50 procent effektivare energianvändning 2050

Slutrapport från IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle. Projektet har fokuserat på möjligheter att effektivisera Sveriges energianvändning, men också på de hinder som måste undanröjas för att dessa möjligheter ska kunna utnyttjas fullt ut. 
ett-energieffektivt-samhalle-slutrapport.jpg


Läs slutrapporten  Ladda ner PDF


Vad krävs för att få energieffektivisering att hända?

Det som är genomgående i projektet är betydelsen av ledarskap. Ledning, styrelse och ägare måste vara engagerade och verka för en tydlig strategi och samordning av energieffektivisering. Det krävs också ett politiskt ledarskap.

Konsumentmakt är en allt viktigare faktor för att driva på en förändring. Även politiker måste visa att energieffektivisering är ett prioriterat område. Satsningar på forskning och utbildning är av vikt, liksom information.

Nedan listas ett antal konkreta rekommendationer utan inbördes rangordning. Rekommendationerna vänder sig till näringsliv (privat och offentligt) respektive till politik och myndigheter.

Ledarskap

Ägare och styrelse bör sätta upp mål och följa upp energieffektiviseringsarbetet. Detta är ett sätt att visa ledarskap för att få till stånd energieffektivisering. I den mån ägare och ledning anser det lämpligt kan nyckeltal även redovisas i årsredovisning eller annat extern kommunikation.

Näringsliv (privat och offentligt): Utveckla verktyg för ett långsiktigt perspektiv på investeringar. Använd modeller som synliggör energieffektiviseringens ekonomiska möjligheter och underlättar arbetet med livscykelkostnader (LCC).

Transparens

Gör detaljerade mätdata för energi tillgängliga för respektive energikund, för innovativa affärslösningar, bättre benchmarking och tydliga nyckeltal.

Incitament

Skapa ”Energikreditnämnden”, ett verktyg för riskhantering i samverkansprojekt. Vissa projekt, som ger ökad energieffektivitet i ett systemperspektiv, blir inte av eftersom de kräver samverkan mellan olika aktörer och parter. En ”Energikreditnämnd” kan gå in och täcka osannolika men stora risker, exempelvis att en part går i konkurs.

Politik och myndigheter: Använd ekonomiska incitament för att få till stånd energieffektivisering, till exempel skatteavdrag för att stimulera hushållen att investera i energieffektivisering, eller skattelättnader för företag.

Kompetens

Anpassa utbildningssystemet till behoven av kompetens kring energieffektivisering. Ett exempel är att drifttekniker behöver kunna IT.

Använd innovationsupphandling för att stimulera nya och kommersialiserbara produkter och tjänster inom energieffektivisering.

Säkerställ att det centrum för renovering av byggnader som nu bildas får tillräckliga resurser, så att kunskapen om renovering och energieffektivisering kan höjas.

Satsa på verktyg och information till de små och medelstora företagen, samt för jordbruk.

Transporter

Skapa en samordnad nationell strategi för transporter som sträcker sig till och med 2050.

Höj maxlasterna för vägtransporter för att göra skogs- och jordbruk mer energieffektiva.