Prövningar för svensk medicin

Prövningar för svensk medicin är ett handlings- och resultatinriktat projekt med tydliga målbilder för ökad samverkan, förbättrade incitament, förstärkt infrastruktur och förenklade regler kring kliniska prövningar i Sverige. 
provningar-for-svensk-medicin.jpg


Läs slutrapporten 

Namnet på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) projekt ”Prövningar för svensk medicin” är dubbeltydigt, och valt med omsorg. Kliniska prövningar står förstås i fokus för projektet. Den avtagande kliniska prövningsverksamheten på svenska sjukhus utgör både en långsiktigt allvarlig prövning för sjukvården och ett hot mot läkemedels- och medicinteknikutvecklingen i vårt land.

Syftet (effektmålet) med projektet är att vända trenden med avtagande antal industrisponsrade kliniska prövningar. Projektets målsättningar för att nå detta högre syfte är dels att skapa en neutral mötesplats för samverkan mellan vård, akademi och industri, dels att ta fram en gemensam målbild för de tre intressenterna samt ett antal konkreta åtgärdsförslag som omedelbart kan implementeras.

{Facts box}