IVAs 100-lista Q&A

IVAs 100-lista har utvecklats inom ramen för IVAs projekt, Research2Business. Listan ska underlätta för forskare på Sveriges lärosäten att knyta kontakter för att kunna utveckla sin forskning så att den gör nytta i näringslivet eller samhället. Den ska hjälpa företag att hitta forskning som kan bidra till att utveckla deras affär. Så stärks också Sverige i att omvandla akademisk forskning till innovation och konkurrenskraft. IVAs 100-lista presenteras varje år på den nationella mötesplatsen för forskare och företag - R2B Summit. Här finner du svar på frågor om IVAs 100-lista.

Vad är IVAs 100-lista?

Svar: IVAs 100-lista innehåller forskningsprojekt som bedöms ha en potential att utvecklas till innovationer, affärsutveckling eller annan form av nytta. Listan speglar en mångfald av forskningsprojekt, forskarkompetenser från alla Sveriges lärosäten och ska inspirera till nya kontakter, möten och nätverkande. 100-listan visar på den höga kvalitet som Sveriges universitet och högskolor besitter i from av intressanta forskningsprojekt som är nära att omsättas i nytta för samhälle och näringsliv

Varför har IVA sammanställt listan?

Svar: IVA skapar en samlad ”insyn” i Sveriges position som kunskaps- och innovationsnation. Syftet med listan är att sätta ljuset på forskning som har hög potential att skapa nytta inom överskådlig tid. Det kan vara genom t.ex. industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller  samhällspåverkan.

Med anledning av IVAs 100-årsjubileum lanseras IVAs 100-lista. Det är en del av IVAs nya strategi som också implementeras i samband med 100-årsjubileet 2019.

Med olika tematiska områden visar forskningen på potential att lösa olika samhällsutmaningar. Därmed understryker IVAs sin förmåga att  utgå från breda frågeställningar för att överbrygga mellan olika delar av samhället, näringslivet och akademin.

Hur ska listan användas?

IVAs 100-listan ska stimulera mötet och intresset för att ta nya kontakter som kan leda till att projekten kan ta nästa steg i sin utveckling. Målet är att realisera mer nytta ur forskningen. Därför vill IVA göra det möjligt för många att mötas och börja samverka.

Listan presenteras på R2B Summit då forskarna bjuds in att träffa ett hundratal representanter från näringslivet som ansvarar för R&D, forskning och innovation på sina respektive företag.

Vem kan nominera forskning?

Svar: Nomineringen är öppen för alla. Det som krävs är att den som nominerar anger kontaktuppgifter till den som äger och representerar forskningen. En forskare eller ett forskningsteam kan givetvis också nominera sig själva.

När och hur får jag besked om min nominering är utvald?

Svar: Först får forskaren frågan om de vill delta i urvalsprocessen och medverka på R2B Summit. Ett slutgiltigt besked om medverkan på R2B Summit ges därefter till forskaren. Datum för nomineringen till IVAs 100-lista 2020 är inte beslutat än. 

Vad händer efter att jag har nominerat ett bidrag?

Svar: Nominering sker i två steg. Steg ett är en öppen nominering där alla kan skicka in förslag på en nominering av en forskare eller ett forskarteam. Därefter kontrolleras att kontaktuppgifter till ägare/representant och till den som nominerar är kompletta. Är det inte kompletta kommer bidraget inte med.

I steg ett behövs också en enklare beskrivning av tänkt tillämpningsområde av forskningsresultatet. Gärna också hur forskaren och forskning har en potential att möta ett behov eller en utmaning.

Saknas något av detta kommer inte nomineringen vidare.

Vilka forskare, och forskning, är med på IVAs 100-lista 2019?

Svar: Det är forskare från Sveriges lärosäten som forskar inom området digitalisering. De har gått igenom en grundlig nominerings- och urvalsprocess. Syftet har varit att identifiera forskning som har potential att affärsutvecklas eller på annat sätt nyttiggöras.

Hur har urvalet gått till?

Av de 320 forskningsprojekt som nominerades har 122 av forskarna/ägarna till forskningen valt att utveckla sin nominering. Därefter har en urvalskommitté bestående av 30 personer bedömt 117 nomineringar. Deras urval resulterade i 67 utvalda projekt. Valet har skett utifrån att det finns en potential i forskarprojekten avseende affärsutveckling eller annan form av nytta. I den slutliga listan presenteras 65 forskarprojekt.

Länk till sidan där nomineringsprocessen beskrivs: https://www.iva.se/projekt/research2business/research2business100/qa-research2business-100-lista/

Hur fungerar urvalsprocessen?

Svar: Forskare eller representanten för forskarteamet kontaktas för att komplettera med information och bakgrundsbeskrivning kring de nominerade forskningsresultatet samt ange om de vill medverka. De behöver ge en fördjupad beskrivning av forskningen, ge en bild av hantering av sekretess och IP och målbilden. Underlag ska vara inskickat inom 2 veckor.

Urvalsprocessen påbörjas med en granskning av nominerade bidrag för att säkerställa att ansökningarna är kompletta. Därefter går ansökningen vidare till en urvalskommitté.

Urvalskommittén består av ett 30-tal personer med bred representation i IVAs nätverk, ur projektets projektråd och IVAs egna ledamöter. Varje bidrag kommer att granskas av flera personer i kommittén med utgångspunkt från de fastställda kriterierna. Innan bidraget når urvalskommittén har en granskningsgrupp kontrollerat att informationen i nomineringen är komplett.  Efter urvalskommittén gjort sina bedömningar är det styrgruppen som tar beslut om vilka som ska erbjudas plats på R2B Summit och urvalet till IVAs 100-lista.

Vilka kriterier prioriteras i urvalsprocessen och bedömningen av bidragen?

Svar: Syftet är lyfta fram forskare och forskarteam som visar på sin forskning för att de vill nå ökade kontakter med företag och det omgivande samhället. Urvalet av forskare och forskarteam sker därför inte utifrån den vetenskapliga excellensen utan bedöms i första hand på att deras forskning har en potential till affärsutveckling och innovation och därigenom kan komma till nytta för användare, företag och samhälle Dock är hög vetenskaplig kvalitet givetvis en grundförutsättning. Bedömningen av nomineringarna baseras på hur de bedöms ha:

 1. Potentialen i att vara ett objekt för affärsutveckling och/eller innovation som kan leda till
  1. Konkurrenskraft
   Konkurrenskraften avgörs av en rad strukturella faktorer som ger speciellt goda förutsättningar att producera och sälja varor eller tjänster. Effektivitet i företagens produktionen och varor och tjänster spelar en viktig roll för ett lands sammantagna konkurrenskraft. För ett företag kan det betyda tillgång till kompetens, infrastruktur, kapital, rättssäkerhet och förutsägbarhet vad gäller lagstiftning och rättskipning. Kunskap är en vital del av ett företags konkurrenskraft som kan komma från forskning och utveckling på företaget eller från en akademi. Kan din forskning vara en fördel för ett företag eller kanske Sverige som land eftersom den ger ett kunskapsövertag eller på annat sätt stärker konkurrenskraften.
  2. Samhällsnytta
   Begreppet samhällsnytta anspelar på det värden som kommer alla i samhället till godo. I nationalekonomin definieras samhällsnytta som något som ökar samhällets sammantagna välfärd och bidrar positivt till landets BNP. Det är alltså skiljt ifrån att enskilda individer eller företag får det bättre utan är kopplat till att nationen som helhet utvecklas. Kan din forskning bidra till samhällsnytta som kan bidra till att öka Sveriges generella välstånd.
 1. Kapacitet för genomförande – teamet/forskaren
 2. Aktualitet – här menar vi mognad och tidsaspekten
  Det som sker nu eller det som ligger i lådan men är aktuellt att använda nu (tidsaspekten).

  Här vill vi också veta mer om status sett till – redan i ett samarbete, är redan nyttiggjort men har annan/ytterligare potential (mognad).

 1. Originalitet
  De unika egenskaperna. Vad är unikt, nyskapande och innovativt med det som nomineras?

I urvalsprocessen används poängsystemet 1-5, ett till fem för punkterna ovan. Dock har potential (1) och kapacitet (2) ett högre värde i urvalsprocessen.

Vad visas på R2B Summit?

Svar: Det är akademisk forskning med potential för affärsutveckling. 2019 är temat digitalisering. Vi strävar mot att visa en så stor bredd som möjligt av forskningsprojekt inom det tematiska området.

Inom vilka forskningsområden/tillämpningar ska forskningen vara som nomineras?

Svar: Forskning med bäring på digitalisering som kan skapa ett värde för företag i form av ny kunskap, potentiell innovation, processer, produkter och affärsutveckling inom områdena: 

 • Robotisering och automation
 • AI
 • Big Data och informationshantering
 • Tekniker som t.ex.
  • IoT, Internet of Things/Sakernas internet
  • Blockchain
  • X-reality
  • Kvantteknologi
 • Nya affärsmodeller och tekniska lösningar som nyttjar digitaliseringens möjligheter inom branscherna
  • Fintech
  • Edtech
  • Biotech
  • Healthtech
  • Medtech
  • Industri
  • Och samhället
  • Juridik - AI och rättstillämpning. Behov av nya typer av avtal. Strategisk användning av juridik som verktyg vid innovation. Behov av moderniserade regelverk.

I vilket stadie ska forskningen vara?

Svar: Forskningen ska ha uppnått ett stadie där den går att sprida, presentera och synliggöra offentligt. Vilket kommer att ske både fysiskt och digitalt med det som går vidare till urval. 

Vad är R2B Summit?

Svar: Research2Business Summit är en nationell scen där forskare och forskarteam ges möjlighet att ställa sin forskning i rampljuset med avsikt att skapa ökade kontakter och bidra till ömsesidig kunskapsöverföring med näringsliv och samhälle. Läs mer om projektet Research2Business

Vad är Research2Business (R2B)

Svar: Research2Business (R2B) är en tioårig satsning som görs för att främja samverkan mellan forskare, näringsliv och samhälle som kan stärka Sveriges konkurrenskraft i ett internationellt och hållbart perspektiv. Research2Business etablerar mötesplatser för att skapa bättre förutsättningar för innovation genom samarbeten och nya större kontaktytor mellan den akademiska forskningen och näringslivet. Mer om Research2Business

Hur väljs forskning ut?

Svar: Forskare och forskarteam med aktuell forskning vid lärosätena i landet kan nomineras. Urvalsprocessen utgår från fyra kriterier som poängsätts enligt en skala från 1 – 5. Bidragen konkurrerar med varandra. Skulle flera bidrag konkurrera med varandra så kommer urvalskommittén att söka en bredd av olika typer av forskning. I det fallet med två likartade projekt väljs det med mest potential ut. Urvalskommittén utgår inte från forskningsexcellens som första kriterium.

Måste immateriella rättigheter vara klarlagda?

Svar: Det behöver råda klarhet i såväl skapande som hantering av immaterialrättigheter och andra kunskapsbaserade tillgångar. Den strategi som tagits fram kan inte bygga på rättigheter som redan är begränsade till en exklusiv part. Strategin måste bygga på en klarhet mellan parterna kring ägarförhållande och upparbetade affärsintressen runt forskningsresultatet innan det presenteras på R2B Summit. Finns det tänkbara affärsmodell/er ser vi det som en styrka i urvalsprocessen. Beskriv gärna din tänkta affärsmodell under avsnittet potential. Vid innovationskontoren kan du får vägledning i dessa frågor. Vid nomineringen kommer du att behöva beskriva hantering av immaterialrättigheter och tanken om affärsmodell. 

Kan jag få finansiering eller rådgivning via R2B?

Svar: R2B är inte ett forum för att söka finansiering för fortsatt forskning.

R2B som projekt ger inget enskilt stöd eller rådgivning till forskare med forskarprojekt.

R2B hänvisar i dessa frågor till respektive högskola och universitets innovationsstödjande verksamheter. Alternativt omgivande organisationer som främjar innovationsstöd.

Vad utlovas vid R2B Summit?

Svar: Att delta i aktiviteter inom ramen för IVAs projekt R2B sker alltid på frivillig basis. Resultat som deltagandet möjliggör tillfaller deltagaren eller dess representant.

Kontakter som uppstår, affärsmöjligheter och affärsöverenskommelser som träffas genom R2Bs aktiviteter ansvarar parterna för sinsemellan. IVA är aldrig en part i detta sammanhang.

IVA lämnar inte några garantier för att kontakter uppstår.

Stöd och rådgivning

Har du eller ditt forskarteam ett lovande forskningsresultat och vill utveckla det värdet till nyttiggörande genom affärsutveckling?

Innovationsstödjande verksamheter runtom i landet kan hjälpa dig med att ta de första stegen från forskning till affär. De verkar för nyttiggörandet av forskningsbaserad kunskap som finns vid våra lärosäten, och finns till för att främja utvecklingen av kunskapsintensiva idéer till innovation. Innovationsrådgivarna hjälper dig att utveckla ditt koncept i samklang med marknaden och orientera dig genom den marknadsmässiga, tekniska så väl som den institutionella osäkerheten. Förutom kvalificerat stöd i frågor avseende nyttiggörande av forskningsresultat, erbjuder de bland annat framtagande av immateriella rättigheter så som patentering och licensiering, kontinuerlig feedback under kommersialiserings-processen och samverkan av olika slag.

Hur hanteras sekretessbelagd information?

Svar: Parterna i det som nomineras ombeds att inte inkludera information som kräver sekretess, eller annan känslig information som inte kan delas öppet och allmänt, då sekretess inte kommer att kunna upprätthållas inom ramen för deltagande i 100-listan.

Parter med intressen i det nominerade bidraget bör ha tagit aktiv ställning kring hur sekretess inom ramen för hur en samverkan kan se ut. Sekretessfrågor kan nämligen vara avgörande för senare, eventuella, patentansökningar. Eftersom utformningen av skrivningar kring sekretess är beroende av många olika faktorer ska parterna gemensamt kunna presentera en hållbar skrivning.

Du som fullföljer nomineringen har eget ansvar för hanteringen av sekretess. IVA utgår från att den som fullföljer nomineringen hanterar sina sekretessfrågor. Om osäkerhet råder, eller om support behövs i att beskriva projektet tillräckligt utan att röja känslig eller sekretessbelagd information, kan du kontakta ditt lärosätes innovationsstöd för konsultation.

IVAs projekt R2B arbetar för forskare och forskarteam med forskning som är i ett stadium där den går att sprida, presentera och synliggöra offentligt. Vilket kommer att ske både fysiskt och digitalt med det som går vidare till urval.

Kan man överklaga ett beslut som urvalskommittén har fattat?

Svar: Urvalet och beslut som tagits av R2Bs styrgrupp eller IVA kan inte bestridas eller överklagas.

Vilket ansvar tar IVA för deltagande forskare/forskarteam och deras medverkan?

Svar: Att delta i aktiviteter inom ramen för IVAs projekt R2B sker alltid på frivillig basis. Resultat som deltagandet möjliggör tillfaller deltagaren eller dess representant. Kontakter som uppstår, affärsmöjligheter och affärsöverenskommelser som träffas genom R2Bs aktiviteter ansvarar parterna för sinsemellan. IVA är aldrig en part i detta sammanhang. IVA lämnar inte några garantier för att kontakter uppstår.

Hur kommer jag som forskare med på 100-listan?

Om du  forskar inom det temaområde som listan fokuserar på kan du nominera dig själv till listan. Nästa nominering öppnar i höst.

Kontaktinformation

Malin Mohr
Projektledare
Telefon 073 - 635 93 50