Attraktionskraft för hållbar tillväxt

Globaliseringen innebär en allt intensivare internationell konkurrens. Det påverkar förutsättningarna för tillväxt och välstånd i en liten öppen ekonomi som Sverige. Kraven på den svenska ekonomins omställningsförmåga ökar. Läs mer om Attraktionskraft för hållbar tillväxt (som avslutas 2016), frågeställningar, spetspiloter och IVAs tidigare projekt kring innovation och attraktionskraft.
attraktionskraft.jpg

Kompetens, företag och investeringar rör sig alltmer över nationsgränser. Attraktiviteten för företag avgörs av ett lands förutsättningar som tillgång till kompetens, infrastruktur, inställningen till entreprenörskap, kvaliteten på offentlig service och myndighetsutövning. För individen avgörs attraktiviteten av tillgången till arbete, utvecklingsmöjligheter, boendemiljö och kultur.

Projektet ska öka kunskapen om den snabba förändring Sverige står mitt uppe i, inte minst till följd av den genomgripande förändring digitaliseringen innebär. Det ska också lyfta frågor om hur vi attraherar kapital och kompetens till Sverige, samtidigt som våra varor och tjänster fortsätter att vara internationellt konkurrenskraftiga och efterfrågade.

I november 2015 publicerades rapporten Nycklar till ökad attraktivitet och konkurrenskraft. I rapporten besvaras tre frågor: Vad krävs för att Sverige, en liten exportberoende ekonomi, ska fortsätta att vara ett land med mycket högt välstånd? Vad ska locka individer att arbeta i Sverige och bidra till vårt välstånd? Vad kommer att avgöra om företagen väljer att göra sina satsningar här?

I rapporten kartläggs nuläget inom de 6+1 områden som avgör Sveriges framtida attraktions- och konkurrenskraft: Utbildning, Forskning, Infrastruktur, Boende och levnadsmiljö, Kulturutbud samt Företagandets villkor. Det sjunde området – offentlig sektor – skär genom alla dessa områden. i rapporten lämnas en rad förslag inom de olika områdena som sammanfattas i en framtidsagenda med åtta punkter. 

Projektet arbetar också med regional attraktionskraft. I januari 2015 presenterades Mobilisering för ökad regional attraktionskraft  som bygger på intervjuer med utvecklings- och innovationsansvariga i alla svenska regioner.

Resultatet sammanfattas i en SWOT-analys som är utgångspunkt för projektets fyra spetspiloter. I dessa engageras företag och aktörer inom fyra områden – dataspel, distansoberoende sjukvård, hållbara textilier och smart urbant boende. Arbetet i spetspiloten ska ge svar på fyra frågor:

  • Hur arbetar man bästa för att utveckla ett spetsområde? 
  • Vad krävs av stödsystemet?
  • Hur kan omvärldsbevakningen förbättras?
  • Vilka former av samarbeten över regiongränserna krävs?

I rapporten Innovativa miljöer för ökad attraktionskraft redovisas resultatet av de fyra spetspiloter - Dataspel, Hållbara textilier, Smart urbant boende och Digital hälsa - som genomfördes under 2015. Rapporten diskuterar också drivkrafter för innovativa miljöer och regional attraktionskraft.

{Facts box}

Styrgrupp

Carl Bennet (ordförande), Carl Bennet AB, Tomas Billing, Nordstjernan, Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum, Charlotte Brogren, VINNOVA, Ulf Ewaldsson, Ericsson, Pam Fredman, Göteborgs universitet, Carola Lemne, Svenskt Näringsliv, Martin Lorentzon, Spotify, Björn O. Nilsson, IVA, Gunilla Nordlöf, Tillväxtverket, Eva Nordmark, TCO, Johan Rockström, Stockholm Resilience Centre, Anders Sundström, KF, Håkan Sörman, SKL, Karl-Petter Thorwaldsson, LO 

Projektledning

Johan Carlstedt, huvudprojektledare

Lisa Renander, projektledare regional dialog

Monica Sannerblom, projektkoordinator

Monika Wassén, projektledare nationell dialog

Jan Westberg, kommunikationsansvarig

Publicerat

Tisdag 18 april 2017

Hållbar vårproposition enligt IVA

Högre utbildning & forskning | Energi | Innovation | Entreprenörskap | Klimat och miljö | Ett energieffektivt samhälle | Tekniksprånget | Agenda för forskning | Resurseffektiva affärsmodeller | Attraktionskraft för hållbar tillväxt | Näringsliv | Vägval el | Framtidens goda stad | Innovation i Skogsnäringen | Samhällsbyggnad | Jobbsprånget | Utbildning och lärande

Onsdag 6 juli 2016

Innovativa miljöer en väg till globala marknader

Innovation | Attraktionskraft för hållbar tillväxt | Ledarskap

Måndag 16 maj 2016

Innovativa miljöer för ökad attraktionsrkraft

Rapporter | Innovation | Entreprenörskap | Attraktionskraft för hållbar tillväxt

Fredag 22 april 2016

Svensk innovationskraft bättre än sitt rykte

Pressmeddelanden | Innovation | Attraktionskraft för hållbar tillväxt

Tisdag 12 januari 2016

Keys to greater attractiveness and competitiveness

Rapporter | Innovation | Klimat och miljö | Attraktionskraft för hållbar tillväxt