Alterå ska utreda cirkulär ekonomi

Ola Alterå är med i IVA-projektet Resurseffektiva affärsmodellers styrmedelsgrupp. Han är också vd för Sustainable Innovation och nyligen utsedd till regeringsutredare inom cirkulär ekonomi. Läs en färsk intervju med honom här.
Ola_Altera_1200px.jpg

Kan du berätta lite mer om uppdraget?

”Uppdraget handlar om att hitta styrmedel för att stimulera en cirkulär ekonomi. En del av det handlar om delningsekonomi, det vill säga att använda resurserna på ett bättre sätt i samhället. Alla behöver inte ha varsin produkt utan vi kan använda dem tillsammans på ett mer effektivt sätt. Det ingår också andra delar i en cirkulär ekonomi som återvinning, att reparera produkter i större utsträckning och att knyta ihop kretsloppen. Uppdraget ligger väldigt nära IVAs projekt Resurseffektiva affärsmodeller.”

Hur påverkar delningsekonomin oss i dagsläget? Vilka möjligheter finns?

”Vi vill fortsätta skapa tillväxt och öka välståndet. Men så länge det finns ett likhetstecken mellan tillväxt, resursanvändning och en belastning på ekosystemen så kommer det inte att fungera. Klimatet är tydligast men egentligen är det bara ett exempel på att ekvationen inte går ihop. Delningsekonomin kan bli en del av lösningen. Det är positivt är att i vår del av världen, i Europa och inte minst den yngre generationen verkar mindre upptagna när det gäller att äga saker än kanske min och tidigare generationer. Tillsammans med modern IT så kan vi utnyttja saker på ett smartare sätt. Det är en av de viktiga positiva saker som händer.”

Vilka problem finns?

”Delningsekonomin kan potentiellt påverka ekonomin i stor skala. Det är klart att det kommer uppstå nya frågor dels kring konsumenters och anställdas rättigheter. Vad har jag för rättigheter när jag hyr boende via Airbnb eller hur fungerar det för dem som kör bilarna för Uber?”

”Det kan också uppstå frågor kring samhällsekonomi och finansiering. Om vi finansierar välfärden via skatt på moms och skatt på tjänster som utförs blir det stora delar av ekonomin som kommer att gå vid sidan av det systemet. Då blir det en fråga om hur vi ska fortsätta att finansiera det offentliga som till exempel sjukvård och skola.”

Varför ville regeringen sätta upp denna utredning om cirkulär ekonomi?

”Denna och många regeringar tidigare har tittat mycket på avfall- och resursåtervinning men ofta ur ett miljöperspektiv. Jag tror politiken nu ser det som IVA har upptäckt i sitt projekt Resurseffektiva affärsmodeller, att det finns ett stort intresse från andra aktörer om man närmar sig detta område mer från ett affärsutvecklings- och företagsperspektiv. Jag uppfattar det som att regeringen vill ta tillvara på intresset som har skapats kring detta.”

Du sitter också med i IVA-projektet Resurseffektiva affärsmodeller – på vilket sätt är det projektet aktuellt?

”Jag har ingått i en av grupperna som har tittat på vilka eventuella styrmedel som kan behövas för att främja mer resurseffektiva eller cirkulära affärsmodeller.”

”Mitt intryck är att IVAs projekt har skapat ett stort engagemang bland de deltagande företagen, allt ifrån små till stora företag som H&M, IKEA och Clas Ohlson. Roligt också att det inte i första hand handlade om att få fram en önskelista till politikerna, utan att fokus var på affärsmodeller. Hur olika branscher kan lära av varandra, goda exempel och hur man kan arbeta framåt. Engagemanget och ansatsen i projektet var positivt.”

”Jag ser mitt uppdrag från regeringen som ett sätt att ta vara på detta engagemang och kanske bana väg på några ställen. Framöver kommer det handla väldigt mycket om vad företagen gör. Hur kan de utveckla smarta affärer och inte i första hand om politiska beslut. Jag tror det är viktigt att svenskt näringsliv ligger i framkant när det gäller resurseffektivitet.”

”Vi har gott om rent vatten i Sverige, vi har det ganska bra när det gäller tillgången på resurser och vi är inte så många innevånare. Men svenska företag ska konkurrera på marknader där resursutmaningen kan vara mycket tuffare. Det gäller för svenska företag att utveckla affärsmodeller som kan fungera även på andra marknader. Resursknappheten kommer att vara en viktig del när det gäller konkurrenskraften.”

Berätta lite mer om din ordinarie hemvist, Sustainable Innovation! Vad gör du där, och hur anknyter det till resurseffektivitet och delningsekonomi?

”Jag är vd på Sustainable Innovation. Vi jobbar med innovation kring hållbarhet och är en organisation som ägs av medlemsföretag från olika branscher. Själva idén är att vi ska spänna över flera branscher precis som hållbarhetsfrågorna gör.  Vi jobbar till exempel mycket med mobilitet och smarta transportlösningar. Om man vill elektrifiera transporter så är det någon som har fordon, någon som har laddstolpar, någon har fastigheterna, samhällsplaneringen och så vidare. Man måste få allt att gå ihop. Sustainable Innovation är en plattform för att driva utvecklingsprojekt inom resurseffektiva lösningar eller cirkulära affärer. Det som IVAs resurseffektivitetsprojekt handlar om men att göra det i praktiken och testa det i verkligheten.”

”Fram till förra året hade IVA ett projekt som hette Ett energieffektivt samhälle. Där konstaterade man att det finns en hel del klimatpåverkan i själva byggandet och inte bara när vi använder fastigheterna vid till exempel uppvärmning. Tillsammans med IVA och några branschföreträdare gjorde vi en innovationsagenda hur man kan jobba konkret med detta.  Man kan säga att om IVA gör de övergripande systemstudierna, rapporterna och håller i arbetsgrupper så är Sustainable Innovation en organisation som testar saker i verkligheten i olika projekt. Det finns en bra koppling mellan Sustainable Innovation och IVA.”

Hur långt har Sverige kommit om tio år när det gäller resurseffektivitet och cirkulär ekonomi?

”Vi har ganska bra koll i Sverige på klimatpåverkan och energi men sämre koll när det gäller resurseffektivitet. Jag tror till att börja med att vi kommer ha bättre koll och förstå våra resurser bättre om tio år. Samhället kommer att fortsätta att sänka skatter på tjänster på olika sätt, och därmed skapa utrymme för att öka innehållet av tjänster och mindre av råvaror och produkter. Det handlar om välfärdstjänster lika väl som att återanvända och återvinna. Jag tror att det kommer att skapas en massa nya jobb i omställningen till cirkulär ekonomi. I det privata näringslivet kommer mycket att handla om internet of things och big data, IT för ökad resurseffektivitet. Det kommer komma fler företag som utmanar och utnyttjar denna kombination samtidigt som de stora företagen kommer att behöva anpassa sina affärer till nya förutsättningar.”

Hur långt tror du att Sverige har kommit år 2050 med detta?

”Då tror jag att hela ekonomin har gjort en mer grundläggande förändring. Att nästan alla affärer på ett eller annat sätt bygger på ett kretslopp. Att metaller och produkter används under en längre tid, att man återanvänder, uppdaterar mjukvaran och inte bara förbrukar och slänger saker. Men också att hela vår energianvändning kommer att bygga på förnybar energi. Och vi kommer att göra produkter på förnybara råvaror.”

”Det kommer att vara en stor förändring till 2050. En spännande och i grunden positiv utveckling men vissa förändringar kommer att vara jobbiga och kanske speciellt för företag som inte ser utvecklingen i tid. Det är ju inte alltid så att det är de mer etablerade företagen som förmår att ta in det nya.”

”Min målsättning är att denna utredning ska arbeta ganska utåtriktat. Att alla som vill utveckla resurseffektiva affärsmodeller hjälper till att hitta vilka hinder det finns för att utvecklingen ska gå framåt, identifiera dem och kanske komma med goda idéer på hur man kan lösa dem.”

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42