Se hela 100-listan

Kategori: Gröna och blå näringar

Naturbruksdialog och naturbruksplan

naturbruksplan.jpg

Markägare, djurhållare och andra intressenter är ofta omedvetna om markens fulla potential. I en biobaserad ekonomi kommer de resurser och de värden som finns i det brukade landskapet vara allt mer i fokus. Men hur vill vi att en framtida optimal markanvändning ska se ut? För att hantera denna komplexitet måste olika perspektiv integreras.

Genom vår forskning har vi utvecklat en unik metod som stödjer intressenter att fatta väl avvägda beslut och som bygger på bl a stora mängder indata som möjliggör både ett helhetsperspektiv och samtidigt en ökad detaljnivå jämfört med existerande verktyg. En strukturerad dialog och medveten planering möjliggör en hållbar mark- och vattenanvändning.

Läs mer om forskningsprojektet