Det måste finnas utrymme och acceptans för mångfald

De senaste 20 åren har handelshinder och andra hinder som minskar rörligheten monterats ner. Talang, entreprenörskap, välutbildade människor, kapital och företag – som ger skatteintäkter och finansierar välfärd – rör sig allt mer över gränserna. 

Vi har intervjuat Pontus Braunerhjelm, en av medlemmarna i styrgruppen för Attraktionskraft för hållbar tillväxt. Den 4 november presenteras huvudrapporten.

Vi måste mobilisera inför att konkurrensen ökar. Globaliseringen har varit på vänt efter finanskrisen. När krisen är över kommer effekterna av globaliseringen att bli tydliga, säger Pontus Braunerhjelm vid Entreprenörskapsforum.

Därmed blir också frågan om Sveriges attraktionskraft aktuell – och vad som behövs för att förstärka den i framtiden. Pontus Braunerhjelm lyfter fram ett par viktiga faktorer.

– Vi måste se till att bilden av Sverige dels är att här finns stark kompetens och en pålitlig kompetensförsörjning, gärna med spets inom digitalisering och hållbarhet. Dels att vi uppmuntrar entreprenörskap, att det finns acceptans, goda förutsättningar och stöd att ta idéer vidare och utveckla dem. Det vill säga visa att här finns en dynamisk miljö som lockar såväl nya som etablerade företag att välja Sverige för sin verksamhet.

– Det måste också finnas utrymme och acceptans för mångfald som i regel är en förutsättning för kreativa miljöer. Inom en snar framtid kommer samhället att vara mer mångfacetterat med multietnicitet, olika religioner och traditioner. Kan vi hantera det kan vi bygga starka miljöer.

Det som talar för att Sverige ska lyckas behålla attraktionskraften i framtiden är att här i grunden finns goda förutsättningar.

– Vi har ordning och reda i ekonomin och skattenivåer ungefär i paritet med andra länder. Bristerna gäller framst entreprenörsskatterna, vi saknar till exempel en fungerande personaloptionsbeskattning. Den offentliga sektorn fungerar väl i internationell jämförelse. Vi har ett hyggligt fungerande utbildningssystem men svagheter på grund- och gymnasieskola måste snabbt rättas till.

Dessutom är Sverige och svenskarna vara vid globalisering och handel.

– Det finns en tradition. Vi började med det för 100 år sedan. Svenskar är inte nervösa inför internationalisering och globalisering, säger Pontus Braunerhjelm. 

Kontaktinformation

Johan Carlstedt
Enhetschef
Telefon 08-791 29 84