Månadsbrev april 2022

Hej,

Innan vi avslutar april månad och sjunger in våren kommer här en uppdatering av vad som sker inom våra två tematiska områden – Kunskap och Entreprenörskap.

Junior Academy
Den 29 april 2022 öppnas ansökningsportalen till Junior Academys internationella rekrytering. Tipsa gärna unga mellan 13-17 år att söka till vetenskaps- och innovationsprogrammet Junior Academy innan den 30 juni 2022. För mer information om programmet och ansökan: https://www.iva.se/projekt/junior-academy/

Under våren 2022 har ungdomarna i Junior Academy jobbat på IVAs och Chalmers utmaning: Flexible Use of Electricity. Fokus för utmaningen har varit flexibel elanvändning. Vinnarlösningen presenteras i juni 2022.

Tekniksprångets portal är öppen och det finns 500 platser att söka – det är nytt rekord! Ansökningsperioden har startat bra och antalet sökande går i linje med de annonserade platserna, vilket är glädjande då sifforna från förra terminen inte nådde förväntningarna. Tekniksprånget har också många intresserade arbetsgivare som erbjuder flera platser i norra Sverige den här terminen. Det är en spännande utmaning i en växande del av Sverige.

Framtidens kunskapssamhälle

Lanseringen av rapporten Aha! Hur olika aktörer kan uppmuntra barns och ungas lärande utanför skolan har blivit framflyttad till den 13 september. Välkomna då! Länk till anmälan: https://www.iva.se/event/hur-kan-vi-forbattra-barns-mojlighet-till-larande-pa-fritiden/

År 2015 släpptes en rapport inom ett projekt som kallades Koolt: Kompetensförsörjning Och Långsiktigt Teknikintresse. Koolt-rapporten kartlade sökintresset till NA/TE-program på gymnasiet i olika kommuner. Kartläggningen visade bland annat att andelen elever som väljer att läsa (NA) varierade läsåret 2013/14 mellan kommunerna på 2,2 procent och 29,4 procent. Inom projektet Framtidens kunskapssamhälle har vi beslutat oss för att göra en uppföljande rapport. Planeringen har precis startat och ambitionen är att rapporten ska presenteras under slutet av 2022.

Arbetet med att beskriva ”Sveriges entreprenöriella historia” är nu klart.

Förståelse för betydelsen av entreprenörskap saknas i breda lager i samhället. Lösningar på nya samhällsutmaningar kräver entreprenörer. Utveckling av nya och befintliga företag kräver entreprenörskap. Entreprenörskap är en långsiktig fråga som kräver långsiktigt engagemang. För att öka förståelsen kring dessa frågor och för att stärka insikten om entreprenörskapets betydelsen drivs ett kunskaps och attitydutvecklande arbete utifrån entreprenörskapets roll för samhälls- och företagsutveckling. Arbetet syftar dels till att öka förståelsen för entreprenörens betydelse för ekonomisk tillväxt och välstånd, dels till att förbättra förutsättningarna för entreprenörskap (kultur och klimat) och entreprenörskonstens utveckling.

Utifrån den samlade kunskapen från forskning belyses vad som karaktäriserade Entreprenörskonsten, -kulturen och –klimatet under sju tidsepoker med start i slutet av 1800-talet. Tidsepokernas beskrivs utifrån 33 entreprenörers verklighet från norr till söder. Var och en är i sig fascinerande entreprenörsberättelser, och sammantaget speglar de även hur förutsättningar skiftat för entreprenörer i olika tider.

En bildsatt skrift över Sveriges entreprenöriella utveckling, vad som karaktäriserade denna utveckling samt entreprenörers betydelse för näringsliv, samhälle och välfärd sammanställs i samarbete med Centrum för näringslivsforskning (CfN).

Materialet ska nu paketeras och kommuniceras genom olika kanaler (bok, pod, föreläsning, tal, utställning m.m.) för ökad förståelse om hur viktigt entreprenörskap har varit och kommer vara för Sverige.

Målgrupper för materialet är:

  • Grund- och gymnasieskolan: Utveckla en förståelse hos lärare, skolledare och skolungdomar hur entreprenörskap (företagande) bygger ett hållbart samhälle. Undervisningsmaterial för lärare och elever.
  • Politiker: Utveckla insikt om och förståelse för entreprenörskapets betydelse för Sveriges arbetstillfällen, välstånd och samhällsutveckling. Förståelse för politikens roll och möjlighet att stimulera och underlätta för entreprenörskapets utveckling samt hur politiska beslut kan hämma entreprenörskapets utveckling.
  • Insikt och attityder för samhället i allmänhet: Vad entreprenörskap har betytt för Sveriges utveckling och vilken roll  entreprenörskapet spelar för vårt framtida hållbara välstånd.

Arbete med ny strategi för entreprenörskap i grund- och gymnasieskola 

En rapport är under granskning för en ny strategi samt dess implementering.

Rapporten presenteras och överlämnas till regeringen den 31 maj i samband med seminarium på IVA. Därefter påbörjar Entreprenörskapsakademien sitt arbete med implementering av beslutade rekommendationer i rapporten.

Jag önskar er en fin Valborgsmässohelg!

Mvh, Katarina

Kontaktinformation

Katarina Mellström
Verksamhetsansvarig
Telefon 070-309 22 50