Akademien

IVA är en fristående akademi. som har "...till uppgift att till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling” (§ 1, IVAs stadgar).

IVA har 1300 valda svenska och utländska ledamöter. De är beslutsfattare, specialister och forskare från näringsliv, akademi och förvaltning. H.M. Konungen är IVAs högste beskyddare och deltar aktivt i IVAs verksamhet.

De cirka 1000 svenska ledamöterna är indelade i tolv avdelningar. Dessa bevakar och påverkar viktiga frågor inom sitt område bland annat genom att arrangera seminarier kring aktuella frågeställningar. Ledamöterna är också aktiva i IVAs programråd och projekt och deltar i arbetet med IVAs remissvar inom sina specialistområden.  

Viktiga delar av IVA är IVAs ledamöter, Näringslivsrådet med 250 företag och organisationer, IVAs ledarskapsutvecklingsprogram IFG, Studentrådet och  de regionala nätverken IVA Nord, Väst och Syd.

IVA bedriver också en rad projekt och arrangerar seminarier över hela landet som är avgiftsfria och öppna för alla.

IVAs högsta beslutande organ är Akademisammankomsten. Här har alla ledamöter rösträtt bland annat om när beslut om inval av svenska ledamöter sker efter förslag från avdelningarna.

Akademien håller årligen fyra ordinarie sammankomster. Därutöver anordnar akademien en offentlig högtidssammankomst.

IVA leds av ett presidium som också är akademiens styrelse. Det består av sju medlemmar med Carl-Henric Svanberg som preses.

Akademikollegiet har till uppgift att före beslut i presidiet överlägga om frågor som berör samtliga avdelningar, exempelvis stadgar och arbetsordning och budget.  Här ingår akademiens preses, avdelningsordföranden, ordförande i de tre regionala nätverken samt vd. Till mötena kallas också akademisekreteraren samt ordföranden i Näringslivsrådet och Industriforskargruppen

Sammanträdesdagar 2019

Akademiens tolv avdelningar och deras inriktning

 

I Maskinteknik

Monica Bellgran (ordf.), Ingrid Jansson (sekr.)

Maskinteknik, vetenskaper som generar effektiv teknisk framtagning av tekniska produkter och system. Frågor om integration av produktutveckling och tillverkning.

 

II Elektroteknik

Birgitta Resvik (ordf.), Karin Byman (sekr.)

De elektrotekniska, elektroniska och programvarutekniska vetenskaperna samt frågor som rör system, anläggningar, apparater, komponenter och material.

 

III Samhällsbyggnad

Jonas Eliasson (ordf.), Staffan Eriksson (sekr.)

Tekniska frågor gällande byggnader, anläggningar och transporter. Övergripande frågor om gestaltning, planering, processer, projektstyrning samt energi, miljö- och vattenresursfrågor.

 

IV Kemiteknik

Martin Malmsten (ordf.), Jan Westberg (sekr.)

Kemi och kemiteknik.  Analysera  och ta initiativ i frågor där kemibaserad kunskap bidrar till en ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.

 

V Bergs- och materialteknik

Gert Nilson (ordf.), Elin Elliot (sekr.)

Bergs- och mineral- och material teknik i alla stadier från uppletning av malmer och mineral, forskning kring nya material till framställning av färdiga material som metaller, keramer och polymerer.

 

VI Företagande och ledarskap

Fredrik Lagergren (ordf.), Malin Mohr (sekr.)

Företagsekonomi, industriell ekonomi och organisation, teknikhistoria och ekonomisk historia. Frågor kring företagande och ledarskap som kan bidra till utvecklingen av mer effektiva, konkurrenskraftiga och innovativa verksamheter inom näringsliv och förvaltning.

 

VII Teknikens grunder och gränsområden

Sophia Hober (ordf.), Per Hjertén (sekr.)

De tekniska grundvetenskaperna, teknikens industriella tillämpningar samt teknikens gränsvetenskaper.

 

VIII - Skogsnäringens teknik

Lena Ek (ordf.), Johan Weigelt (sekr.)

Skogsbruksteknik, processteknik samt system för hantering av råvaror och produkter inom skogsnäringen. Frågor som är väsentliga för skogsbruk och skogsindustrier i bred bemärkelse.

 

IX Ekonomi

Anders Lindberg (ordf.), Hampus Lindh (sekr.)

De ekonomiska vetenskaperna med fokus på nationalekonomi och dess koppling till företagsekonomi samt samspelet mellan ekonomi och teknik. Frågor av vikt för Sveriges ekonomi och dess funktionssätt.

 

X Bioteknik

Stefan Ståhl (ordf.), Maja Neiman (sekr.)

Bioteknik, livsmedelsteknik, medicinsk teknik, miljöteknik och processteknik samt dess tillämpningar framförallt inom grundläggande forskning, läkemedelsindustri/sjukvård samt jordbruk/livsmedelsindustri. Frågor som kan stimulera utvecklingen inom bioteknik.

 

XI Utbildning och forskning

Peter Larsson (ordf.), Martin Wikström (sekr.)

Utbildningssystemets innehåll och organisation, ledning av forskning och utveckling inom universitet, högskolor, institut och näringsliv.  Förvaltning av offentliga system och tjänsteföretag, FoU-verksamhetens stödsystem, forskning om forskning och utvecklingsverksamhet samt teknik- och näringslivshistoria.

 

XII Informationsteknik

Staffan Truvé (ordf.), Linda Olsson (sekr.)

Datavetenskap, informationsteknik och telekommunikation samt dessas tillämpningar och betydelse för samhällsutvecklingen.

 

Hedersledamöter

Akademien kan utse högst 15 hedersledamöter. Till hedersledamot av IVA kan utses ”den som genom sin verksamhet eller på annat sätt i synnerlig grad främjat akademiens ändamål”. Hedersledamotstecknet (medalj) är akademiens främsta utmärkelsetecken. Hedersledamöter av IVA är Arne Wittlöv, Lena Treschow Torell, HKH Prins Daniel, Peter Wallenberg Jr, Jan-Eric Sundgren och Mary Walshok.

Relaterat innehåll

Kontaktinformation

Johan Weigelt
Akademisekreterare, vice vd
Telefon 08-791 29 44