Arton personer invalda i IVA

Professor Anna Dreber Almenberg, professor Sara Rosengren och Patrik Tigerschiöld är bland de 18 personer från akademi och näringsliv som valdes in som ledamöter i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien vid den senaste Akademisammankomsten.

Kerstin Konradsson väljs in i avdelningen för Bergs- och materialteknik. Kerstin Konradsson är bergsingenjör från KTH och har 25 års erfarenhet inom stål- och basmetallindustrin med ansvar för produktion, FoU, inköp, försäljning, strategi och affärsutveckling. Kerstin Konradsson är President Boliden Smelters och vd på Boliden Commercial. Hon har tidigare arbetat på bland annat Åkers och SSAB. Kerstin Konradsson är styrelseledamot i Höganäs.

–  Metaller har en nyckelroll i såväl samhällsbyggnad som klimatomställning av ekonomier, säger Kerstin Konradsson. Jag är hedrad och ser fram emot att bidra till ökad innovation och förbättrat resursutnyttjande.

Martin Pei väljs in i avdelningen för Bergs- och materialteknik. Martin Pei är teknisk direktör på SSAB. Han har även ett starkt engagemang inom Jernkontoret samt leder en satsning kring fossilfri järn- och stålframställning inom SSAB:s, LKAB:s och Vattenfalls projekt HYBRIT. Martin Pei disputerade 1994 vid KTH, Institutionen för tillämpad procesmetallurgi.

–  Jag känner mig mycket hedrad över att ha blivit invald som ledamot av akademien och ser fram mot att få ta del av det viktiga arbete som bedrivs inom ramen för IVA, säger Martin Pei. För mig är utnämningen också en bekräftelse på samhällsbetydelsen av det arbete som SSAB gör inom forskning och utveckling, särskilt när det gäller höghållfasta stålprodukter och det pågående initiativet för utveckling av en fossilfri järn- och stålframställningsprocess, HYBRIT.

Cecilia Daun Wennborg väljs in i avdelningen för Företagande och ledarskap. Hon har en lång och framgångsrik karriär inom Skandia, där hon bland annat var vd för Skandia Link och Sverigechef för Skandia. Hon har arbetat 5 år inom privat sjukvård och omsorg som ekonomidirektör och vd. Sedan 2010 är hon verksam som fristående styrelseledamot i bland annat ICA Gruppen, Getinge, Loomis, Bravida, Hoist Finance, Oncopeptides och Sophiahemmet. Cecilia Daun Wennborghar ekonomexamen från Stockholms universitet.  

–  Jag är mycket glad och hedrad över att ha blivit invald i IVA och ser fram emot att aktivt delta i IVA:s många aktiviteter, säger Cecilia Daun Wennborg.

Christer Sandahl väljs in i avdelningen för Företagande och ledarskap. Han är professor vid Karolinska institutet och forskar i ledarskap, framförallt inom offentlig sjukvård och akademi. Christer Sandahl var en av grundarna till konsultbolaget Sandahl Partners, som idag har runt 30 konsulter. Bolaget har bland annat arbetat med skogsbolag, försvarsindustrin, bank och försäkring samt regeringskansliet.

–  Min spontana reaktion då jag fick beskedet att jag blivit invald var helt irrationell, så som vi människor oftast reagerar med en blandning av känsla och förnuft, säger Christer Sandahl. Jag tänkte att nu blir far och farfar glada, fastän de är döda sedan länge. Båda var passionerade ingenjörer. I deras anda vill jag bidra till IVA och särskilt synliggöra och utveckla en post i balansräkningen som ofta försummas –  nämligen förtroendekapitalet.

Maureen McKelvey väljs in i avdelningen för Företagande och ledarskap. Hon är professor i industriell ekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg och har tidigare varit professor i Innovationsekonomi vid Chalmers. Maureen McKelvey har publicerat ett dussintal böcker och många artiklar i internationella tidskrifter samt gjort utredningar för Sverige och EU. Under åren 1999 - 2001 var hon medlem i IVA:s ledarskapsprogram IFG. Hon har en MSc i Science and Technology Policy från Lunds Universitet och en BSc i nationalekonomi och statskunskap från Rice University i USA samt en doktorsexamen i Teknik och social förändring från Linköpings universitet.

–  Jag är djupt hedrad över att bli vald som ledamot i IVA, säger Maureen McKelvey. Sverige är beroende av ett nära samspel mellan teknik, globala företag och universitet för att främja social utveckling och ekonomisk tillväxt. Som ledamot av IVA vill jag bidra till att stärka denna samverkan ytterligare. 

Patrik Tigerschiöld väljs in i avdelningen för Företagande och ledarskap. Han är styrelseordförande i Bure Equity och var tidigare vd för företagsgruppen. Han är även styrelseordförande i Mycronic AB samt ledamot i Cavotec, SNS Förtroenderåd och Stockholms universitet. Han var tidigare ordförande i Academedia och arbetade under 90-talet på SEB. Patrik Tigerschiöld är civilekonom från Stockholms universitet.

–  Jag har under många år haft förmånen att delta i IVA:s seminarier och resor, säger Patrik Tigerschiöld. Jag gläder mig nu åt att få fördjupa mitt engagemang. Akademien står för högkvalitativa verksamheter som är mycket relevanta för mig som ägare och företagare i bolag som är globalt verksamma inom högteknologiska branscher.

Carolina Wählby väljs in i avdelningen för Teknikens grunder och gränsområden. Hon har en civilingenjörsexamen från Uppsala universitet, har disputerat inom datoriserad bildanalys, och är professor i kvantitativ mikroskopi vid Uppsala universitet och Science for Life Laboratory (SciLifeLab). Carolina Wählby har tidigare varit projektledare i bildbaserad screening av läkemedelssubstanser på Broad Institute vid Harvard/MIT. Hon och hennes forskargrupp utvecklar bildanalysmetoder som möjliggör analys av komplex biologisk information i stora bildmaterial, främst insamlade med mikroskop. Metoderna har fått stort genomslag inom forskning på området, och gruppen samarbetar med bland annat Astra Zeneca och Vironova. Just nu ligger mycket av forskningsfokus på så kallade deep learning-metoder för analys av vävnadsprover, nya morfologiska biomarkörer och digital patologi. 

–  Det är en stor ära att bli invald i IVA, och jag ser fram emot att lära mig mycket och knyta nya kontakter, både inom akademin och med industrin, säger Carolina Wählby. Jag hoppas också kunna bidra med mina erfarenheter och kunskap under många år framöver.

Fredrik Laurell väljs in i avdelningen för Teknikens grunder och gränsområden. Han är professor i fysik vid KTH med inriktning mot laserfysik och fotonik. Fotoniken tillhandahåller nya metoder som påverkar flera teknikområden, från tillverkningsindustri och energisektorn till hälsa och kommunikation. Vid sidan av forskning och undervisning har Fredrik Laurell haft ett flertal tunga uppdrag för bland annat Kungl. Vetenskapsakademien, Svenska optiksällskapet och European Optical Society.

–  Jag är mycket hedrad över att ha blivit invald i IVA, säger Fredrik Laurell. Jag hoppas kunna sprida kunskap om de nya ljustekniker som utvecklas idag och som stöper om många teknikområden.  Vi är nu i fotonens århundrade och fotoniken förväntas få samma revolutionerande betydelse som elektroniken fick under 1900-talet.

Mats Danielsson väljs in i avdelningen för teknikens grunder och gränsområden. Han är professor i medicinsk bildfysik på KTH. Han har 27 internationella patent och har skapat tre spinoff-bolag inom medicinsk teknik. Den mest välkända produkten används i över 30 länder för tidig upptäckt av bröstcancer. Mats Danielsson har förtroendeuppdrag som styrelseledamot i Prismatic Sensors AB, Biovica International AB och ledamot i Physics in Medicine and Biology.

–  Det är ett stort förtroende att bli invald i IVA, säger Mats Danielsson. Jag hoppas kunna medverka till akademiens mål att stärka svensk industri, forskning och utbildning –  speciellt vad gäller medicinska tillämpningar.

Hannele Arvonen väljs in i avdelningen för skogsnäringens teknik. Hon är sedan 2013 vd och koncernchef på Setra Group där fokus har varit att säkerställa Setras långsiktiga konkurrenskraft och värdeskapande genom en tydlig strategiprocess för koncernen. Hannele Arvonen har över 20 års erfarenhet av skogsindustrin inom olika ansvarsområden och utvecklingsprocesser och har bland annat arbetat på Holmen och M-real (Metsä Board). Hon har en forsmästarexamen från Helsingfors universitet och en BA i internationella relationer från Beloit College Wisconsin.

–  Det är glädjande och hedrande att bli vald som ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, säger Hannele Arvonen. Jag ser fram emot att genom IVAs plattform arbeta för utvecklingen av skogsnäringen genom samverkan mellan näringslivet och akademin.

Lars Winter väljs in i avdelningen för Skogsnäringens teknik. Han är vd på Domsjö Fabriker AB där han är den drivande kraften bakom Flaggskepp Bioraffinaderi med målet att bygga ett bioraffinaderi i Örnsköldsvik. Lars Winter är ledamot i Processum och Skogsindustrierna och har varit verksam i Handelskammaren Mittsverige. Han har en licentiatexamen i kemiteknik vid KTH.

–  Jag är glad och hedrad över att ha blivit invald i IVA, säger Lars Winter. Jag hoppas kunna bidra till fortsatt utveckling av den svenska skogsnäringen vad gäller resurssnål tillverkning av produkter som minskar fossilberoendet –  och därmed minskar den negativa klimatbelastningen.

Anna Dreber Almenberg väljs in i avdelningen för Ekonomi. Hon är professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Anna Dreber Almenbergs forskning rör främst beteendeekonomi och handlar om vilka forskningsresultat som är tillförlitliga och i vilken utsträckning detta går att förutse. Hon har publicerats i flera topptidsskrifter och hennes artiklar har fått mer än 5 000 vetenskapliga citeringar. Anna Dreber Almenberg blev en Wallenberg Academy Fellow 2013 och är medlem i Sveriges Unga Akademi.

–  Jag är jätteglad, säger Anna Dreber Almenberg. Jag tror att det kommer att bli väldigt intressant och givande – IVA är en fantastisk kombination av forskning, näringsliv och politik.

John Abrahamson väljs in i avdelningen för Ekonomi. Han är ordförande i Ekonomihögskolan i Lund. John Abrahamson har gjort stora avtryck som finansiell rådgivare, framförallt inom stora företags- och strukturaffärer inom svenskt och nordiskt näringsliv. Han har varit styrelseledamot i bland annat Lunds universitet, Malmö FF, Nasdaq Norden och Malmö Börssällskap. John Abrahamson har en examen i ekonomi från Lunds universitet och är anställd på SEB sedan 1984.

–  IVA är en av Sveriges viktigaste intellektuella miljöer och en viktig mötesplats för olika delar av samhället, säger John Abrahamson. Det är en ära att bli ledamot och ska bli en glädje att få vara en del av det.

Lars Oxelheim väljs in i avdelningen för Ekonomi. Hanär professor i internationellt företagande vid Handelshögskolan i Kristiansand (UiA) och vid Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet i Trondheim (NTNU), samt verksam vid IFN i Stockholm, vid Fudan University i Shanghai och professor emeritus vid Lunds Universitet. Lars Oxelheim är en av Sveriges internationellt mest citerade och aktiva forskare i gränssnittet mellan nationalekonomi, finansiell ekonomi och företagsekonomi. Utöver ett stort antal vetenskapliga artiklar har han publicerat ett 40-tal böcker på detta område. Lars Oxelheim byggde 1997 på regeringens initiativ upp det Svenska nätverket för Europaforskning i ekonomi och har i den rollen under 16 år arrangerat en årlig ekonomikonferens som är den enda samlande konferensen inom ekonomiområdet i Sverige.

Sara Rosengren väljs in i avdelningen för Ekonomi. Hon är professor vid institutionen för marknadsföring och strategi på Handelshögskolan i Stockholm. Sara Rosengren är den första innehavaren av ICA-handlarnas professur i företagsekonomi med inriktning retailing. Hennes forskning ligger inom det breda marknadsföringsområdet med fokus på konsumentbeteende, reklam och på senare år handel. Sara Rosengren har en diger publikationslista, är ledamot av styrelserna för SSE Institute for Research och European Advertising Academy och har utsetts till Årets lärare av HHS studentkår.

–  Jag är glad och stolt över att ha blivit invald som ledamot i IVA, säger Sara Rosengren. Kopplingen mellan akademi och näringsliv är viktig för att möta de utmaningar som näringslivet står inför, och jag ser fram emot att ta del av och bidra till de samtal som förs.

Jan Bosch väljs in i avdelningen för Informationsteknik. Han är professor i mjukvaruutveckling vid Chalmers och chef för Software Center i Göteborg. Jan Bosch är en internationellt ledande forskare inom mjukvaruutveckling med runt 400 publikationer inom bland annat komponentbaserad design, mjukvaruarkitektur, data-driven utveckling och ”software ecosystems”. Han har haft ledande industriella positioner på exekutiv nivå inom Nokia och Intuit Inc i USA. Jan Bosch har en MSc från universitetet i Twente, Nederländerna, och en doktorsgrad från Lund.

–  I ett samhälle som genomgår en digital transformation blir programvara allt viktigare, säger Jan Bosch. Som professor i mjukvaruutveckling och med mer än 25 års erfarenhet inom industri och akademi är jag hedrad att ha blivit vald som medlem i IVA. Jag ser fram emot att bidra till IVA och det svenska samhället

Marie Ekström Trägårdh väljs in i avdelningen för Informationsteknik. Hon har sedan 1999 varit vd för olika landsbolag inom Sectra, och sedan 2011 är hon vd på Sectra Imaging IT Solutions som är det största affärsområdet inom Sectra. Marie Ekström Trägårdh har bred erfarenhet av medicinsk it på en internationell arena. Hon är en erkänd ledare och har även drivit interna program för att få fram fler kvinnliga chefer inom it--området och på Sectra. Bolaget är idag listat på Albrights white list som en av de mest jämställda arbetsplatserna i Sverige. Marie Ekström Trägårdh har en examen i systemvetenskap från Linköpings universitet. Efter studierna 1986 arbetade Marie på institutionen för Medicinsk teknik på Linköpings universitet och efter det på olika bolag med inriktning på Healthcare IT.

–  Jag är oerhört hedrad att bli invald i IVA, säger Marie Ekström Trägårdh. Det är en organisation som jag har enorm respekt för och som behövs i Sverige. Min starka driftkraft är hur vi kan påverka patienters hälsa med it, men också hur Sverige kan vara ett föredöme och ligga i framkant inom området. Inte minst för att jag är stolt över vår demokrati och sociala välfärd som vi bättre bevarar genom att vara en industrination inom export och då i mitt fall inom bildbehandling.

Maria Häll väljs in avdelningen för Informationsteknik. Maria Häll var en av de första studenterna, och enda kvinnan i den första årskullen, som tog examen i datateknik från Luleå tekniska universitet. Efter tio år på Näringsdepartementet, som politiskt sakkunnig och senare kansliråd, med ansvar för frågor om it-infrastruktur jobbar hon nu som föreståndare och chef för det svenska universitetsnätverket SUNET som är en del av Vetenskapsrådet. Utöver detta har hon bland annat jobbat inom stålindustrin för SSAB och Ovako, som it- och bredbandsstrateg på Sveriges Kommuner och Landsting och som ansvarig för stadsnätet Gavlenet på Gävle Energi.  

–  Jag har under större delen av mitt yrkesverksamma liv haft brinnande intresse för samhällsfrågor och den roll tekniken kan spela för att främja utveckling och innovation i samhället, säger Maria Häll. Jag känner mig därför både glad och hedrad över att bli invald i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. IVA har ju som har till uppgift att främja teknisk och ekonomisk vetenskap och näringslivets utveckling till nytta för samhället. Jag hoppas och tror att jag kan bidra till detta arbete med mina erfarenheter och mitt stora intresse i dessa frågor.

 

LEDAMOT I IVA

IVA är en fristående akademi med runt 1 300 svenska och utländska ledamöter. Ledamöterna är beslutsfattare, specialister och forskare från näringsliv, akademi och förvaltning. H.M. Konungen är IVAs högsta beskyddare och deltar aktivt i verksamheten. De runt 1 000 svenska ledamöterna är indelade i tolv avdelningar inom olika branscher.

Till svensk ledamot väljs svensk medborgare eller en i Sverige stadigvarande bosatt person som gjort framstående insatser inom området för akademiens verksamhet och som är beredd att verka för akademiens ändamål.

Till utländsk ledamot kan utses en utanför Sverige stadigvarande person som gjort framstående insatser inom området för akademiens verksamhet och som visat särskilt intresse för att utveckla kontakterna med svensk forskning och svenskt näringsliv.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42