Efter Sverigeförhandlingen – existerar det någon nationell planering för att möta framtida behov?

Planeringen för framtidens samhälle är idag spritt över en rad aktörer. I Sverige har vi gått från en stark statlig planering genom Statens planverk 1967-1988. Riktlinjer för större infrastrukturinvesteringar lades fast och reservationer för framtida bebyggelse, större industrier, kraftverk, högspänningsledningar, vägar och järnvägar fastställdes i kommunernas planer.

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Tisdag den 12 november 2019 16:00 - 18:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Under de följande decennierna har planeringsansvaret i allt högre grad spridits på olika parter: Statliga myndigheter med nationellt ansvar för olika sektorer, offentliga bolag, länsstyrelser, regioner, kommuner och i viss utsträckning privata aktörer. Sverigeförhandlingen 2014-2017 kan ses som ett svar på behovet av tätare koordinering mellan bostadsbyggande och infrastrukturplanering, och mellan stat, regioner och kommuner. Den processen, och föregångare som t ex Stockholmsöverenskommelsen 2016, är exempel på ett avvikande sätt att genomföra nationell planering där regeringen utser en förhandlare för att komma överens om planering och finansiering av stora framtida utbyggnader av bostäder och infrastruktur med berörda kommuner. Förhållandet till den vanliga planeringsprocessen och beslutsvägarna, inklusive statliga myndigheter, är dock inte alltid klart. Ett annat problem som några lyft är att de parter som inte är involverade i förhandlingarna inte kan vara med och påverka dessa stora investeringar.  

Transportinfrastruktur är inte det enda område som kräver koordinering mellan olika planeringsnivåer och aktörer. Den senaste tiden har t ex problem med kraftförsörjning diskuterats; andra exempel är områden som strandskydd, klimatanpassning och dagvattenhantering.

Hur bör den nationella planeringen ske i framtiden? Går vi mot en decentraliserad ordning eller finns det behov av en starkare statlig styrning och samordning? Behövs en helhetsplanering för fler verksamheter för att hantera de utmaningar samhället står inför? Vem ser till helheten när myndigheter ansvarar för sin egen sektor under olika departement och ministrar?

Välkomna till ett interaktivt seminarium där framtidens planeringssystem diskuteras. Seminariet inleds med några kortare inlägg följt av gemensamma diskussioner.     

Inledare

Jonas Eliasson, ordförande IVA Samhällsbyggnad, professor Transportsystem Linköpings universitet, måldirektör Tillgänglighet Trafikverket

Ulrika Francke, IVA Samhällsbyggnad

Ingela Lindh, fd stadsdirektör Stockholms stad, IVA Samhällsbyggnad

Göran Cars, arkitekt Utopia, IVA Samhällsbyggnad

Gemensam diskussion med talare och publik.

Kontaktinformation

Staffan Eriksson
Enhetschef
Telefon 08-791 29 53

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.