Agenda för forskning

Forskning och utveckling är avgörande för Sveriges framtid i en global kunskapsekonomi. För att främja en saklig och långsiktig debatt satte IVA upp projektet Agenda för forskning. 
agenda-for-forskning.jpg


Läs slutrapporten 

Projektet löpte 2010-2012 och arrangerade många hearings och seminarier med experter, forskare och myndighetsföreträdare. Flera delrapporter och en större slutrapport publicerades.

Bland annat lyfte Agenda för forskning följande frågor:

Forskningsanknytning. Kopplingen till forskning bör få se olika ut. Alla elever bör dock få möta aktiva, meriterade forskare i sin högre utbildning.

Doktorandutbildningen. Doktorander bör få lättare att dra nytta av utbudet av doktorandkurser vid andra lärosäten. Betydligt fler doktorander än idag bör antas genom öppna utlysningar.

Myndigheters forskningsanvändning. Myndigheter med forskningsmedel bör se över balansen mellan intern FoU och externa uppdrag, och deras ansvarsroller bör renodlas.

Samverkan mellan lärosäten och institut bör stimuleras. Instituten bör integreras ytterligare med regionala aktörer och fler institut bör inrättas inom viktiga områden som saknar detta.

Skol- och socialarbetsforskning måste stärkas. Nya, institutsliknande forskningsorganisationer för praktikorienterad forskning bör skapas.

Forskningsfinansiering och meritsystem. Bibliometriska mått och peer reviews bör kompletteras med forskares meriter inom direkt samverkan, kunskapsspridning m.m.

Ordförande: Arne Wittlöv

Finansiärer: FAS, Formas, KK-stiftelsen, Mistra, Riksbankens Jubileumsfond, SSF och VINNOVA.

Publicerat

Tisdag 18 april 2017

Hållbar vårproposition enligt IVA

Högre utbildning & forskning | Energi | Innovation | Entreprenörskap | Klimat och miljö | Ett energieffektivt samhälle | Tekniksprånget | Agenda för forskning | Resurseffektiva affärsmodeller | Attraktionskraft för hållbar tillväxt | Näringsliv | Vägval el | Framtidens goda stad | Innovation i Skogsnäringen | Samhällsbyggnad | Jobbsprånget | Utbildning och lärande

Fredag 6 december 2013

Skolforskningsinstitut – en idé från IVA

Högre utbildning & forskning | Agenda för forskning

Torsdag 27 juni 2013

Sweden's global connectivity in research

Rapporter | Högre utbildning & forskning | Agenda för forskning

Tisdag 20 november 2012

Forskning för det 21:a århundradet

Rapporter | Högre utbildning & forskning | Agenda för forskning

Måndag 12 november 2012

Forskningens uppgifter i samhället - en analysmodell

Rapporter | Högre utbildning & forskning | Agenda för forskning