Entreprenörskap i utbildningen

Ska Sverige få fler entreprenörer behöver entreprenöriella förmågor tränas tidigt. Vi arbetar utifrån visionen att entreprenörskap löper som en röd tråd genom hela utbildningsystemet och stärker både den enskilde individen och samhälls- och näringsutvecklingen.
50477508738_24f5972531_k.jpg

Entreprenörskap är sedan 2011 inskrivet i den svenska läroplanerna för grund- och gymnasieskolan, men många kommuner och skolor brottas fortfarande med att få in det i sina verksamheter. Enligt skollagen (SFS nr. 2010:800 1 kap 4§) och läroplaner för grundskola, gymnasium och vuxenutbildning ska alla elever få möjligheter att utvecklas till aktiva, kreativa och kompetenta samhällsmedborgare.

Under rubriken Skolans uppdrag finns ett avsnitt om entreprenörskap och digitalisering som berör både skolans övergripande arbete och arbetet i ämnena:

"Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling.

Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap."

Entreprenörskap i skolan handlar om att stimulera elevens förmåga att komma på idéer, utveckla möjligheter, driva projekt och leda företag. Att elever får bra förutsättningar för att träna sina entreprenöriella förmågor är viktigt ur många perspektiv. Det rustar dem med kompetenser som behövs för att möta en oförutsägbar framtid och har en avgörande betydelse för utvecklingen av vårt samhälle och Sveriges framtida konkurrenskraft. 

Idag kan vi se att det inte räcker att entreprenörskap står med i läroplanen för att det ska vara en naturlig del av utbildningen. Skolan måste även få rätt verktyg och förutsättningar för att stimulera elevens förmåga att komma på idéer, utveckla möjligheter, driva projekt och leda företag.

Därför har Svenska Entreprenörskapsakademien tagit initiativ till ett omfattande policy-arbete där vi tillsammans med Skolverket och ett antal andra aktörer, myndigheter och organisationer undersöker vad som krävs för att vi ska kunna uppnå visionen: ”Entreprenörskap löper som en röd tråd genom hela utbildningsystemet och stärker både den enskilde individen och samhälls- och näringsutvecklingen”.   

Entreprenörskap – en nyckelkompetens

Entreprenörskap är en del av det livslånga lärandet och en av EU:s reviderade nyckelkompetenser från 2018. EU beskriver entreprenörskompetens som förmågan att reagera på möjligheter och idéer och att omvandla dem till värde för andra. Värdet kan vara av kulturellt, socialt eller ekonomiskt slag. Kompetensen grundas på kreativitet, kritiskt tänkande och problemlösning, initiativförmåga och uthållighet samt förmågan att samarbeta. Vikten av etiskt ansvarstagande och empati för andra människor och omvärlden är centralt. 

Verktyg och stöd för dig som är lärare

Det räcker inte att entreprenörskap står med i läroplanen. Skolan måste även få rätt verktyg och förutsättningar för att stimulera elevens förmåga att komma på idéer, utveckla möjligheter, driva projekt och leda företag. Därför sprider vi gärna goda exempel som underlättar skolans arbete. 

Skolverket har samlat stöd och inspiration till dig som är lärare för att underlätta arbetet med entreprenörskap i undervisningen. Du hittar materialet här.