En mötesplats för Sveriges framtid

I 100 år har Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) varit en mötesplats för Sveriges framtid. IVA samlar kompetens och erfarenhet från cirka 1 300 invalda akademiledamöter och 250 företag. Vi bygger broar mellan näringsliv, offentlig verksamhet, akademi och politik.

IVA är ett lättillgängligt expertorgan fristående från enskilda intressen, ideologier och partipolitik. Vi tror på och verkar för människans förmåga att bidra positivt till samhället genom teknisk och ekonomisk vetenskap.

IVA finansieras genom bidrag från näringslivet, projekt- och statsanslag.

Vision

IVAs vision är ”Teknologi i mänsklighetens tjänst”. IVAs övertygelse är att kunskaper om teknik, ekonomi och närliggande vetenskapsområden ger mänskligheten ständigt bättre förutsättningar till ett gott liv.

De cirka 1300 svenska ledamöterna är fördelade på tolv avdelningar inom olika teknik- och ekonomiområden: Maskinteknik, Elektroteknik, Samhällsbyggnad, Kemiteknik, Bergs- och materialteknik, Företagande och ledarskap, Teknikens grunder och gränsområden, Skogsnäringens teknik, Ekonomi, Bioteknik, Utbildning och forskning samt Informationsteknik.

Läs mer om akademien

Uppdrag

IVAs uppdrag och ambition är att bidra till samhällets utveckling med kunskap och förnuft samt sakliga och rationella resonemang.

IVA bedriver en rad projekt och arrangerar seminarier över hela landet som är avgiftsfria och öppna för alla. IVA samlar framstående ingenjörer, ekonomer, forskare och entreprenörer samt ledare inom näringsliv och offentlig sektor som generöst delar sitt intellektuella kapital, och vars engagemang vilar på erfarenhet och kompetens. För sina ledamöter är IVA en berikande och inspirerande mötesplats, och en plattform för att med vetenskaplig förankring utöva sitt samhällsengagemang.

I samband med hundraårsjubileet 2019 fastslog IVA ny strategi. Den beskriver akademiens gemensamma syn på hur vi tillsammans kan och vill bidra till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle, och hur vi kan hjälpa att bygga en bättre värld.

Arbete inom fyra temaområden

IVA driver sin verksamhet inom akademiens avdelningar och fyra ämnesöverskridande och komplementära temaområden för att möta framtida utmaningar i samhället. Dessa teman är valda för att de ur IVAs perspektiv utgör grundbultar för Sveriges utveckling, och är områden där IVA har en roll att spela. De fyra områdena är Framtidens näringsliv, Klimat-resurser-energi, Kunskap i världsklass och Människa-teknik-samhälle.

Inom temaområdet Framtidens näringsliv arbetar IVA med frågor som förutsättningar för företagande, ledarskap och industriell utveckling. Projekt inom området är: Entreprenörskapsakademien, Research2Business, IVAs Smart industri och Prins Daniels Fellowship.

Temaledare: Johan Carlstedt, Temarådets ordförande: Carola Lemne

Klimat-resurser-energi är ett temaområde som bland annat berör frågor om resurseffektivitet, cirkulär ekonomi, energiförsörjning och klimatfrågor. Projekt inom området är: Vägval för klimatet, Hållbar nystart för Sverige och Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi.

Temaledare: Karin Byman, Temarådets ordförande: Karl Bergman

Inom temaområdet Kunskap i världsklass arbetar IVA med frågor som förutsättningarna för skolan, attityderna till kunskap och lärande samt villkoren för forskning, högre utbildning och livslångt lärande. Projekt inom området är: Framtidens kunskapssamhälle, Skola i tiden, Junior Academy, NTA Digital och Näringslivets FoU-investeringar.

Temarådets ordförande: Maria Anvret

Temaområde Människa-Teknik-Samhälle är en mötesplats för systemtänkande och helhetsperspektiv – hur människan, tekniken och samhället samverkar för en bättre framtid. Projekt inom området är: Digitalisering för ökad konkurrenskraft, Digitalisering – möjliggörare i framtidens välfärd och Hållbar vattenförsörjning.

Temaledare: Staffan Eriksson, Temarådets ordförande: Åsa Söderström Winberg

Förankring i näringslivet

Näringslivsrådet säkrar IVAs förankring i näringslivet. Medlemmarna - företag och organisationer från privat och offentlig sektor - är en viktig del av IVA.

Näringslivsrådet är en del av IVA. Här ingår cirka 230 företag och organisationer från industri- och tjänstesektorn. Både privata och offentliga verksamheter är engagerade.

Den starka förankringen i näringslivet är en förutsättning för akademiens verksamhet. Medlemmarnas kompetens och erfarenhet bidrar starkt till akademiens utveckling. Samtidigt utgör de årliga avgifterna från Näringslivsrådets medlemmar en viktig del av IVAs långsiktiga finansiering.

För medarbetarna i de företag och organisationer som är medlemmar finns många möjligheter att delta i IVAs verksamhet. Därmed kan de utveckla den egna kompetensen och påverka frågor inom bland annat närings-, utbildnings- och forskningspolitik. Möjligheterna till kunskaps- och erfarenhetsutbyte utanför det egna företaget och den egna branschen är stora.

Läs mer om IVAs Näringslivsråd

Global utblick

IVA är en nationell akademi med global uppkoppling. Akademin har ett starkt internationellt nätverk och en viktig röst i internationella sammanhang. Nätverket utgörs av i huvudsak tre delar; de internationella ledamöterna, multilaterala organisationer – internationella akademi- och forskningsorganisationer - samt andra teknikvetenskapliga akademier.

Global utblick och förmågan att bygga långsiktiga internationella relationer är avgörande för Sveriges framtida konkurrenskraft, samtidigt som internationellt samarbete öppnar också upp för möjligheten att lösa våra stora, globala utmaningar. För IVA är det viktigt att bidra med svensk expertis i internationella sammanhang och nyttja IVAs internationella nätverk som expertorgan. Det är också viktigt för IVA att vara en arena för vetenskapsdiplomati och internationell samverkan.

Läs mer om IVAs internationella arbete

Bygger broar

IVA är en öppen och gränsöverskridande mötesplats. En oberoende akademi som bygger broar mellan forskning, näringsliv och politik.

IVA skapar kontaktytor mellan olika kompetensområden, mellan regioner och över landsgränser. Det är i mötet mellan människor som nya idéer och kunskap växer fram.

Under ett år samlas IVAs  nätverk vid över 100 möten, seminarier, workshops, hearings och studieresor i hela Sverige och utomlands.

Här hittar du alla kommande event