Högre utbildning och forskning

Att Sverige ska vara kunskapens stormakt är vår utgångspunkt när det gäller frågor om högre utbildning och forskning. Dessa områden är en nyckel till hållbar utveckling och konkurrenskraft – och Sverige ska vara ett attraktivt land för kvalificerade människor och företag.

IVA vill också främja livslångt lärande som möter arbetsmarknadens, samhällets och individens behov. Det livslånga lärandet blir allt viktigare, inte minst bland ingenjörer.  

Sedan bildandet av IVA 1919 så har forskningspolitik varit ett centralt område. Sedan dess har utformning och finansiering av det offentliga forskningssystemet, och samverkan mellan akademi och näringsliv varit några av akademiens hjärtefrågor.

IVA har även drivit ett antal projekt inom området Högre utbildning och forskning.

Research2Business (pågående): Forskning driver samhället framåt. IVA underlättar för forskare och företag att samverka genom projektet Research2Business.

Näringslivets FoU-investeringar (pågående): Det behövs ökad insikt om hur näringslivets FoU-investeringar utvecklas, styrs och påverkas. Mer kunskap behövs också om vilka policyåtgärder som är effektiva för att stärka Sveriges attraktionskraft för sådana investeringar. Projektet har lanserat en årlig FoU-barometer som synliggör utvecklingen.

Hållbar nystart för Sverige (avslutat): Projektet berör flera områden inom området högre utbildning och forskning. Vikten av att identifiera och genomföra offensiva utbildningsinsatser lyfts samt en uppmaning om att öka de offentliga forskningssatsningarna.

Utsiktsplats forskning (avslutat): Projektet har som mål att bidra till och stärka den forskningspolitiska debatten genom att samla en bred gruppering av aktörer och behandla en eller ett par frågor åt gången med hjälp av kvalificerade studier.

Agenda för forskning (avslutat): Forskning och utveckling är avgörande för Sveriges framtid i en global kunskapsekonomi. Syftet med projektet Agenda för forskning är att främja en saklig och långsiktig debatt.