Resurseffektiva affärsmodeller

Den globala befolkningsökningen och en växande medelklass ökar trycket på att hantera jordens resurser på ett nytt sätt. Näringslivet har alla förutsättningar att spela en nyckelroll i denna förändringsprocess. Genom att utveckla resurseffektiva och lönsamma affärsmodeller bidrar de till uthållig, hållbar tillväxt.
resurseffektiva-affarsmodeller-new.png

Den globala befolkningsökningen och en växande medelklass ökar trycket på att hantera jordens resurser på ett nytt sätt. Näringslivet har alla förutsättningar att spela en nyckelroll i denna förändringsprocess. Genom att utveckla resurseffektiva och lönsamma affärsmodeller bidrar de till uthållig, hållbar tillväxt.

Projektet Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft har arbetat inom två huvudområden:

  • Stimulera framväxten av nya affärsmodeller med inbyggd resurseffektivitet som maximerar resursernas värde. Projektet vill även lyfta fram exempel på affärsmodeller för resurseffektivitet inom olika branscher.
  • Identifiera områden för policyutveckling för affärsmöjligheter i anslutning till resurseffektivitet och som stimulerar utveckling av sådana affärsmodeller. Projektet ska presentera förslag på policyutveckling som leder fram till att Sverige år 2050 blir den ledande nationen för ett resurseffektivt samhälle.

Projektet har engagerat cirka 45 företag inom fem branscher (insatsvaror, infrastruktur, kapitalvaror, konsumentprodukter och livsmedel) samt en analysgrupp kring styrmedel. Tre rapporter har levererats hittills:

  • Fakta och trender mot 2050, som beskriver resursutmaningen mot år 2050, då vi kommer vara 9 miljarder människor på jorden med betydligt fler som lever i medelklassen. Helt enkelt en beskrivning om varför vi behöver arbeta med resurseffektivitet.
  • Färdvägar mot 2050, där vi har granskat fem materialflöden som exempel från de fem branscher vi har haft med i projektet för att se var läckor finns och var nya affärsmöjligheter kan uppstå, och
  • Policyutveckling mot 2025, där varje bransch har satt upp en egen vision som leder till projektets övergripande vision. Genom detta arbete har branscharbetsgrupperna tittat på behovet av systemperspektiv, mätbara mål samt hinder mot att nå målen. Sex branschgemensamma policyutvecklingsområden har också tagits fram.

Utöver de tre rapporterna från projektet publiceras en rapport för varje bransch, som beskriver projektets resultat per bransch. Denna går även in mer i detalj kring branschens behov av policyutveckling.

Projektet pågår 2014–2016.

Styrgruppen för Resurseffektiva affärsmodeller

Anders Narvinger (ordförande), Björn Stigson (senior advisor), Kenneth Bengtsson (ordförande Livsmedelsgruppen), Leif Brodén (ordförande Insatsvaror), Charlotte Brogren, VINNOVA, Åke Iverfelt, MISTRA, Henrik Lampa, H&M (ordförande Konsumentprodukter), Erik Lautmann, IVAs Näringslivsråd, Lars-Erik Liljelund, SEI, Martin Lundstedt, Volvo, Björn O. Nilsson, IVA, Gunilla Nordlöf, Tillväxtverket, Maud Olofsson, Romo Norr, Johan Skoglund, JM (ordförande Infrastruktur), Thomas Sterner, Göteborgs universitet (ordförande Styrmedel), Åke Svensson, Teknikföretagen (ordförande Kapitalvaror/Sällanköpsvaror), Kerstin Cederlöf, Naturvårdsverket. 

Arbetsgrupperna inom Resurseffektiva affärsmodeller

Insatsvaror – projektledare Peter Stigson, Cowi
Infrastruktur – projektledare Stina Stenquist, IVL
Kapitalvaror/Sällanköpsvaror – projektledare Jacqueline Oker Blom, AboutFuture
Konsumentprodukter – projektledare Caroline Hofvenstam, AboutFuture
Livsmedel – projektledare Kristoffer Gunnartz
Analysgrupp Styrmedel – projektledare Anna Widerberg, SP

Resurseffektiva affärsmodeller finansieras av

Vinnova, Tillväxtverket, MISTRA, Naturvårdsverket och Teknikföretagen.


Broschyr om projektet

Publicerat

Söndag 1 juli 2018

Volvo sätter mål för återanvändning av plast

Klimat och miljö | Resurseffektiva affärsmodeller

Onsdag 20 september 2017

Satsningar på praktik i proppen välkomnas av IVA

Pressmeddelanden | Utsiktsplats forskning | Tekniksprånget | Resurseffektiva affärsmodeller | Vägval el | Framtidens goda stad | Jobbsprånget

Måndag 3 juli 2017

Sverige ska bli världsbäst på cirkulär ekonomi

Klimat och miljö | Resurseffektiva affärsmodeller

Tisdag 18 april 2017

Hållbar vårproposition enligt IVA

Högre utbildning & forskning | Energi | Innovation | Entreprenörskap | Klimat och miljö | Ett energieffektivt samhälle | Tekniksprånget | Agenda för forskning | Resurseffektiva affärsmodeller | Attraktionskraft för hållbar tillväxt | Näringsliv | Vägval el | Framtidens goda stad | Innovation i Skogsnäringen | Samhällsbyggnad | Jobbsprånget | Utbildning och lärande