Samverkan – hur påverkas forskningen och forskarna?

Samverkan är en allt viktigare uppgift för universitetens forskare. Forskningsråden har regeringens uppgift att föreslå modeller där samverkan med näringsliv och offentlig sektor är ett bedömningskriterium. Mindre diskuterat är hur den enskilda forskaren påverkas av ökade krav på samverkan. Välkommen till ett seminarium arrangerat av Sveriges Unga Akademi och IVA.
IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Tisdag den 12 maj 2015 14:00 - 17:00

Samverkan mellan forskare på universiteten och olika samhällsaktörer har en lång tradition. Exemplen där resultatet blivit nya produkter eller behandlingsmetoder är många. Universitetens tredje uppgift innebär också att samverkan är en del av deras åtagande. Och Vetenskapsrådet och VINNOVA håller just nu på att ta fram modeller där samverkan är ett kriterium för att få anslag.

Kraven på samverkan skapar förväntningar på den enskilda forskaren. Det kan ge nya möjligheter och påverka forskningens inriktning. Men måste alla forskare engagera sig?

Sveriges unga akademi och IVA inbjuder till ett seminarium där forskare tillsammans med företrädare för näringsliv och offentlig sektor presenterar samverkansprojekt inom en rad olika områden. I den avslutande debatten vill vi ge svar på fyra centrala frågor:

  • Vilka förutsättningar krävs för att samverkansprojekt ska bli lyckosamma?
  • Hur mäter man effekter av samverkan?
  • Hur ska samverkansforskning värderas i en forskares meritportfölj? Förväntas alla forskare samverka med det omgivande samhället?
  • Hur påverkas forskningens kvalitet?

Seminariet arrangeras av Sveriges Unga Akademi och IVA

Program

Moderatorer: Mia Lindskog, Sveriges unga akademi, och Martin Wikström, IVA.

14:00 Inledning ”Vad menar vi med samverkan?”, Björn O. Nilsson, vd IVA, och Martin Högbom, ordförande Sveriges unga akademi

14:10 "100 år av samverkan", Mats Benner, Lunds universitet

14:50 Korta inlägg från forskare om samverkan från olika vetenskapsområden samt från näringsliv och offentlig sektor.
• Marie Wiberg, Umeå universitet och Sveriges unga akademi
• Johan Wennhall, Västerås stad
• Lars Klareskog, Karolinska Institutet
• Mats Blomqvist, Optoskand AB
• Camilla Svensson, Karolinska Institutet och Sveriges unga akademi
• Mikael Hedelind, Corporate Research ABB AB

15:50 KAFFE

16:10 ”Behöver alla forskare samverka?”
Panelsamtal: Andreas Ryve, Mälardalens högskola och Sveriges unga akademi, Sven Stafström, Vetenskapsrådet, Lena Gustafsson, Umeå universitet, Helena Malmqvist, Corporate Research ABB, Ulf Wahlberg, Ericsson och Lars Klareskog, Karolinska Institutet.

16:50 Avslutning Björn O. Nilsson, Martin Högbom

17:00 Mingel

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.