Akademien

IVA är en fristående akademi. som har "...till uppgift att till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling” (§ 1, IVAs stadgar).

IVA har 1300 valda svenska och utländska ledamöter. De är beslutsfattare, specialister och forskare från näringsliv, akademi och förvaltning. H.M. Konungen är IVAs högste beskyddare och deltar aktivt i IVAs verksamhet.

De cirka 1000 svenska ledamöterna är indelade i tolv avdelningar. Dessa bevakar och påverkar viktiga frågor inom sitt område bland annat genom att arrangera seminarier kring aktuella frågeställningar. Ledamöterna är också aktiva i IVAs programråd och projekt och deltar i arbetet med IVAs remissvar inom sina specialistområden.  

Viktiga delar av IVA är IVAs ledamöter, Näringslivsrådet med 250 företag och organisationer, IVAs ledarskapsprogram IFG, Studentrådet och  de regionala nätverken IVA Nord, Väst och Syd.

IVA bedriver också en rad projekt och arrangerar seminarier över hela landet som är avgiftsfria och öppna för alla.

IVAs högsta beslutande organ är Akademisammankomsten. Här har alla ledamöter rösträtt bland annat om när beslut om inval av svenska ledamöter sker efter förslag från avdelningarna. Här presenteras de ledamöter som valdes in i december 2020. 

Akademien håller årligen fyra ordinarie sammankomster. Därutöver anordnar akademien en offentlig högtidssammankomst.

IVA leds av ett presidium som också är akademiens styrelse. 

Presidiet 2021

Carl-Henric Svanberg, preses
Magdalena Gerger, ordförande IVAs Näringslivsråd

Stefan Bengtsson, vice preses
Kristina Edström, vice preses
Magnus Hall
, vice preses
Cecilia Hermansson, vice preses
Tuula Teeri, vd
Johan Weigelt, akademisekreterare (adj.)
Karin Östman, ordf IVAs Studentråde (adj.)

Sammanträdesdagar 2021 (uppdateras löpande)

Akademiens tolv avdelningar och deras inriktning

I Maskinteknik

Catharina Modahl Nilsson (ordf.), Ingrid Jansson (sekr.), Per Grunewald (vice ordf.), Monica Bellgran (vice ordf.).

Maskinteknik, vetenskaper som generar effektiv teknisk framtagning av tekniska produkter och system. Frågor om integration av produktutveckling och tillverkning.

II Elektroteknik

Pontus Johnson (ordf.), Karin Byman (sekr.), Magnus Olofsson (vice ordf.), Birgitta Resvik (vice ordf.).

De elektrotekniska, elektroniska och programvarutekniska vetenskaperna samt frågor som rör system, anläggningar, apparater, komponenter och material.

III Samhällsbyggnad

Jonas Eliasson (ordf.), Staffan Eriksson (sekr.), Kristina L. Nilsson (vice ordf.), Carina Edblad (vice ordf.).

Tekniska frågor gällande byggnader, anläggningar och transporter. Övergripande frågor om gestaltning, planering, processer, projektstyrning samt energi, miljö- och vattenresursfrågor.

IV Kemiteknik

Michael Persson (ordf.), Jan Westberg (sekr.), Ulrica Edlund, (vice ordf.) Tord Svedberg, (vice ordf.).

Kemi och kemiteknik.  Analysera  och ta initiativ i frågor där kemibaserad kunskap bidrar till en ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.

V Bergs- och materialteknik

Gert Nilson (ordf.), Johan Weigelt (sekr.), Lars Hultman (vice ordf.), Susanne Norgren (vice ordf.).

Bergs- och mineral- och material teknik i alla stadier från uppletning av malmer och mineral, forskning kring nya material till framställning av färdiga material som metaller, keramer och polymerer.

VI Företagande och ledarskap

Fredrik Lagergren (ordf.), Malin Mohr (sekr.), Marcus Lindahl (vice ordf.). 

Företagsekonomi, industriell ekonomi och organisation, teknikhistoria och ekonomisk historia. Frågor kring företagande och ledarskap som kan bidra till utvecklingen av mer effektiva, konkurrenskraftiga och innovativa verksamheter inom näringsliv och förvaltning.

VII Teknikens grunder och gränsområden

Fredrik Laurell (ordf.), Per Hjertén (sekr.), Erik Lindahl (vice ordf.), Fredrik Höök, (vice ordf.).

De tekniska grundvetenskaperna, teknikens industriella tillämpningar samt teknikens gränsvetenskaper.

VIII - Skogsnäringens teknik

Lena Ek (ordf.), Anna Lindberg (sekr.), Jon Haag (vice ordf.).

Skogsbruksteknik, processteknik samt system för hantering av råvaror och produkter inom skogsnäringen. Frågor som är väsentliga för skogsbruk och skogsindustrier i bred bemärkelse.

IX Ekonomi

Anders Lindberg (ordf.), Hampus Lindh (sekr.), John Hassler (vice ordf.),  Ingrid Bonde (vice ordf.).

De ekonomiska vetenskaperna med fokus på nationalekonomi och dess koppling till företagsekonomi samt samspelet mellan ekonomi och teknik. Frågor av vikt för Sveriges ekonomi och dess funktionssätt.

X Bioteknik

Lotta Ljungqvist (ordf.), Maja Neiman (sekr.), Eugen Steiner (vice ordf.),
Pernilla Wittung Stafshede (vice ordf.).

Bioteknik, livsmedelsteknik, medicinsk teknik, miljöteknik och processteknik samt dess tillämpningar framförallt inom grundläggande forskning, läkemedelsindustri/sjukvård samt jordbruk/livsmedelsindustri. Frågor som kan stimulera utvecklingen inom bioteknik.

XI Utbildning och forskning

Karin Röding (ordf.), Eva Lundgren (sekr.), Pia Sandvik (vice ordf.), Hans Hentzell (vice ordf.).

Utbildningssystemets innehåll och organisation, ledning av forskning och utveckling inom universitet, högskolor, institut och näringsliv.  Förvaltning av offentliga system och tjänsteföretag, FoU-verksamhetens stödsystem, forskning om forskning och utvecklingsverksamhet samt teknik- och näringslivshistoria.

XII Informationsteknik

Ulf Wahlberg (ordf.), Linda Olsson (sekr.), Erik Elmroth (vice ordf.), Anette Novak (vice ordf.).

Datavetenskap, informationsteknik och telekommunikation samt dessas tillämpningar och betydelse för samhällsutvecklingen.

 

Fyra temaråd

Kunskap i världsklass

Maria Anvret (ordf.) och Martin Wikström (temaledare.)

Inom detta tema behandlas frågor som rör kunskaps- och kompetensutveckling.
Forsknings- och utbildningspolitik är ett fokusområde, likaså som utveckling av den
svenska skolan och attityder till kunskap i samhället. I temat ingår även frågor kring
framtida ingenjörsutbildningar och livslångt lärande.

Framtidens näringsliv

Carola Lemne (ordf.) och Johan Carlstedt (temaledare)

Detta tema rör frågor som förutsättningar för företagande, ledarskap och industriell
utveckling. Ett vitalt näringsliv som förmår att utnyttja ny teknik och möjligheterna att
bygga nya företag är en grundförutsättning för Sveriges framtida konkurrenskraft och
hållbar utveckling. I temat ingår även att säkerställa gedigen kunskap och ett
konkurrenskraftigt klimat för entreprenörer i Sverige.

Klimat-resurser-energi

Karl Bergman (ordf.) och Karin Byman (temaledare)

Inom temat ryms frågor som cirkulär ekonomi, användning av råvaror, energi, skogs- och lantbruk, infrastruktur, transporter m.m. Hushållning med resurser och effektiv hantering av olika typer av materialflöden är grundläggande för att bygga ett hållbart ochkonkurrenskraftigt samhälle.

Människa-teknik-samhälle

Åsa Söderström Winberg (ordf.) och  Staffan Eriksson (temaledare)

Att utveckla ny teknik och att hantera teknikens roll i samhället är oerhört viktiga
framtidsfrågor. Förutom tekniska innovationer, rör det både hur man använder ny teknik, hur den påverkar individen och hur vi bygger samhälleliga system på bästa sätt. Det kan röra frågor som människa-maskininteraktion, etiska frågor och stora systemfrågor – digitaliseringen, nanoteknik, nya hälsoteknologier, samhällsbyggnadsfrågor med mera.

 

Akademikollegiet 2020

Akademikollegiet har till uppgift att före beslut i presidiet överlägga om frågor som berör samtliga avdelningar, exempelvis stadgar och arbetsordning och budget.  Här ingår akademiens preses, avdelningsordföranden, ordförande i de tre regionala nätverken samt vd. Till mötena kallas också akademisekreteraren samt ordföranden i Näringslivsrådet och Industriforskargruppen.

Akademikollegiet består av akademiens preses, ordförande eller vice ordförande i akademiens avdelningar, ordförande i regionala sektioner samt verkställande direktören och akademisekreteraren. Presidiets övriga ledamöter har rätt att närvara vid akademikollegiets sammanträden. 

Carl-Henric Svanberg, preses, Tuula Teeri, vd, Johan Weigelt, akademisekreterare, Magdalena Gerger, ordförande Näringslivsrådet, Torbjörn Holmström, ordförande IFG, Per Eriksson, ordförande IVA Syd, Erik Höglund, ordförande IVA Nord, Marianne Dicander Alexandersson, ordförande IVA Väst.

Adjungerade:
Anna Adolfsson, ordförande Studentrådet, Maria Anvret, ordförande Temaråd: Kunskap i världsklass, Karl Bergman, ordförande Temaråd: Klimat – Resurser - Energi, Carola Lemne, ordförande Temaråd: Framtidens Näringsliv, Åsa Söderström Winberg, ordförande Temaråd: Människa - Teknik - Samhälle.

Hedersledamöter

Akademien kan utse högst 15 hedersledamöter. Till hedersledamot av IVA kan utses ”den som genom sin verksamhet eller på annat sätt i synnerlig grad främjat akademiens ändamål”. Hedersledamotstecknet (medalj) är akademiens främsta utmärkelsetecken. Hedersledamöter av IVA är Arne Wittlöv, Lena Treschow Torell, HKH Prins Daniel, Peter Wallenberg Jr, Jan-Eric Sundgren och Mary Walshok.

Verksamhet över hela Sverige

Luleå, Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund är noder i IVAs nationella nätverk. I Stockholm finns IVAs kansli och konferenscenter. På övriga orter ansvarar en styrelse för verksamheten med stöd från kansliet.

I styrelserna ingår ledamöter och minst en representant från Näringslivsrådet, alla med regional förankring:

IVA Nord 2021

Erik Höglund, ordförande, Lars-Eric Aaro, vice ordförande, Ylva Fältholm, vice ordförande, Lennart Elfgren, Thomas Nilsson, Hans Adolfsson, Anders Fällström, Åsa Sundqvist, Birgitta Bergvall-Kåreborn, Niklas Jonsson, Eva Lagerblad (sekreterare).

IVA Väst

Marianne Dicander-Alexandersson, ordförande, Torbjörn Holmström, vice ordförande, Kristina Mjörnell, vice ordförande, Gustaf Wahlström, sekreterare, Michael PerssonVictoria van CampFredrik HöökKarl-Johan HolmFilip Johnsson, Anna Holmberg (adjungerad), Per-Henrik Larsson (adjungerad) och Linda Wäppling (adjungerad).

IVA Syd

Per Eriksson, ordförande, Sven Mattisson, vice ordförande, Judith Melin, vice ordförande, Mats Benner, Anna BertilsonSarah Fredriksson, Thomas Laurell, Marc Hoffmann, Maria Gunnarsson, (adjungerad) och Jan Westberg, sekreterare

Relaterat innehåll: IVAs stadgar.

Kontaktinformation

Johan Weigelt
Akademisekreterare och vice vd
Telefon 08-791 29 44