Digitalisering

Sveriges konkurrenskraft ökar om vi kan ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Förutsättningarna är goda men Sverige måste också hantera utmaningarna.

IVA driver ett antal projekt inom digitaliseringsområdet.

Digitalisering för ökad konkurrenskraft (pågående): Projektet syftar till att redogöra för hur digitaliseringens möjligheter kan öka svensk konkurrenskraft, men redogör också för de utmaningar som finns och föreslår lösningar på dessa. Förslag till strategier, policys och konkreta åtgärder togs fram i en rapport som publicerades 2019. Projektet behandlar tre områden: infrastruktur, kompetensförsörjning och integritet.

Digitalisering – möjliggörare i framtidens välfärd (pågående): Projektet handlar om digitaliseringen i välfärdssektorn; vård, skola och omsorg. Den tekniska utvecklingen möjliggör att verksamheter kan utformas på helt nya och effektivare sätt parallellt med en ökad informationssäkerhet. Digitaliseringen aktualiserar även en rad krav på en effektiv, säker och fungerande dialog med medborgarna.

Smart industri (pågående): En digital omställning är viktig för att Sverige ska behålla sin konkurrenskraft. Med projektet Smart industri vill IVA belöna små och medelstora företag som lyckats i den digitala omställningen samt sprida information om hur en digital omställning kan se ut.

Hållbar nystart för Sverige (avslutat): Projektet behandlar bland annat frågor om stärkt digital infrastruktur.