Hur planeras Sverige, och vem är det som planerar?

Bostadsbristen påverkar samhällsutvecklingen i hög grad. Företag har svårt att rekrytera personal eftersom det är svårt att hitta boende till rimliga kostnader i närheten av arbetsplatserna. Ungdomar bor kvar hemma länge, och de som ska studera tvekar eftersom det inte finns studentboende. Nyanlända har svårt att ta steget in på bostadsmarknaden. Ofta hör man att problemet är krångliga och svårförutsägbara planeringsprocesser. Är det så?

Seminarium med IVAs avdelning för samhällsbyggnad och projektet Framtidens goda stad.

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Tisdag den 24 maj 2016 16:00 - 18:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Det är i första hand de förtroendevalda politikerna i kommunen som genom plan- och lovbeslut tar ställning till vilken samhällsutveckling som är lämplig. Vid prövningen av frågor som styrs av plan- och bygglagen ska kommunen ta hänsyn till både det allmännas behov och den enskildes intressen. Det som enligt plan- och bygglagen räknas som allmänna intressen är bland annat natur- och kulturaspekter, utformningen av bebyggelse samt vissa bestämmelser i miljöbalken. På regerings- och riksdagsnivå handlar styrning av bostadsbyggandet bland annat om förändringar i planlagstiftningen.

Men varför tar planerandet så lång tid? Går det att förbättra processerna för att snabbare nå lösningar på bostadsbristen? Vi identifierar problem och diskuterar lösningar.

Välkommen till ett seminarium med IVAs avdelning för Samhällsbyggnad och projektet Framtidens goda stad.

 

Program

Vad syftar planeringen till och varför dessa processer?
Ulrika Francke, ordföranden IVAs avdelning för Samhällsbyggnad.

Kris i planeringen – Den kommunala planerarens roll
Kristina Grange, docent vid Norwegian University for Life Sciences. Kristinas forskning handlar om hur pågående politiska och ideologiska förändringar återspeglas i förändringar av handlingsutrymme för planerare, och vilka konsekvenserna är för demokrati, och för planeringen och dess yrkesutövare.

DeCoDe – Ett forskningsprojekt för anpassad planprocess
Björn Hellström, professor på KTH och projektledare för DeCoDe på  Konstfack. Hur antar vi utmaningar som rör krav på nytänkande i en hållbar stadsplanering och i planprocesser, med fokus på social hållbarhet. Projektets DeCoDes utgångspunkt är att hållbar stadsutveckling skapas genom en inkluderande samverkan med alla samhällsgrupper, utifrån sociala, miljömässiga och kulturella mål.

Medborgardialogen, hur utvecklas den? Ett praktiskt exempel
Fredrik Drotte, stadsutvecklingschef Upplands Väsbys kommun. Upplands Väsby är en kommun i expansion. Sedan januari 2014 pågår arbetet med Upplands Väsbys nya översiktsplan och man har lanserat en framtidsvision – Vision Väsby stad 2040. Hur ser ett framsynt dialogarbete ut, och hur väcker man kommuninvånarnas intresse för framtiden?

Boverkets arbete med planeringsprocessen
Yvonne Svensson, rättschef Boverket. Sverige behöver 700 000 nya bostäder på tio års sikt, det visar Boverkets senaste byggbehovsprognos. Vilket arbete pågår på Boverket inom området?  Hur stödjer morgondagens planeringsprocess arbetet för att öka byggandet.  

 

Kontaktinformation

Staffan Eriksson
Enhetschef
Telefon 08-791 29 53

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.