Transport 2030

Projektet Transport 2030 som drevs av IVA under 2009-2010 skulle lägga en grund för fortsatt samverkan mellan näringsliv, akademi och myndigheter i Sverige för att skapa bättre förutsättningar för en hållbar utveckling av transportsystemet under de kommande tjugo åren. 
transport_2030_1200px.jpg


Läs slutrapporten 

 

Projektet inleddes under 2009 med att företrädare för intressenter i transportsystemet utarbetade en gemensam framtidsbild – ”Hållbar mobilitet 2030”.

Under 2010 identifierades en rad pågående större projekt med potential att utvecklas till demonstrationsmiljöer för nationellt betydelsefulla åtgärder som krävs för att nya lösningar i transportsystemet ska kunna etableras. Projektet identifierade också områden för helt nya utvecklingsinsatser.

Projektets viktigaste förslag är att det bör skapas ett forum för strategisk utveckling av transportsektorn som långsiktigt ska driva utvecklingen mot en hållbar mobilitet.

Samarbete i olika nationella och internationella forum skapar goda möjligheter att bidra till transportlösningar som i global skala kan leda till väsentligt minskade hot mot miljön, ökad individuell välfärd och stärkt konkurrenskraft för näringslivet.

Ordförande var Ulrika Francke

Finansiärer: Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Trafikverket och Vinnova.

Publicerat

Torsdag 13 februari 2020

Ny rapport om hur Sverige kan bli klimatneutralt

Rapporter | Pressmeddelanden | Energi | Infrastruktur | Klimat och miljö | Samhällsbyggnad | Vägval för klimatet

Fredag 14 juni 2019

Radikala tag ett måste om klimatmålen ska nås

Energi | Infrastruktur | Klimat och miljö | Vägval för klimatet

Onsdag 3 oktober 2018

Ny tunnelbana möjliggör Storstockholms expansion

Infrastruktur | Framtidens goda stad | Samhällsbyggnad