Så blir industrin klimatneutral

Industrin släpper årligen ut växthusgaser motsvarande 17 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det är en tredjedel av alla utsläpp i Sverige.