Entreprenörskap i utbildningen

IVAs Entreprenörskapsakademi har initierat ett arbete där vi tillsammans med Skolverket och andra aktörer, myndigheter och organisationer undersöker vad som krävs för att uppnå visionen: ”Entreprenörskap löper som en röd tråd genom hela utbildningsystemet och stärker både den enskilde individen och samhälls- och näringsutvecklingen”.
50477508738_24f5972531_k.jpg

Entreprenörskap i grund- och gymnasieskolan

Entreprenörskap i skolan handlar om att stimulera elevens förmåga att komma på idéer, utveckla möjligheter, driva projekt och leda företag. Att elever får bra förutsättningar för att träna sina entreprenöriella förmågor är viktigt ur många perspektiv. Det rustar dem med kompetenser som behövs för att möta en oförutsägbar framtid och har en avgörande betydelse för utvecklingen av vårt samhälle och Sveriges framtida konkurrenskraft. 

Entreprenörskap är sedan 2011 inskrivet i den svenska läroplanerna för grund- och gymnasieskolan, men många kommuner och skolor brottas fortfarande med att få in det i sina verksamheter. Enligt skollagen (SFS nr. 2010:800 1 kap 4§) och läroplaner för grundskola, gymnasium och vuxenutbildning ska alla elever få möjligheter att utvecklas till aktiva, kreativa och kompetenta samhällsmedborgare.

Under rubriken Skolans uppdrag finns ett avsnitt om entreprenörskap och digitalisering som berör både skolans övergripande arbete och arbetet i ämnena, där det bl.a står att: "Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap."

Idag ser vi att det inte räcker att entreprenörskap står med i läroplanen för att vara en naturlig del av utbildningen. Skolan måste också få rätt verktyg och förutsättningar för att stimulera elevens förmåga att komma på idéer, utveckla möjligheter, driva projekt och leda företag.

Hösten 2020 samlade IVAs Entreprenörskapsakademi och Skolverket ett stort antal aktörer som arbetar med entreprenörskap på grund- och gymnasieskolan för att gemensamt identifiera och prioritera åtgärder. Workshopen resulterade i över 100 idéer som bearbetades och konkretiserades ner till 16 koncept för hur entreprenörskap ska bli en självklarhet i skolan. Högst prioriterades att se över den övergripande strategin för entreprenöskap i skolan. 

Arbetsgrupp för en ny strategi för entreprenörskap i skolan

Arbetsgruppen har i uppdrag att genomföra en översyn av nuvarande strategi för entreprenörskap i grund- och gymnasieskolan (från 2009) och arbeta fram ett förslag på en ny, uppdaterad strategi som har sin utgångspunkt i dagens och framtidens behov. I arbetet ingår att lägga fram förslag på hur strategin kan implementeras och vilka förutsättningar det kräver. Arbetsgruppens uppdrag sträcker sig till mars 2022.

I arbetsgruppen ingår:  

Fredrik Arnander, Standout capital, Arbetsgruppens ordförande
Sara Jons, VD Ljungbergsfonden på Stora Enso
Christer Norström, VD Vattenfallgymnasiet och ABB industrigymnasium
Karl Wennberg, Handelshögskolan i Stockholm & Linköpings Universitet
Katarina Elborg, Lektor i företagsekonomi Linnéuniversitetet Kalmar
Carina Hafrén, Undervisningsråd Skolverket
Theresé Löfgren, Utvecklingsledare, teamledare, förstelärare, biträdande rektor Tågaborgsskolan
Michael Lindquist, Lärare och utvecklingsledare Huddinge kommun – Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen
Per-Arne Andersson, Managing director SKL International
Pernilla Norlin, Vice vd och kommunikationschef Forskningsstiftelsen Entreprenörskapsforum
Helya Riazat, Rektor Järvaskolan
Petter Brobacke, Utvecklingschef Academedia
Mette Barten, Student Handelshögskolan i Göteborg, medlem i IVAs Studentråd