Månadsbrev januari 2022

Hejsan Trots fortsatt pandemi och restriktioner jobbar vi på IVA på med våra satsningar på Kunskap och Entreprenörskap och nedan finner ni månadens uppdatering. Som vanligt, om ni vill ha mer detaljerad information är ni välkomna att höra av er till mig så ordnar jag det. Trevlig läsning!

Junior Academy
Under hösten 2021 har ungdomarna i Junior Academy jobbat på IVAs utmaning: Restoration of Aquatic Ecosystems. Denna gång efterfrågades innovativa lösningar för att stoppa och förebygga övergödningen. Läs mer här: https://www.iva.se/publicerat/utmaning-junior-academy-stoppa-overgodningen/. Över 100 lag jobbade med IVAs utmaning. Nu pågår bedömningsarbetet i juryn.
I februari presenteras vinnarlaget! Snart kommer också vårens utmaning om lösningar för flexibel elanvändning som IVA gör tillsammans med Chalmers.

Framtidens kunskapssamhälle
Nu pågår slutspurt inför rapportsläpp som är satt till den 3e maj, om Lustfyllt lärande bland barn och unga på fritiden. I den presenteras bland annat en enkätundersökning som gjorts bland sjätteklassare om lärande samt spännande initiativ för hur kunskapsnivån i samhället kan höjas genom att främja organiserade former för lustfyllt lärande. Arbetsgruppen om Vetenskapligt kapital planerar seminarium i ämnet under våren.

Skola i tiden
Delprojektet Lärare, Industri, Välfärd är också inne i slutspurten för en rapport om samverkan för att möta framtidens kompetensbehov, med förslag på hur näringslivet och skolan kan göra gemensam sak för lärarkompetensförsörjningen.
Delprojektet Skola för en hållbar framtid kommer också presentera en rapport senare i vår med fokus på vilken roll skolan ska ha för att möta framtidens utmaningar. Minst sagt ett spännande narrativ om skolan inför valet.

Tekniksprånget

Jul- och nyårsledigheten har nu runnit av alla delar av Tekniksprånget helt och hållet. Praktiken har rullat igång för året och många av terminens praktikanter har redan kommit in i vardagen på sina arbetsplatser. Fler följer de närmsta veckorna och vi blickar framåt mot en ny spännande och innehållsrik termin. Det betyder också att @teknikspranget på Instagram lever upp med innehåll från tekniksprångarnas vardag ute på sina arbetsplatser.

Entrepreneurship Summit.

Inter IKEA har etablerat ett bolag ”IKEA Älmhult AB” som ska verka för utvecklingen av Älmhult till en entreprenöriell plats. Det bolaget är Entreprenörsakademiens diskussionspartner. Ett första Entrepreneurship Summit diskuteras nu för genomförande hösten 2022, med ett upplägg enligt Verksamhetsplanen 2021/22. Ett möte skulle ha genomförts 25 januari men blev uppskjutet på grund av sjukdom. Vi väntar på besked om nytt datum.

Intraprenörskap 

Arbete och planering av kommande aktiviteter pågår för fullt. Nästa möte med referensgruppen för projektet fick bokas om till 22 mars på grund av restriktioner avseende fysiska möten.

Pilotutbildning: En pilotutbildning har arrangerats under 2021 med 15 företag. Partner i detta projekt är ihubs Sweden. Lansering i samarbete med iHub under våren 2022

Samarbete: Under 2022 kommer Entreprenörskapsakademien att samarbeta med ALMI kring ett projekt med syfte att utvärdera och identifiera en ny teoribas/samling av teorier som kan utgöra grunden för Almis syn på hållbar tillväxt.

Referensgrupp: En referensgrupp bestående av representanter från bland annat Ericsson, Academic Work, SKF, Uppsala universitet m. fl. är skapad. Gruppen ska i dialog besluta om prioritering av insatser.

Pulsverktyg: Under hösten har även vårt pulsverktyg testats av ca 100 användare. Fortsatt utveckling skedde under Q4 2021 och fortsätter Q1 2022 för en bredare lansering. Se betaversion:  https://intraprenorskap.se/ 

Toolbox: Toolbox projektet har legat vilande under 2021, men kommer att aktualiseras under våren 2022, och utvecklas och anpassas för intraprenörer och entreprenörer. 

Webbinarium: 16 februari (9:00-10:30) presenteras den internationellt uppmärksammade kinesiska ledningsmodellen Rendanheyi där de anställda är entreprenörer och kunden ständigt är i fokus. Eventet livesänds och spelas in.

Rendanheyi: rätt ledningsmodell för ökat intraprenörskap? - IVA

Arbete med ny strategi för entreprenörskap i grund- och gymnasieskola 

Arbetsgruppen hade under hösten fem möten och har därmed kommit halvvägs genom processen. Grunden till förslagen finns framme och kommer att formuleras och beläggas vid nästa möte. Dessa förslag kommer att vara underlag i aktiviteter vi arrangerar för att få inspel från fler grupper. Vi avser att genomföra webbinarier för olika målgrupper i slutet av februari där bland annat lärare, rektorer och huvudmän kommer att bjudas in. Planering av rapportarbetet pågår och en struktur finns färdig. Vi påbörjar inom kort även insatser för att bygga stöd och kraftsamla kring strategin.

Följande aktiviteter genomfördes under senhösten för att ta del av relevanta gruppers synpunkter och erfarenheter:

Mötesplatsen med aktörer för entreprenörskap i skolan 23 nov

Nätverksträff 2 dec - input till Ny strategi för entreprenörskap i skolan 

Entreprenörskapsutbildning på universitet och högskola 

Vi arbetar för att fler studenter får med sig entreprenörskap under sin utbildningstid. Den första fasen handlar om kunskapsspridning, inspiration, nätverkande och erfarenhetsutbyte med syfte att kraftsamla för frågan. Följande aktiviteter är inplanerade inom området universitet och högskola: 

Combating stereotypes in entrepreneurship education – 9 feb 

Vid workshopen medverkar docent Karen Williams Middleton, Chalmers tekniska högskola. Utgångspunkten för workshopen är hennes artikel: The relatable entrepreneur: Combating stereotypes in entrepreneurship education (chalmers.se)

Vi avser även att bjuda in nätverket till slutseminariet för NordSEnt som arrangeras på IVA 14-15 juni.

Utveckla en nationell kurs i entreprenörskap 

Vi undersöker förutsättningarna för att utveckla ”kurspaket” eller liknande för entreprenörsutbildning och avser att först närma oss universitetsledningen på KTH och Uppsala. Se uppdatering av verksamhetsplan.  

Entreprenörskap i tiden – Sveriges entreprenöriella historia  

CfN tar på uppdrag av IVAs Entreprenörskapsakademi fram ett bildsatt textunderlag som beskriver och exemplifierar svenskt entreprenörskap under historien.

Materialet är något försenat på grund av sjukdom, men kommer att lanseras i början av året. Texterna är beskrivande till sin karaktär, och tänkta att utan förförståelse för vare sig historia eller entreprenörskap kunna användas som: 

  • Historiebeskrivning och kunskapsunderlag som visar både på entreprenörskapets betydelse för ekonomisk tillväxt och välstånd, och på den mångfald av verksamheter och personer som ryms i begreppet entreprenör. 
  • Underlag för analys och reflektion kring vad i ett samhälle som möjliggör och stärker, eller utgör hinder och utmaningar för, entreprenörskap.  

Kartläggning av utbildning med fokus på entreprenörskap och hållbarhet: NordSEnt 

Projektet är ett nordiskt-baltiskt samarbete där Danmark, Estland, Norge och Sverige ingår. Uppdragsgivare är Fonden För Entreprenörskap i Danmark. I projektet sker en kartläggning på lärosäten i de medverkande länderna beträffande strategi, utbildningar och aktiviteter. Detta ska resultera i en rapport med guidelines och best practice. Rapporten ska kunna användas av lärosäten som vill öka sitt fokus på dessa områden. Förhoppningen är att detta projekt på sikt ska bidra till ett ökat antal företag med hållbarhetsinriktning, framför allt i universitetsnära miljöer. Entreprenörsakademien ser också att projektet kan leda till ytterligare nordiska samarbeten. 

Entreprenörsakademien genomför ett fysiskt slutseminarium 14-15 juni 2022, och då lanseras även slutrapporten. Planering av programmet genomförs tillsammans med övriga partners i projektet.

Projektets webbplats: https://nordsent.s1.umbraco.io 

 

Det var allt för den här gången. Vi hörs om en månad igen.

Mvh, Katarina

Kontaktinformation

Katarina Mellström
Verksamhetsansvarig
Telefon 070-309 22 50