Hur påverkas skogens kolförråd och kolflöden av skogsbruk?

Vad säger oss forskningen om de boreala skogarnas förmåga att ta upp och avge koldioxid, och hur påverkas detta av hur skogarna brukas? Seminariet anordnas i samarbete med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)

Livesändningen av eventet visas här. (Bilden förvandlas till spelare när eventet börjar. Om inte kan du behöva ladda om sidan) 

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm och distans
Fredag den 29 april 2022 09:00 - 12:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Skogar har en viktig roll att spela i klimat-och hållbarhetsfrågor. Kolflöden till och från träd och mark har direkt påverkan på mängden växthusgaser i atmosfären. Skogens produkter lagrar också kol och kan ersätta fossilbaserade produkter. I ett bredare hållbarhetsperspektiv har skogar även stor betydelse för biologisk mångfald. I detta seminarium fokuserar vi på kolförråd och kolflöden till/från träd och mark. Vi gör detta för att gradvis angripa den stora komplexiteten i den bredare frågeställningen.

Nyckelfrågor

  1. Är det bra att bruka skogen ur ett kolflödes/kolförrådsperspektiv?
  2. Vad är bästa sättet att bruka skogen? (ur ett kolflödes/kolförrådsperspektiv)
  3. Hur maximerar man kolförrådet/ kolupptaget?
  4. Hur påverkas svaren av systemavgränsningar, t.ex.
    - Temporala?
    - Geografiska (trakt- eller landskapsnivå?)
    - Träd, mark, eller båda?

Program

09:00 Vikten av korrekta mätningar och data i en föränderlig värld

Annika Nordin, Professor på Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU Vice President Sustainable Forest Management, Stora Enso       

09:20 Internationell jämförelse av kolinbindning i boreala skogar

Peter Högberg, Professor på Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU

09:45 Markkolets förändring över tid och beroende av skogens tillstånd – vad visar nationella inventeringar?

Johan Stendahl, Docent på Institutionen för Mark och miljö, SLU Programchef Markinventeringen

10:05 Markberedning och gödsling - dess påverkan på kolflöden

Monika Strömgren, Docent på Institutionen för Mark och miljö, SLU Utvecklare av virkesmätning, Biometria

10:25 Paus

10:45 Modellering av skogens kolflöden

Torbjörn Skytt, Forskare på Institutionen för ekoteknik och hållbart byggande, Mittuniversitetet

11:05 Kolinbindning beroende på träds utveckling och skogars brukningsformer

Tomas Lundmark, Professor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU

11:30 Diskussion/Samtal

Moderator: Carina Håkansson

Tiderna är ungefärliga.

Kontaktinformation

Pia Linghede
Projektledare
Telefon 08 791 29 45

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.