Innovation

Innovation är en nyckel till ökad konkurrenskraft och ett vitalt näringsliv, och högt kunskapsinnehåll är en förutsättning.

IVA har drivit en rad projekt med syfte att stärka svensk innovationskraft.

Research2Business (pågående): Forskning driver samhället framåt. IVA underlättar för forskare och företag att samverka genom projektet Research2Business.

Smart Industri (pågående): En digital omställning är viktig för att Sverige ska behålla sin konkurrenskraft. Med projektet Smart Industri vill IVA belöna små och medelstora företag som lyckats i den digitala omställningen samt sprida information om hur en digital omställning kan se ut.

Näringslivets FoU-investeringar (pågående): Det behövs ökad insikt om hur näringslivets FoU-investeringar utvecklas, styrs och påverkas. Mer kunskap behövs också om vilka policyåtgärder som är effektiva för att stärka Sveriges attraktionskraft för sådana investeringar. Projektet har lanserat en årlig FoU-barometer som synliggör utvecklingen.

Innovation i skogsnäringen (avslutat): I projektet lyfter IVA förslag för hur svensk skogsnäring men även politiken och akademin kan utvecklas för att stimulera utvecklingen av framtidens bioekonomi.

Innovationskraft Sverige (avslutat): I projektet ligger fokus på det regionala innovationsstrategiska arbetet. Inom ramen för projektet genomfördes också tretton regionala möten där mellan 30 och 50 procent av deltagarna kom från det privata näringslivet.

Innovation för tillväxt (avslutat): Fokus för Innovation för tillväxt var att ge inspel till den innovationsstrategi som Alliansregeringen presenterade 2012.