Grunden för tillväxt och välstånd

Entreprenörer har en avgörande roll för Sveriges framtid. De behövs för att möta de komplexa utmaningar vi står inför, skapa jobb och generera skatteintäkter. Utan entreprenörer - ingen välfärd.

Entreprenörskap och entreprenöriella förmågor hos individer blir allt viktigare. Vi behöver människor som kan hantera den höga förändringstakten, ta tillvara digitaliseringens och teknikens möjligheter, driva på en hållbar utveckling och leda oss in i en oförutsägbar framtid.

Entreprenörskap har lagt grunden för vårt välstånd och har en central betydelse för Sveriges konkurrenskraft och framtida tillväxt. Vi behöver fler entreprenörer som startar nya, växande företag och skapar nya arbetstillfällen. Vi behöver även fler som kan bidra till nyskapande och utveckling inom befintliga företag och offentlig sektor. Entreprenörer har en helt avgörande roll i att generera skatteintäkter till vårt land som i sin tur skapar förutsättningar för vår gemensamma välfärd. 

Nya nyckelkompetenser i fokus

Den snabba teknikutvecklingen gör att kunskapscykeln är mycket kortare. Kompetensskiften sker allt snabbare och många av morgondagens jobb är fortfarande okända. Europeiska Unionens Råd har identifierat åtta nyckelkompetenser som medborgare idag behöver och som skolorna därför ska lära ut. En av dessa är entreprenörskap. 

Om Sverige ska förbli konkurrenskraftigt måste vi ge unga förutsättningar att hantera det oförutsägbara och rusta dem för en okänd framtid. Vi behöver ge dem möjlighet att utveckla sina entreprenöriella förmågor. Svenska Entreprenörskapsakademien driver därför flera projekt som riktar sig till just unga.

Entreprenörskulturen och klimatet 

Många i Sverige bär på entreprenörskapsdrömmar, men få går från ord till handling. Vårt mål är fler entreprenörer som har modet, viljan och förmågan att starta och utveckla bolag. Förutom att stärka individers entreprenöriella förmågor, fokuserar vi därför på att bidra till en gynnsam entreprenörskultur och ett starkt entreprenörsklimat i Sverige. 

Vi vill bidra till en attitydförändring i samhället och öka kunskapen hos politiker och beslutsfattare om entreprenörskapets betydelse. Vi arbetar även för att förbättra de legala och strukturella förutsättningarna för att starta, driva och utveckla företag. 

Kontaktinformation

Johan Carlstedt
Enhetschef
Telefon 08-791 29 84