Lokaler

Delprojektet för lokaler inom IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi fokuserar på befintliga lokaler och delning mellan verksamheter. Delprojektet har identifierat matchningar med hög potential för delning och då särskilt utgått från lokaler som är enkla att dela på, som inte har för värdefulla lager eller för specialutrustade lokaler.

Projektet har analyserat möjligheter och hinder för att uppnå en optimerad användning av lokaler. Hinder finns kopplade till incitament, lagstiftning och regler, men även i form av sociala normer och vanor, både hos brukare, producenter, säljare och uthyrare. Nytänkande och styrmedel behövs, liksom tydlig kommunikation av goda exempel och praktiska erfarenheter. Konkreta lösningar efterfrågas, där tekniska, juridiska och politiska aspekter hanteras.

Delprojektgrupp

Anna Denell, Vasakronan (ordförande)
Mattias Höjer, KTH/Smarta städer (vice ordförande)
Ivana Kildsgaard, Tengbom
Ulf Ranhagen, Sweco/Smarta städer
Charlie Gullström, Viable Cities/Sharing Cities
Camilla Wieslander, Skanska fastigheter
Björn Sigurdsson, Uppsala kommun
Ylva Frithiofson, Ramböll
Mats Olausson, SEB
Robin Rushdi Al-Salehi, IHUS
Monica von Schmalensee, White

Delprojektledare

Liv Fjellander

Rapport

Läs gärna delprojektrapporten från projektet här, samt debattartikel från delprojektet i Dagens Nyheter.

Mobilitet

Delprojektet för Mobilitet inom IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi har fokuserat på resurseffektiv mobilitet för gods och personer inom alla fyra trafikslag: väg- och bantrafik samt sjö- och luftfart.

Teknik för ökad delningsgrad inom mobilitet finns redan eller kommer att utvecklas och ses inte som ett hinder för utvecklingen. De stora hindren är affärsmodeller och kundbeteenden. Hur ska privatpersoner, företag, kommuner och offentlig sektor börja dela person- och godstransporter i större utsträckning? Vilka värden skapar mobilitet i samhället? Hur kan vi uppnå dessa ur resurseffektivitetsperspektiv?

Delprojektgrupp

Jan-Eric Sundgren, Teknikföretagen (ordförande)
Elinor Kruse, Teknikföretagen, (vice ordförande)
Pär Hermerén, Teknikföretagen
Tord Hermansson, Lindholmn Science Park
Henrik Gustafsson, Scania
Lina Moritz (Olsson), Lindholmen/CLOSER
Annelie Nylander, Trafikverket
Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik
Harry Robertsson, Stena Line
Lars Zetterberg, IVL
Anna Kramers, MISTRA SAMS (Sustainable Accessability and Mobility Services)
Helena Wiberg, Landvetter Airport
Ulrika Bokeberg, Västra Götalandsregionen
Kristian Bjursell, Handelsbanken
Olle Isaksson, Ericsson 

Delprojektledare

Jacqueline Oker-Blom

Rapport

Läs gärna delprojektrapporten här. En separat rapport skrevs därutöver om livsmedelstransporter, som återfinns här.

Textil

Delprojektet för textil inom IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi har visionen "Sverige – den ledande nationen för en värdeskapande textilbransch som är hållbar, resurseffektiv och cirkulär". Målet har varit att genomföra en system-/gapanalys av textilflödet som ska utmynna i en handlingsplan för att uppnå visionen.

Textilbranschen är fragmenterad med många intressenter med olika mål, önskningar och uppfattningar. Flera projekt pågår, men det är tydligt att många av initiativen är operativa och saknar ett systemperspektiv. Ett hinder är att företag fortfarande arbetar linjärt, likaså är styrmedel och lagar utformade för ett linjärt system. Slutsatsen är att en systemförändring krävs för att uppnå cirkuläritet.

Läs intervju med delprojektordförande Cecilia Tall här.

Delprojektgrupp

Cecilia Tall, Teko (ordförande)
Felicia Reuterswärd, H&M
Eva Karlsson, Houdini
Yvonne Augustusson, Naturvårdsverket
Harald Cavalli-Björkman, ReNewcell
Jonas Aspling, Rise
Susanne Nejderås, Smart Textiles
Eliina Brinkberg, Nudie
Rickard Lindqvist, Atacac
Jonas Larsson, Textilhögskolan Borås
Maria Ström, Wargön
Maria Sandow, Svensk handel
Gunnela Hahn, Svenska kyrkan
Emma Östmark, Rise
Annica Karlsson, Ikea
Åsa Östlund, Rise
Adrian Zetraeus, Textilhögskolan Borås 

Delprojektledare

Elin Larsson

Rapport

Läs gärna delprojektrapporten här, och intervju med delprojektledare Elin Larsson i Dagens Industri här.

För separat rapport om resurseffektivitet inom textil från ett konsumentperspektiv, se här.

Livsmedel

Delprojektet om livsmedel inom IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi har haft som huvudmål att ta fram ett förslag till nationell standard för att mäta och rapportera matavfall och matsvinn i den svenska livsmedelskedjan. En ambition har också satts upp att bidra till att bygga en plattform för samarbeten mellan företag och andra aktörer i livsmedelskedjan. Bland annat gäller detta ifråga om att skapa incitament för att dela mätdata samt att förmå företag att ingå frivilliga överenskommelser om att sätta upp mätbara mål för att minska sitt matsvinn.

Konkreta steg mot minskat matsvinn i hela livsmedelskedjan är i fokus. Delprojektet har arbetat för att skapa branschgemensam standard, kartlägga livsmedelskedjans flöden och identifiera de allvarligaste källorna till svinn och resurstapp samt hur detta skall åtgärdas. Tillgång till data i livsmedelskedjan är i dag undermålig, samtidigt som den är en förutsättning för att systematiskt angripa matsvinn på allvar.

Delprojektgrupp

Anna-Karin Modin Edman, Arla (ordförande)
Louise Ungert
Katarina Rosenqvist, Svensk Dagligvaruhandel
Per Liljedahl, Sodexo
Sara Sundquist, Livsmedelsföretagen
Karin Bildsten, Axfood
Caroline Sachs, Axfoundation
Åsa Stenmack, IVL
Karin Östergren, Rise
Åsa Hagelin, Avfall Sverige

Läs intervju med delprojektordförande Anna-Karin Modin Edman här.

Delprojektledare

Kristoffer Gunnartz

Rapport

Läs gärna delprojektrapporten här. En separat rapport skrevs därutöver om livsmedelstransporter, som återfinns här.

Plast

Delprojektet för plast inom IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi har tagit fram en vision för "Plastens roll i ett resurseffektivt och hållbart samhälle". Med detta menar delprojektet att plasten bidrar till ett resurseffektivt samhälle.

Plasten är ett lätt material som är formbart. Den kan anpassas till många produkter som idag finns i samhället och kan därför vara svår att ersätta. Det är sällan plasten i sig som är ett problem, utan snarare hur den används och hur den återvinns. Inom dessa områden finns många möjligheter till ökad resurseffektivitet, där delprojektet har identifierat ett antal prioriterade frågor.

Ifråga om plastflödet sker en stor värdeförlust vid återvinningscentralerna, då olika typer av plast blandas. Bättre återvinningssystem för likartade flöden är nödvändiga för att behålla materialens värde, även nya tekniklösningar behöver identifieras och tillämpas. Nya standarder för plast och användning av återvunnen plast efterfrågas. Identifierade barriärer är exempelvis marknadsmisslyckanden som minskar incitamenten för ökad resurseffektivitet och bristande spårbarhet som minskar marknaden för aktörer som kan skapa värdenät för optimal hantering av plast och råvara.

Delprojektgrupp

Magnus Huss, Ikem (ordförande)
Marie-Louise Johansson, Borealis
Linda Zellner, Perstorp
Dag Duberg, Tarkett
Kristin G Olofsson, Trioplast
Pernilla Löfås, NCC
Henrik Sundström, Electrolux
Hanna Skoog, AxFoundation
Annette Löhnn, FTI samt Plastkretsen
Christer Forsgren, Stena Metall
Anna Lilja, Håll Sverige Rent
Birgitta Resvik, Fortum
Nils Hannerz, IKEM
Jenny Svärd, Svenskt Näringsliv
Rajni Hatti-Kaul, Lunds universitet (MISTRA STEPS)
Emma Strömberg, KTH
Johan Henningsson, Svensk Exportkredit
Lina Bergström, Åi
Åsa Stenmark, IVL
Johan Dahlgren, Swedish Standards Institute (SIS)

Delprojektledare

Peter Stigson

Rapport

Läs gärna delprojektrapporten här.