Digitalisering - möjliggörare i framtidens välfärd

Digitaliseringen innebär en grundläggande samhällsförändring. Den kommer förändra hur många välfärdstjänster utförs. För att digitaliseringen ska bidra till en bättre välfärd för alla medborgare måste kunskapen och medvetenheten hos politiker och andra beslutsfattare öka. Det gäller både om digitaliseringens möjligheter och risker.
digital-13-1200px.jpg

Den nya digitala tekniken innebär en rad möjligheter. Den kan ses som en kraft som förändrar arbetssätt inom olika delar av samhället. Inom välfärdssektorn har exempelvis tillgången till vård online utmanat den traditionella primärvården. En uppgift för projektet är att beskriva hur förutsättningarna för olika verksamheter inom välfärdssektorn förändras genom ny digital teknik och nya digitala system. Fokus ligger på möjligheterna att arbeta på helt nya sätt, snarare än nya tekniska lösningar i sig.

Våra välfärdssystem står inför stora utmaningar genom i form av en åldrande befolkning med ökat behov av vårdinsatser. Befolkningsökningen kräver skolsatsningar. Det ekonomiska trycket på  det till allra största delen skattefinansierade välfärdssystemen ökar genom dessa och liknande förändringar.

De digitala samhällstjänsterna, som exempelvis e-tjänster inom sjukvården, kollektivtrafiken och myndigheter, måste vara tillgängliga för alla medborgare. En viktig förändringskraft är medborgarnas krav, förväntningar och delaktighet. Många, men inte alla, lever i en helt digitaliserad vardag när de utför olika tjänster eller håller kontakt med vänner och anhöriga. En viktig uppgift för projektet är att beskriva och exemplifiera hur medborgarnas krav och förväntningar sätter tryck på välfärdstjänsterna. Det kan gälla allt från tillgängligheten till tjänsternas innehåll.

Frågor om den personliga integriteten är av stor vikt. Många digitala tjänster bygger på hantering av individdata. Kommer medborgarna på samma lättvindiga sätt som de delar med sig av data i sociala medier att göra det för offentliga tjänster som hanterar mycket känslig information? Hur ska integritetsfrågorna hanteras? Hur ska den anställdes integritet säkras när möjligheterna att i detalj följa vad denna gör under ett arbetspass ökar så radikalt?

För mer information om projektets arbete är du välkommen att kontakta projektledare Linda Olsson (linda.olsson@iva.se) eller kommunikationsansvarig Jan Westberg (jan.westberg@iva.se).