IVAs 100-lista Q&A

IVAs 100-lista uppmärksammar akademisk forskning med potential för affärsutveckling eller annan form av nytta. Genom att lyfta fram forskningsprojekt inom ett forskningsområde från alla Sveriges lärosäten underlättar vi kontakterna och samverkan mellan forskare och företag. Målsättningen är att mer akademisk forskning ska omsättas till nytta i näringslivet eller samhället. Så stärks också Sverige i att vara ledande inom att omvandla akademisk forskning till innovation och konkurrenskraft. IVAs 100-lista presenteras varje år på den nationella mötesplatsen för forskare och företag - R2B Summit. Här på IVAs webb finner du svar på frågor om IVAs 100-lista.

 

Om IVAs 100-lista

Vad är IVAs 100-lista?

Svar: IVAs 100-lista innehåller forskningsprojekt som bedöms ha potential att utvecklas till innovationer, affärsutveckling eller annan form av nytta. Listan speglar en mångfald av forskningsprojekt och forskarkompetenser från Sveriges lärosäten inom ett forskningsområde. Den ska inspirera till nya kontakter, möten och nätverkande. IVAs 100-lista visar på intressanta forskningsprojekt som kan ligga till grund för olika former av samarbeten eller utvecklas i samverkan med näringslivet.

IVAs 100-lista lanserades i samband med IVAs 100-årsjubileum, därav namnet. 

Varför har IVA sammanställt listan?

Svar: IVA skapar en samlad ”insyn” i Sveriges position som kunskaps- och innovationsnation. Syftet med listan är att sätta ljuset på forskning som har hög potential att skapa nytta inom överskådlig tid. Det kan vara genom t.ex. industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla forskare/forskargrupper på listan är intresserade av kontakter med näringslivet för tillämpning och att fortsätta att utveckla sina projekt. Listningen av forskningsprojekt gör det lättare för forskare och företag att hitta varandra om de är intresserade av att samarbeta.

Med olika tematiska områden visar forskningen på potential att lösa olika samhällsutmaningar. Därmed understryker IVAs sin förmåga att utgå från breda frågeställningar för att överbrygga mellan olika delar av samhället, näringslivet och akademin.

Hur ska listan användas?

Svar: IVAs 100-lista ska stimulera mötet och intresset för att ta nya kontakter som kan leda till att projekten kan ta nästa steg i sin utveckling. Målet är att realisera mer nytta ur forskningen. Därför vill IVA göra det möjligt för många att mötas och börja samverka.

Listan presenteras på R2B Summit då forskarna bjuds in att träffa ett hundratal representanter från näringslivet som ansvarar för R&D, forskning och innovation på sina respektive företag.

Vilken forskning är med på IVAs 100-lista 2019? 

Svar: Det är forskningsresultat från Sveriges lärosäten. Forskarna har gått igenom en grundlig nominerings- och urvalsprocess. Syftet är att identifiera forskning som har potential att affärsutvecklas eller på annat sätt nyttiggöras på området digitalisering.

Hur kommer jag som forskare med på 100-listan?

Om du forskar inom det temaområde som listan fokuserar på kan du nominera dig själv till listan. 

 

Om nomineringen

Inom vilka forskningsområden/tillämpningar ska forskningen vara som nomineras?

Svar: Till IVAs 100-lista 2020 efterlyses forskning med bäring på hållbarhet, inom tekniska och ekonomiska vetenskaper, som kan skapa ett värde för företag eller samhälle i form av kunskap, processer, produkter och affärsutveckling och vara tillämpbar inom: 

 • Smart industri 

 • Resurs- och energieffektivitet 

 • Samhälle och välfärd 

 • Infrastruktur 

 • Smarta produkter och tjänster 

 • Affärsmodeller och cirkulär ekonomi 

Tillämpningen vi söker ska vara inom något eller några konkreta områden, såsom: 

 • Livsmedel 

 • Life science  

 • Textil och plast  

 • Kapitalvaror i konsumentled 

 • Mobilitet, gods- och persontransporter 

 • Råvaror och material  

 • Byggande och boende 

 • Finanser 

 • Ledarskap och organisering  

 • Värderingsmodeller, riskvärdering, försäkring 

 • Juridik, inklusive nya typer av avtal, strategisk användning av juridik som verktyg vid innovation, behov av moderniserade regelverk

Vem kan nominera forskning?

Svar: Nomineringen är öppen för alla. Du kan nominera en forskare, ett forskarteam eller forskningsresultat. En forskare eller ett forskningsteam kan givetvis också nominera sig själva. 

Det som krävs är att den som nominerar anger kontaktuppgifter till den som äger och representerar forskningen. Här lämnar du också en enklare beskrivning av tänkt tillämpningsområde av forskningsresultatet, samt med vilken potential forskningen kan möta ett behov eller lösa ett problem.

När och hur får jag besked om min nominering är utvald?

Svar: Den som angetts som representant för forskningsprojektet får svara på om de vill gå vidare i urvalsprocessen och deltaga på R2B Summit. Ett slutgiltigt besked om medverkan på R2B Summit ges därefter till forskaren i god tid. 

Vad händer efter att jag har nominerat ett bidrag?

Svar: Nomineringsprocessen sker i följande två steg.

Steg 1: Nomineringen går igenom en första granskning där lämnat innehåll och kontaktuppgifter kontrolleras. Saknas uppgifter eller att nomineringen av något skäl inte betraktas som komplett kommer inte det nominerade bidraget med. 

Steg 2: Representanten för forskningen kontaktas och ombeds att komplettera med information och bakgrundsbeskrivning kring det nominerade forskningsresultatet. De får också frågan om man vill medverka på R2B Summit. 

Det är viktigt att forskarna har en drivkraft att vilja utveckla forskningen genom exempelvis affärsutveckling. Därtill behöver de ge en fördjupad beskrivning av forskningen, hantering av sekretess och IP samt målbilden de har med forskningsprojektet.

En granskningsgrupp gör slutligen en sista kontroll av den utvecklade nomineringen. Nomineringarna bereds av Göteborgs universitets innovations- acceleratorbolag med studenter från Sahlgrenskas och Chalmers entreprenörsskolor tillsammans med bolagets vd, Henric Rhedin och Innovation Manager, Anna Holmberg.

 

Om urvalet

Hur går urvalet till?

Svar: Urvalsprocessen som påbörjats med en granskning av nominerade bidrag för att säkerställa att ansökningarna är kompletta, går därefter vidare till en urvalskommitté.

Urvalskommittén består av ett 30-tal personer med bred representation ur IVAs nätverk. Varje bidrag kommer att granskas av flera personer i kommittén med utgångspunkt från de fastställda kriterierna. Urvalet sker utifrån att det finns en potential i forskarprojekten avseende affärsutveckling eller annan form av nytta. I den slutliga listan presenteras forskningsprojekten utifrån olika tillämpningsområden. 

Efter urvalskommittén gjort sina bedömningar är det R2B styrgrupp ett slutgiltigt beslut om vilka som ska erbjudas plats på R2B Summit och på IVAs 100-lista.

Hur väljs forskning ut?

Svar: Forskare och forskarteam med aktuell forskning vid lärosätena i landet kan nomineras. Urvalsprocessen utgår från fyra kriterier som poängsätts enligt en skala från 1 – 5. Bidragen konkurrerar med varandra. Skulle flera bidrag konkurrera med varandra så kommer urvalskommittén att söka en bredd av olika typer av forskning. I det fallet med två likartade projekt väljs det med mest potential ut. Urvalskommittén utgår inte från forskningsexcellens som första kriterium.

Vad bedöms och vilka kriterier prioriteras i urvalsprocessen?

Svar: Syftet är lyfta fram forskare och forskarteam som visar på sin forskning för att de vill nå ökade kontakter med företag och det omgivande samhället. Urvalet av forskare och forskarteam sker därför inte utifrån den vetenskapliga excellensen utan bedöms i första hand på att deras forskning har en potential till affärsutveckling och innovation och därigenom kan komma till nytta för användare, företag och samhälle Dock är hög vetenskaplig kvalitet givetvis en grundförutsättning. Frågor som ställs och svar som bedöms: 

 1. Potentialen i att vara ett objekt för affärsutveckling och/eller innovation som kan leda till
  1. Konkurrenskraft
   Konkurrenskraften avgörs av en rad strukturella faktorer som ger speciellt goda förutsättningar att producera och sälja varor eller tjänster. Effektivitet i företagens produktionen och varor och tjänster spelar en viktig roll för ett lands sammantagna konkurrenskraft. För ett företag kan det betyda tillgång till kompetens, infrastruktur, kapital, rättssäkerhet och förutsägbarhet vad gäller lagstiftning och rättskipning. Kunskap är en vital del av ett företags konkurrenskraft som kan komma från forskning och utveckling på företaget eller från en akademi. Frågan som ställs är: Kan din forskning vara en fördel för ett företag eller kanske Sverige som land eftersom den ger ett kunskapsövertag eller på annat sätt stärker konkurrenskraften?
  2. Samhällsnytta
   Begreppet samhällsnytta anspelar på det värden som kommer alla i samhället till godo. I nationalekonomin definieras samhällsnytta som något som ökar samhällets sammantagna välfärd och bidrar positivt till landets BNP. Det är alltså skiljt ifrån att enskilda individer eller företag får det bättre utan är kopplat till att nationen som helhet utvecklas. Frågan som ställs är: Kan din forskning bidra till samhällsnytta och öka Sveriges generella välstånd?
 1. Kapacitet för genomförande (teamet/forskaren)
  Särskild vikt läggs vid att forskarna själva har en drivkraft att vilja utveckla och tillämpa forskningen genom affärsutveckling eller att omsätta sina kunskaper till annan form av nytta.

 2. Aktualitet (mognad och tidsaspekt)
  Det som sker nu eller det som ligger i lådan men är aktuellt att använda nu (tidsaspekten). Forskarna ska anse att deras forskning är tillräckligt mogen för att komma med på listan och presenteras på R2B Summit. 

  Här vill vi också veta mer om status sett till – är redan i ett samarbete, är redan nyttiggjort men har annan/ytterligare potential (mognad).

 1. Originalitet
  De unika egenskaperna. Vad är unikt, nyskapande och innovativt med det som nomineras?

I urvalsprocessen används poängsystemet 1-5, ett till fem poäng för punkterna ovan. Dock har potential (1) och kapacitet (2) ett högre värde i urvalsprocessen.

I vilket stadie ska forskningen vara?

Svar: Forskningen ska ha uppnått ett stadie där den går att sprida, presentera och synliggöra offentligt. Vilket kommer att ske både fysiskt och digitalt med det som går vidare till urval. Forskning ska gå att omsätta i närtid. Särskild vikt läggs vid att forskarna själva har en drivkraft att vilja utveckla och tillämpa forskningen genom affärsutveckling eller att omsätta sina kunskaper till annan form av nytta. Forskarna ska anse att deras forskning är tillräckligt mogen för att komma med på listan och presenteras på R2B Summit.

Måste immateriella rättigheter vara klarlagda?

Svar: Det behöver råda klarhet i såväl skapande som hantering av immaterialrättigheter och andra kunskapsbaserade tillgångar. Den strategi som tagits fram kan inte bygga på rättigheter som redan är begränsade till en exklusiv part. Strategin måste bygga på en klarhet mellan parterna kring ägarförhållande och upparbetade affärsintressen runt forskningsresultatet innan de presenteras på IVAs 100-lista eller på R2B Summit. Finns det tänkbara affärsmodell/er ser vi det som en styrka i urvalsprocessen. Tänkta affärsmodeller kan beskrivas under avsnittet potential i givet formulär under nomineringsprocessen. Vid nomineringen kommer hantering av immaterialrättigheter och tanken om affärsmodell beskrivas. 

Hur hanteras sekretessbelagd information?

Svar: Inkludera inte information som kräver sekretess, eller annan känslig information som inte kan delas öppet och allmänt, då sekretess inte kommer att kunna upprätthållas inom ramen för deltagande i 100-listan eller R2B Summit.

Parter med intressen i det nominerade bidraget bör ha tagit aktiv ställning kring hur sekretess inom ramen för hur en samverkan kan se ut. Sekretessfrågor kan nämligen vara avgörande för senare, eventuella, patentansökningar. Eftersom utformningen av skrivningar kring sekretess är beroende av många olika faktorer ska parterna gemensamt kunna presentera en hållbar skrivning.

Du som fullföljer nomineringen har eget ansvar för hanteringen av sekretess. IVA utgår från att den som fullföljer nomineringen hanterar sina sekretessfrågor. Om osäkerhet råder, eller om support behövs i att beskriva projektet tillräckligt utan att röja känslig eller sekretessbelagd information, kan du kontakta ditt lärosätes innovationsstöd för konsultation.

IVAs projekt R2B arbetar för forskare och forskarteam med forskning som är i ett stadium där den går att sprida, presentera och synliggöra offentligt. Vilket kommer att ske både fysiskt och digitalt med det som går vidare till urval.

Kan man överklaga ett beslut som urvalskommittén har fattat?

Svar: Urval och beslut som tagits av R2Bs styrgrupp eller IVA kan inte bestridas eller överklagas.

 

Om stöd och ansvar, Research2Business och R2B Summit 

Vad är Research2Business (R2B)

Svar: Research2Business är ett projekt som drivs av IVA för att främja samverkan mellan forskare, näringsliv och samhälle som kan stärka Sveriges konkurrenskraft i ett internationellt och hållbart perspektiv. Research2Business etablerar mötesplatser för att skapa bättre förutsättningar för innovation genom samarbeten och nya större kontaktytor mellan den akademiska forskningen och näringslivet. Mer om Research2Business

Vad är R2B Summit?

Svar: R2B Summit är en nationell mötesplats för forskare från svenska högskolor och universitet och ansvariga för innovation, forskning och utveckling på företag. Forskare och forskar-team ges möjlighet att ställa sin forskning i rampljuset med avsikt att främja kontakt med näringslivet och etablera samarbeten. Möjlighet ges även till ömsesidig kunskapsöverföring mellan dem, näringsliv och samhälle. 

Vad visas på R2B Summit?

Svar: Det är akademisk forskning med potential för affärsutveckling. Vi strävar mot att påvisa en stor bredd  av forskningsprojekt inom det tematiska området.

Kan jag få finansiering eller rådgivning via R2B?

Svar: R2B är inte ett forum för att söka finansiering för fortsatt forskning. R2B som projekt ger inget enskilt stöd eller rådgivning till forskare med forskarprojekt.

R2B hänvisar i dessa frågor till respektive högskola och universitets innovationsstödjande verksamheter. Alternativt omgivande organisationer som främjar innovationsstöd.

Om jag behöver stöd och rådgivning?

Svar: Innovationsstödjande verksamheter som är knutna till lärosätena hjälper forskare med att ta de första stegen från forskning till affär. De verkar för nyttiggörandet av forskningsbaserad kunskap. 

De innovationsstödjande verksamheterna ska främja utvecklingen av kunskapsintensiva idéer. Där kan du få hjälp att utveckla ditt koncept i samklang med marknaden och orientera dig genom den marknadsmässiga, tekniska så väl som den institutionella osäkerheten. 

Innovationsrådgivare ger kvalificerat stöd i frågor avseende nyttiggörande av forskningsresultat. De erbjuder också stöd i att ta fram immateriella rättigheter så som patentering och licensiering och ger kontinuerlig feedback under kommersialiserings- och samverkansprocesser.

Vilket ansvar tar IVA för deltagande forskare/forskarteam och deras medverkan?

Svar: Att delta i aktiviteter inom ramen för IVAs projekt R2B sker alltid på frivillig basis. Resultat som deltagandet möjliggör tillfaller deltagaren eller dess representant. Kontakter som uppstår, affärsmöjligheter och affärsöverenskommelser som träffas genom R2Bs aktiviteter ansvarar parterna för sinsemellan. IVA är aldrig en part i detta sammanhang. IVA är aldrig en part i detta sammanhang. IVA lämnar inte några garantier för att kontakter uppstår men anstränger sig för att skapa möjligheter till värdefulla kontakter. 

Kontaktinformation

Malin Mohr
Projektledare
Telefon 073 - 635 93 50