Jubileumsseminarium: Ekonomisk politik i en tid med intensiv teknikutveckling

Hur ser framtidens ekonomiska politik ut när teknisk förändring och globalisering genomsyrar handel, industri, och den offentliga sektorn? Seminariet genomförs på engelska.

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Fredag den 27 september 2019 08:30 - 12:50

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Genom digitalisering, AI, robotar och Big Data påverkas affärsmodeller, arbetsmarknaden och kompetensbehoven. Vissa ekonomer menar att ungefär hälften av dagens arbeten kommer ersättas av digital teknik inom 20 år. Strukturomvandling är inte något nytt - jobb försvinner och nya skapas - men för närvarande och under kommande år är det sannolikt att allt fler sektorer, människor och institutioner kommer att påverkas.

För att hantera transformationen måste den ekonomiska politiken anpassas. Den ekonomiska politiken släpar ofta efter utvecklingen i näringslivet och brukar ha anpassats till den nya situationen först efter att ekonomin har genomgått en kris. Det finns därför en risk att mål, regler och bestämmelser kommer att vara ineffektiva och till och med olämpliga. Detta kan göra skillnad för ett lands konkurrenskraft och för individers möjligheter och välbefinnande.

Inflationen påverkas av digitalisering och nya affärsmodeller. Hur kan penningpolitiken ta med detta i beräkningen? I det finanspolitiska ramverket finns ett överskottsmål. Hur kan finanspolitiken både tillgodose överskottsmålet och behovet av att investera i utbildning och FoU?

Den svenska modellen har fungerat bra när det gäller sysselsättning och löneutveckling, men inte så bra när det gäller arbetslösheten. Sveriges socialförsäkringssystem är välutvecklat och attityden till globalisering är relativt positiv både bland svenska fackföreningar och i näringslivet. När utvecklingstakten ökar, hur kan den ekonomiska politiken stödja arbetsgivare och fackföreningar för att på bästa sätt möta strukturomvandlingens utmaningar?

Introduktion av key note speaker Dani Rodrik
Dani Rodrik är Professor of International Political Economy vid Harvards John F. Kennedy School of Government. Hans forskning omfattar nationalekonomi, inklusive globalisering, ekonomisk tillväxt, utveckling och ekonomisk politik. Professor Rodrik har skrivit flera böcker om globalisering, handel och ekonomisk politik.

Dani Rodrik betonar att globalisering och frihandel gynnar nationer, men han finner också att det äventyrar enskilda gruppers möjligheter. Den ekonomiska politiken måste därför vara aktiv och ta hänsyn till ökande inkomstskillnader. Automation, robotik och 3D-printing är nya tekniker som alla är arbetsbesparande och kommer att leda till ökad efterfrågan på kvalificerad arbetskraft och minska efterfrågan på okvalificerad arbetskraft.

Bilderna från Dani Rodriks presentation finns här

Program och frågeställningar

08.30 – 09.00 Kaffe och registrering
09.00 – 09.45 Inledning

Behov av ekonomiska reformer i en tid av teknisk utveckling: Dani Rodrik, Professor inom International Political Economy, John F. Kennedy School of Government vid Harvard University

09.45 – 10.30 Panel 1: Diskussion med svenska akademiker
Pontus Braunerhjelm, Professor, Kungliga tekniska högskolan, KTH
Lars Calmfors, Professor, Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet
Karolina Ekholm, Professor, Stockholms universitet 


Frågeställningar:

 • Finns det risk för att svensk arbetslöshet kommer öka under de kommande åren, eller kommer vi drabbas av en brist på arbetskraft -  eller både och?
 • Behövs förändringar i arbetsmarknadsprogram och lönebildning?
 • Är de ekonomiska reformer som föreslås av professor Rodrik relevanta och behövda i Sverige?
 • Sveriges ekonomi är liten och öppen och beroende av handel och teknisk utveckling. Hur ska vi hantera situationen om andra länder ökar tullar och skyddar “sin” teknik?

10.30 – 11.00 Kaffe
11.00 – 11.40 Panel 2: Debatt med entreprenörer och fackföreningar
Carl-Henric Svanberg, ordförande, AB Volvo, preses IVA.  
Sara Öhrvall, Chef digitalisering, kundupplevelse och kommunikation, SEB
Mats Kinnwall, Chefsekonom, Teknikföretagen
Katarina Lundahl, Chefsekonom, fackförbundet Unionen

Frågeställningar:

 • Vilka är utmaningarna för svenska företag, arbetsgivare och anställda när takten i den tekniska utvecklingen ökar?
 • På vilket sätt kommer den svenska modellen fungera - eller inte fungera - i ett scenario där arbetsmarknaden förändras i grunden?
 • Hur kan Sverige och svenska företag attrahera global kompetens om behovet av spetskompetens ökar i enlighet med professor Rodriks beskrivning?
 • Vilka är de viktigaste reformer som politiken bör införa för att konkurrenskraften hos entreprenörer och arbetsmarknadens parter ska behållas?


11.40 – 12.30 Panel 3: Debatt med beslutsfattare inom ekonomi och finans
Anna Ekström, Utbildningsminister 
Martin Flodén, vice riksbankschef, Riksbanken, professor i nationalekonomi
Harry Flam, ordförande Finanspolitiska rådet, professor i nationalekonomi
Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson Moderaterna

Frågeställningar:

 • På vilket sätt påverkas Riksbanken av den teknologiska utvecklingen och hur påverkas arbetsmarknadens parter?
 • Sverige är ett litet land, beroende av de globala finansmarknadernas förtroende och med fokus på budgetmässig disciplin. Hur kan detta kombineras med de kraftfulla investeringar i utbildning, FoU och infrastruktur som behövs för att möta den tekniska utvecklingen och den globala konkurrensen? 
 • Vilka är de viktigaste reformerna med avseende på utbildning och FoU å ena sidan och arbetsmarknaden å den andra för att möta utmaningarna i samband med den tekniska utvecklingen och den globala konkurrensen ?

12.30-12.50 Summering Dani Rodrik

Moderatorer:
Cecilia Hermansson, Kungliga tekniska högskolan, KTH & Johan Schück, frilansskribent inom ekonomi

Kontaktinformation

Hampus Lindh
Projektledare
Telefon 08-791 29 31

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.