Vägval för klimatet

Visionen för Sverige är: Inga nettoutsläpp av växthusgaser 2045 – samtidigt som vi stärker svensk konkurrenskraft.
Vaagval5.jpg

Målet är att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 2045. Det innebär bland annat att utsläppen i Sverige måste minska med minst 85 procent jämfört med 1990, vilket kan kompletteras med åtgärder i andra länder.

Samtidigt behöver Sverige ett utvecklat och konkurrenskraftigt näringsliv baserat på våra komparativa fördelar inom energiområdet.

För att skapa en hållbar utveckling behövs ett helhetsperspektiv. I takt med den tekniska utvecklingen förändras industriprocesser och transportsystem, vilket påverkar resursflöden och infrastruktur.

Det pågår en stor mängd initiativ inom klimatområdet men det saknas en övergripande analys av hur samhället i stort påverkas och om det uppstår suboptimeringar. Vägval för klimatet har som mål att bidra till att tydliggöra systemperspektivet.

Projektet Vägval för klimatet lanserades i maj 2018 och kommer att pågå till slutet av 2019 och med efterkommunikation under 2020.

Projektets mål är att:

  • Ta fram en handlingsplan för hur Sverige uppnår netto-nollutsläpp och ökad konkurrenskraft till 2045 baserat på de komparativa fördelar vi har inom energiområdet i kombination med ett högt industriellt kunnande och en väl utbyggd infrastruktur.
  • Stötta det klimatpolitiska rådet i granskningen av regeringens klimatpolitik.
  • Analysera hur utvecklingen i andra länder påverkar möjligheterna i Sverige.
  • Ta fram en övergripande konsekvensanalys av alla de klimatåtgärder som pågår för att identifiera målkonflikter och förbättringsmöjligheter.

Styrgrupp

Elisabeth Nilsson (ordförande)

Mikael Dahlgren, ABB, ordförande delprojekt Industrisystem

Hans Folkesson, ordförande delprojekt Transportsystem

Stefan Nyström, Naturvårdsverket, ordförande delprojekt Samhällssystem

Eva Pettersson, KSLA, ordförande delprojekt Livsmedelssystem

Andreas Regnell, Vattenfall, ordförande delprojekt Energisystem

Anja Alemdar, Energimyndigheten

Torbjörn Holmström, AB Volvo

Kenneth Johansson, InnoEnergy

Bo Krogvig, LKAB

Johan Kuylenstierna

Maria Malmkvist, Energigas Sverige

Marie Nilsson, IF Metall

Bo-Erik Pers, Jernkontoret

Birgitta Resvik, Fortum

Gunilla Saltin, Södra Celle

Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv

Ulf Troedsson, Siemens

Åke Iverfeldt, Mistra

Projektets ledning

Karin Byman, projektledare Vägval för klimatet

Jan Nordling, projektledare referensgrupp Politiker

Staffan Eriksson, projektledare delprojekt Samhällssystem

Kristina Haraldsson, projektledare delprojekt Transportsystem

Anna Nordling, projektledare delprojekt Industrisystem

Ninni Rydberg, projektledare delprojekt Livsmedelssystem

Rose-Marie Ågren, projektledare delprojekt Energisystem

Caroline Linden, projektkoordinator

Camilla Koebe, kommunikationsansvarig

Finansiärer

ABB, Energigas Sverige, Energiföretagen, Fortum, IF Metall, InnoEnergy, Jernkontoret, LKAB, Mistra, NIB, Parkering Göteborg, Siemens, Vattenfall, Volvo AB; Siemens, ABB, Tekniska verken, Fortum, Svenskt Näringsliv, Energigas Sverige, , Göteborgs parkerings AB, Teknikföretagen, , Södra Cell,