Näringsliv

Ett vitalt näringsliv som förmår att nyttja ny teknik och möjligheterna att bygga nya företag är en grundförutsättning för Sveriges framtida konkurrenskraft och hållbar utveckling. För när näringslivet utvecklas, utvecklas Sverige.

IVA har drivit en rad projekt med syfte att stärka svenskt näringsliv.

Smart Industri (pågående): En digital omställning är viktig för att Sverige ska behålla sin konkurrenskraft. Med projektet Smart Industri vill IVA belöna små och medelstora företag som lyckats i den digitala omställningen samt sprida information om hur en digital omställning kan se ut.

Attraktionskraft för hållbar tillväxt (avslutat): I en global värld krävs många komponenter för att företag ska kunna attrahera rätt kompetens och Sverige bevara sin konkurrenskraft. Projektet Attraktionskraft för hållbar tillväxt berör de nyckelkomponenter som är viktiga för Sverige och svenskt näringsliv.