IVA söker mentorer för pilotomgången av R2B Mentor

Vi söker dig som vill bidra till att en forskare får en personlig utveckling och insyn i näringslivet.
r2b-44 (kopia).jpg

Forskarna som vi söker mentorer till har ett forskningsresultat med potential att kunna kommersialisera detta. Du som mentor kommer att vara en katalysator i forskarens väg till att hitta sin roll i att kommersialisera forskningsresultatet. Din uppgift blir att vägleda, vara samtalspart och ha ett nätverk som fyller en funktion för forskaren.

 

Som team kommer ni att vara en del av IVAs projekt R2B Mentor

Vi följer en plan som sträcker sig över ett år där du och forskaren möts regelbundet, individuellt men också genom aktiviteter som projektet erbjuder. R2B Mentor genomförs av IVA för första året och en utveckling av det nedlagda programmet Mentor4Research. 

Att vara mentor är ett hedersuppdrag. Många av våra tidigare mentorer vittnar om att de haft stor utväxling av sitt engagemang.

Låter det intressant? Läs mer nedan om några av forskarna och deras projekt. 
För frågor och mer information, kontakta: 
Malin Mohr malin.mohr@iva.se, projektledare R2B
Sara Lodén sara.loden@iva.se, projektkoordinator R2B Mentor

På bilden: Johan Christenson, HealthCap och  fd mentor i Mentor4Research

IVA söker generellt mentorer för programmet men behöver också göra några specifika matchningar för forskarens behov. Vi beskriver mer nedan.

Forskare 1

Forskaren har tagit fram en prototyp av en produkt som potentiellt kan digitalisera vård- och omsorgsindustrin genom effektiv datalagring av läkemedel och patientinformation. Forskaren har testat prototypen i sex städer i Asien med lovande resultat. Mentorn till denna forskare får gärna ha erfarenhet av läkemedelsindustrin och kontakter på Läkemedelsverket. Forskaren söker en mentor som kan hjälpa till att vässa affärsidén och som gärna har nätverk i läkemedelsbranschen och relevanta myndigheter. Forskaren utgår ifrån Karlstad och talar helst engelska.

Forskare 2

Forskaren vill bidra till en effektivare hälso- och sjukvård genom digitala verktyg som hjälper patienterna till bättre egenvård. Utöver dessa verktyg har forskaren tagit fram ett instrument som mäter omställningsförmågan hos personalgruppen som ska börja använda ett digitalt verktyg. Patienter med fetma eller diabetes och vårdpersonal som står inför förändrade arbetssätt i och med digitaliseringen är slutanvändare. Forskaren söker en mentor som gärna har förståelse för situationen att arbeta inom sjukvården, samtidigt som man vill driva utvecklingen framåt. Mentorn ska kunna vara ett bollplank och guida forskaren hur man går från forskningsresultat till nästa steg. Forskaren utgår ifrån Stockholm och föredrar svenska och engelska. 

Forskare 3

Forskningen handlar om att kunna reglera och aktivera mänskliga blodplättar, för att blod ska kunna koagulera vid en akut operation även hos patienter som fått blodförtunnande läkemedel. Detta är av särskild vikt för patienter som drabbats av aortadissektion. Det finns idag ingen lösning för att stoppa blödningskomplikationer vid akut kirurgi hos dessa patienter. Pilotstudier har genomförts och patentansökan har lämnats in. Forskaren vill lära sig om affärsstrategier och söker en mentor med erfarenhet av produktutveckling inom läkemedelsbranschen. Forskaren utgår ifrån Örebro och talar engelska och tyska.

Forskare 4

Den här forskaren forskar inom optiteknik och har gjort framsteg vad gäller integrerad optiteknik för nischapplikationer inom området optisk syntes och metrologi. Forskningen har potential i olika tillämpade områden, till exempel spektroskopi, telekommunikation och mikrovågsgenerering. Forskaren söker en mentor som kan coacha och tillsammans jobba för att kommersialisera forskningen och identifiera slutanvändaren som använder eller tillverkar ultrasnabbt fiberlasrar eller jobbar inom vågledartekniken. Forskaren utgår ifrån Göteborg och pratar engelska.

Forskare 5

Forskningen handlar om förståelse och möjligheter till övervakning av tråddragningsprocessen - en process där metalltråd som skapats genom varmvalsning förädlas. Idag finns inget övervakningssystem som varnar när problem i processen uppstår men tack vare analyser av vissa processparametrar så har forskaren utvecklat koncept för ett övervakningssystem för tråddragningsprocessen vilket kan leda till effektivare användning av material. För tillfället jobbar forskaren med att ta fram prototyper som ämnas testas i produktionsmiljö hos flera stora tråddragerier i Sverige. Forskaren söker en mentor som kan hjälpa till att lansera nya typer av tekniktunga produkter till en begränsad marknad. Forskaren utgår ifrån Örebro och pratar svenska.

Forskare 6

Forskaren har främst arbetat på universitetet men har också viss tidigare erfarenhet av att driva bolag inom AI. Den patentsökta innovation som forskaren nu har tagit fram automatiserar deep learning, genom att låta nätverksarkitekturen växa fram automatiskt. Fördelen med metoden är att deep learning blir tillgänglig för alla och inte bara experter inom maskininlärning. Metoden leder också till minskad energiförbrukning. Forskaren söker en mentor som har erfarenhet av AI-metoder och kan affärsutveckling, samt har kontakter inom branschen. Forskaren utgår ifrån Göteborg och talar svenska och engelska.

Forskare 7

Forskaren har med sitt team tagit fram en produkt och tjänst som baseras på resultat från 20 års forskning och som ger god risk- och beslutsanalys, till exempel i samband med upphandling. Produkten används med framgång i Sverige men forskaren vill nå ut bredare och även internationellt. Forskaren söker en mentor som gärna kan ha ett nätverk på ledningsnivå i myndigheter och företag i branschen, vilket också är målgruppen för produkten. Forskaren utgår ifrån Stockholm och talar svenska och engelska. 

Forskare 8

Forskningen bedrivs inom skogsskadenätverket där forskarens ambition är att bidra med produkter och tjänster för skogsindustri och privata markägare. Forskaren har idag forskningsresultat som konkret visar på hur restprodukter kan användas för att skydda betesbegärliga trädslag från skador, som är färdiga att nå ut till befintlig marknad. Forskaren söker en mentor med kunskap om grön näring, jord- eller skogsbruk, som vill coacha en forskare med höga ambitioner och vilja att göra karriär med hjälp av sin forskning. Forskaren utgår ifrån Sundsvall och pratar svenska och engelska.

Forskare 9

Forskaren verkar inom tillämpad it, kognition och kommunikation och har tagit fram ett beslutsstödsystemprototyp som ligger nära att kommersialiseras. Genom AI-algoritmer sammanlänkar den information som leder till lärdom och utveckling inom företag och organisationer. Lösningen riktar sig initialt mot styrelse och företagsledning. Forskning visar att stor del av beslutsfattarnas ansträngningar aldrig kommer till nytta samtidigt som kravet på faktagrundat och spårbart beslutsfattande ökar. Forskaren söker en mentor som kan hjälpa till med affärsutveckling och paketera idén till en färdig produkt. Forskare utgår ifrån Göteborg och talar svenska och engelska.

Forskare 10

Forskaren har utvecklat trådlösa biosensorer med potential till bred samhällsnytta; för användning i exempelvis hälsovårdsprodukter såsom sårförband, blöjor och för övervakning av infektioner. Forskaren har tagit fram prototyper som fungerar i labb och vill nu undersöka nästa steg: vägen från prototyp till produkt. Målgruppen för slutprodukten är främst andra forskare, men man vill gärna utforska tillämpbarheten på mottagare utanför akademien. Forskaren utgår ifrån Malmö och talar engelska.