Aluminium- ett resurseffektivt material

Förbättrade återvinningstekniker – och system som ser till att material cirkulerar på ett så bra sätt som möjligt i kretsloppet – är oerhört viktigt ju fler vi blir på jorden och ju mer klimatet påverkas. Stena Aluminium som nyligen lanserade en ny slaggkylningsanläggning har tagit ett stort steg för att förbättra recirkuleringen av det resurssmarta ämnet aluminium.
Aluminiumburkar_1200px.jpg

Metalliska material har fördelen att de kan återvinnas, teoretiskt i all oändlighet, även om graden av återvinning, och kvaliteten på det återvunna materialet, kan påverkas. Viss inblandning av jungfruligt material kan ibland behövas.

Aluminium framställs från bauxitmalm i en mycket energikrävande process. Vid återvinning och omsmältning minskar dock energiåtgången med ungefär 95 procent, vilket ger ekonomisk vinst men också minskad miljöpåverkan.

Företaget Stena, som bland annat har stor återvinningsverksamhet, deltar i IVAs projekt Resurseffektiva affärsmodeller. Stena Aluminium är ett av koncernens dotterföretag, och har nyligen investerat 30 miljoner kronor i en ny slaggkylningsanläggning. Tack vare anläggningen kan avfallet snabbt kylas ner och metallerna tas tillvara genom en separeringsprocess, utan någon kvalitetsförlust, som gör att upp till 2 000 ton mer aluminium kan återvinnas varje år. Dessutom minskas behovet av deponering markant – och därmed årligen 80 avfallstransporter till Tyskland. Enligt Fredrik Pettersson, vd för Stena Aluminium, är deras nya satsning ”ett bra exempel på hållbara affärer där ekonomi, miljönytta och säkerhet går hand i hand”.

Enligt Återvinningsindustriernas rapport “Återvunnen råvara – en god affär för klimatet” är det förvisso svårt att bedöma den totala potentialen för ökad återvinning av aluminium. Svårigheterna ligger i att veta hur mycket aluminium som finns tillgängligt för återvinning, då de tillverkade aluminiumprodukterna har mycket varierande livslängd, samtidigt som produktionen av aluminium ökar kontinuerligt. Dessutom är inte återvinning en kostnadsfri aktivitet, för varken den enskilde eller samhället; det går åt resurser för att återvinna resurser och det är därför inte alltid självklart att nettoeffekten är positiv. Ur miljösynpunkt ger dock återvinning större vinster för de flesta typer av metaller, och så länge alternativet är deponering fyller återvinning en funktion i strävan mot ett hållbart och resurseffektivt samhälle.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42