Månadsbrev december 2021

godjul2021.jpg

Hejsan

Så går 2021 snart mot sitt slut. Det har igen varit ett märkligt år med mycket fokus på virus, sjukdomar och tråkigheter men vi har också påmints om hur viktigt det är med familj, vänner och kollegor.

IVA har, trots alla svårigheter att kunna ses fysiskt, lyckats upprätthålla i stort sett alla aktiviteter. Vi har lärt oss och blivit duktigare på digitala möten som också haft den fördelen att vi kunnat inkludera människor från hela Sveriges avlånga land i våra aktiviteter.

Alla ni som bidragit till IVAs Jubileumsfond har nu blivit tackade för detta. Antingen vid IVAs Högtidssammankomst eller i personliga möten. Några har bett om och fått motta vårt tack brevledes. Det är min förhoppning att vi kommer att fortsätta hålla kontakten. Inte bara via dessa månadsbrev utan att ni också gärna hör av er om ni har vägarna förbi IVA. Jag bjuder gärna på en kopp kaffe eller en lunch för att berätta mer i detalj vad vi gör inom de områden som Jubileumsfonden fokuserar på – Kunskap och Entreprenörskap. Ert bidrag är helt avgörande för att vi ska kunna göra allt det jag löpande berättar om.

Årets sista månadsbrev speglar verkligen alla de spännande och viktiga aktiviteter som vi har igång och planerar för under början av 2022. Trevlig läsning!

Entrepreneurship Summit
Inter IKEA har etablerat ett bolag ”Älmhult AB” som ska verka för utvecklingen av Älmhult till en entreprenöriell plats. Älmhult AB är Entreprenörsakademiens diskussionspartner. Ett första Entrepreneurship Summit diskuteras nu för genomförande hösten 2022. då med ett upplägg enligt vår Verksamhetsplan för  2021/22. Nästa palneringsmöte är 25 januari.

Intraprenörskap 
Arbete och planering av kommande aktiviteter pågår för fullt. Nästa möte med referensgruppen för projektet genomförs 27 januari.

Pilotutbildning: En pilotutbildning har arrangerats under 2021 med 15 företag. Partner i detta projekt är Ihubs Sweden. Beslut om att utveckla/skala upp under 2022 sker under december/januari. 

Samarbete: En dialog sker idag med Almi om att tillsammans arbeta med deras kunder kring information och inspiration kring intraprenörskap.

Referensgrupp: En referensgrupp bestående av representanter från bland annat Ericsson, Academic Work, SKF, Uppsala universitet m. fl. är skapad. Gruppen ska i dialog besluta om prioritering av insatser.

Pulsverktyg: Under hösten har vårt pulsverktyg testats av ca 100 användare. Fortsatt utveckling sker under Q4 2021 och Q1 2022 för en bredare lansering. Se betaversion: https://intraprenorskap.se/ 

Toolbox: Toolbox projektet har legat vilande under 2021, men kommer att aktualiseras under våren 2022, samt utvecklas och anpassas för intraprenörer och entreprenörer. 

Tre webbinarier har genomförts under hösten. Se gärna samtalen och läs artiklarna.

Arbete med ny strategi för entreprenörskap i grund- och gymnasieskola 
Arbetsgruppen för en ny strategi för entreprenörskap i grund- och gymnasieskola har nu haft fem möten och kommit halvvägs genom processen. Grunden till förslagen börjar ta form och kommer att vara underlag i de aktiviteter vi arrangerar efter årsskiftet för att få fler inspel till arbetet. Vi har under senaste månaderna arrangerat aktiviteter för att samla in kunskap och erfarenheter, först ut var forskare inom området samt externa organisationer (t ex UF, Teknik college och E-kampen) som arbetar med entreprenörskap i grund- och gymnasieskolan.

Följande aktiviteter har genomförts för att ta del av relevanta gruppers synpunkter och erfarenheter:

Mötesplatsen med aktörer för entreprenörskap i skolan 23 nov

Representanter från ett 15-tal externa organisationer som arbetar med entreprenörskap i grund- och gymnasieskolan deltog i workshopen som arrangerades tillsammans med Skolverket. Många av dem har varit med och tagit fram uppdraget till en ny strategi och är en värdefull resurs även i implementeringsprocessen

Nätverksträff 2 dec - input till Ny strategi för entreprenörskap i skolan  

Nätverket för entreprenörskapsutbildare på universitet och högskola fick möjlighet att ge input till arbetet med ny strategi för entreprenörskap i skolan.  Vi fick in värdefull information från forskningen som arbetsgruppen har fått med sig inför det fortsatta arbetet. 

Entreprenörskapsutbildning på universitet och högskola 
I vårt arbete med att fler studenter ska få med sig entreprenörskap under sin utbildningstid fokuserar vi på kunskapsspridning, inspiration, nätverkande och erfarenhetsutbyte för att kraftsamla för frågan. Vi har arrangerat ytterligare ett webbinarium i serien ”Let´s TALK entrepreneurship education”. Medverkande var Kalle Airo, Co-director & Co-founder of Aalto Ventures Program at Aalto University, Finland som pratade om varför alla studenter behöver entreprenörskap och hur vi kan få in det bredare på Universiteten. Webinariet fick betyg 5 av 5 möjliga i utvärderingen och kommentarer som “open and honest dialogue with Kalle, short and concise webinar!”. Se webbinariet (Let’s talk entrepreneurship education - IVA) och läs artikeln (Entreprenörskap i utbildning ger bättre resultat i flera ämnen - IVA).

Efteråt genomfördes educators UNMUTED som gav en mindre grupp möjlighet att ”sitta ner” med Kalle Airo för ett mer informellt och djupgående samtal. Betyg 5 av 5 möjliga. Nästa aktivitet kommer att handla om stereotyper kring entreprenörer och leds av Karen Williams från Chalmers.

Utveckla en nationell kurs i entreprenörskap 
Vi undersöker möjligheten med att utveckla ett ”kurspaket” eller liknande för entreprenörsutbildning genom att först närma oss universitetsledningen på KTH och Uppsala.

Entreprenörskap i tiden – Sveriges entreprenöriella historia  
CfN tar på uppdrag av Entreprenörskapsakademien fram ett bildsatt textunderlag som beskriver och exemplifierar svenskt entreprenörskap under historien. Totalt görs nedslag kring sju årtal som vart och ett belyser den omkringliggande epoken, med utgångspunkt i entreprenörskapskonst, -kultur och -klimat. Till varje årtalsbeskrivning hör berättelser om 4-5 svenska entreprenörer som var verksamma under epoken.

Materialet lanseras i början av nästa år och kommer att användas som underlag för ett flertal aktiviteter riktade till bland annat skolungdomar och politiker. Texterna är beskrivande till sin karaktär, och tänkta att utan förförståelse för vare sig historia eller entreprenörskap kunna användas som: 

  • Historiebeskrivning och kunskapsunderlag som visar både på entreprenörskapets betydelse för ekonomisk tillväxt och välstånd, och på den mångfald av verksamheter och personer som ryms i begreppet entreprenör. 
  • Underlag för analys och reflektion kring vad i ett samhälle som möjliggör och stärker, eller utgör hinder och utmaningar för, entreprenörskap.  

Kartläggning av utbildning med fokus på entreprenörskap och hållbarhet: NordSEnt 

Projektet är ett nordiskt-baltiskt samarbete där Danmark, Estland, Norge och Sverige ingår. Uppdragsgivare är Fonden För Entreprenörskap i Danmark. I projektet sker en kartläggning på lärosäten i de medverkande länderna beträffande strategi, utbildningar och aktiviteter med fokus på entreprenörskap och hållbarhet. Detta ska resultera i en rapport med guidelines och best practice. Entreprenörsakademien genomför ett fysiskt slutseminarium i juni/juli 2022.  

Rapporten ska kunna användas av lärosäten som vill öka sitt fokus på dessa områden. Förhoppningen är att detta projekt på sikt ska bidra till ett ökat antal företag med hållbarhetsinriktning, framför allt i universitetsnära miljöer. Entreprenörsakademien ser också att projektet kan leda till ytterligare nordiska samarbeten. 

Projektets webbplats: https://nordsent.s1.umbraco.io 

Entreprenörsklimat och Prins Daniels Fellowship
Under hösten 2021 har Entreprenörsakademien arbetat vidare med att sammanställa kunskap kring frågan hur entreprenörsklimatet i Sverige ska kunna förbättras. Vid det senaste strategimötet presenterades en mängd punkter rörande entreprenörers och regioners utmaningar inom området entreprenörskap. Efter en intressant diskussion med styrgruppen har akademien fått ett flertal spår att följa för att hitta rätt väg genom den snåriga djungel av utmaningar som presenterades.

Styrgruppen enades om att ”Risk och mod” är ett område där akademien kan göra skillnad. Att entreprenörer tar risk är ingen nyhet, men här kan vi belysa frågor som kanske inte har fått så stor tyngd tidigare, exempelvis omständigheter kring varför folk misslyckas, och vad det får för konsekvenser för att testa igen. 

Här kan vi hitta bra synergier med många pågående initiativ: Prins Daniels Fellowship, data från GEM-rapporter, data från Tillväxtverket och vårt eget arbete med Sveriges Entreprenöriella historia.

I början på december avslutades Tekniksprångets innovationstävling Tekniksprånget Challenge och precis som föregående terminer har nivån på bidragen varit enormt hög. Dessutom har deltagandet bland höstens praktikanter varit väldigt högt, vilket är extra glädjande. Årets utmaning var inte lätt: att med ingenjörsmässiga lösningar sänka de konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen.
Det vinnande laget, Vormet, vill genom så kallade vortexrör separera metangas från kor i ladugårdar för att sedan omvandla den till energi. Så här motiverar juryn sitt beslut:  ”Genom att kombinera olika befintliga tekniker på ett snillrikt och innovativt sätt, lyckas laget konvertera även låga koncentrationer av metangas till användbar energi på ett kostnadseffektivt sätt. Därför är denna teknik ett efterlängtat bidrag till ett mer klimatsmart samhälle inom de planetära gränserna.”

Rekryteringen av vårens praktikanter är i full gång och vi ser fram emot ett nytt verksamhetsår för Tekniksprånget.

Hösten för Framtidens kunskapssamhälle har handlat om att lyssna på barn och ungas egna perspektiv. Vi har tillsatt en ny Ungdomspanel, denna gång bestående av 20 unga, 13-16 år gamla, från hela Sverige. Arbetsgruppen om lustfyllt lärande är snart i mål med förslag om att på systemnivå underlätta för kunskapsfrämjande aktiviteter utanför skolan. Arbetsgruppen har bland annat utrett barns egna intresseingångar till lärande och vilka kanaler barn själva väljer för att lära sig något nytt (utanför skolan), genom en enkätundersökning till elever i skolår 6.

Junior Academy
Bidragen till utmaningen om att stoppa övergödningen i sjöar och hav, har trillat in från engagerade ungdomslag över hela världen och ses nu över. I februari presenteras vinnarlaget. Läs mer om utmaningen här! https://www.iva.se/publicerat/utmaning-junior-academy-stoppa-overgodningen/
I vår ser vi också fram emot en ny rekryteringsperiod för att få in fler ungdomar från Sverige att söka till Junior Academy och planerar för flera spännande kampanjer i kanaler som riktar sig till unga.

Skola i tiden,
Inom delprojektet Lärare, Industri, Välfärd har det tredje och slutliga rundabordssamtalet gått av stapeln. Diskussionerna mellan beslutsfattare och landshövdingar gick varma kring hur akademi, industri och skola kan göra gemensam sak för kompetensförsörjningen och den gröna omställningen med fokus på norra Sverige.

I vår planeras två rapportsläpp för respektive delprojekt inom Skola i tiden; Lärare, Industri, Välfärd samt Skola för en hållbar framtid. Läs mer om arbetet inom Skola för en hållbar framtid i intervjun med Pia Sandvik som leder arbetet där! https://www.iva.se/publicerat/ar-dagens-skola-rustad-for-att-mota-for-klimatkrisen/

Sist men inte minst vill jag önska er alla en riktigt fin avslutning på året och att vi allihop får ett bra 2022.

Allt gott!   Katarina

Kontaktinformation

Katarina Mellström
Verksamhetsansvarig
Telefon 070-309 22 50