Akademisk frihet och livslångt lärande

Yttrande från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) avseende promemorian Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet.
remissvar-ny-837px.jpg

Den fria forskningen utmanar samhället till ändring som ofta till början väcker motstånd men som på sikt har visat sig förbättra våra livsförhållanden. Den akademiska friheten är därför en grundprincip som måste värnas i ett kunskapssamhälle, och det finns ett behov av att understryka detta i högskolelagen. IVA stödjer därmed förslaget.

Läs hela remissvaret här.