Attraktionskraft för hållbar tillväxt – vad händer nu?

Den 4 november släppte Attraktionskraft för hållbar tillväxt sin rapport Nycklar till ökad attraktivitet och konkurrenskraft. Johan Carlstedt, huvudprojektledare, vad händer nu?

- Rapporten är ju en bred inventering av de viktigaste utmaningarna kring Sveriges attraktions- och konurrenskraft. Vi presenterar också en framtidsagenda i åtta punkter som bygger på våra förslag. Nästa steg är att påverka och följa upp att förslagen genomförs. Vi tänker gå vidare med skolan, kompetensförsörjning, infrastruktur, skatter kopplat till välfärd och arbetet med att skapa en mer innovationsvänlig offentlig sektor. Vår förhoppning är också att rapporten ska kunna användas av andra för att diskutera de här avgörande framtidsfrågorna.

I vilka former kommer ni att arbeta?

- Det blir en kombination av seminarier, hearings och rundabordssamtal. Vi har också direkta kontakter med riksdag, regering och departement. Den gemensamma nämnaren är att vi lyfter de områden vi tagit upp, för fram våra förslag och följer upp effekten av de beslut som tagits eller vilka konsekvenserna blir om beslut inte fattats.

I våras lade projektet fram rapporten Mobilisering för ökad regional attraktionskraft. Finns det regionala perspektivet kvar i projektet?

- I allra högsta grad. I vår kommer vi att redovisa arbetet med våra fyra spetspiloter som ska ge svar på frågan hur man kan använda olika resurser – inte minst från det offentliga innovationsstödsystemet – för att knuffa på ett område som har förutsättningar att utvecklas till ett spetsområde. Boston Consulting Group har på vårt uppdrag mätt alla svenska regioners attraktionskraft. Det arbetet kommer vi också att redovisa i vår. Sedan vill vi också arbeta med hur Sverige ska marknadsföra sig, inte minst den typ av spetsområden som vi arbetar med. Vi tror att det behövs en marknadskommunikation som är långt mer målgruppsanpassad än den vi har idag.

Projektet ska avslutas under 2016. Vad hoppas du att ni åstadkommit då?

- En rad olika saker. Vi kommer att ha bidragit till att lyfta attraktionskraftsfrågan som blir allt viktigare i en globaliserad värld.  Vi kommer också att ta temperaturen på en rad områden för att se om Sverige är på rätt väg för att öka konkurrenskraften. Och så kommer vi att ha satt fokus på vad som krävs av de innovativa miljöer där spetsområden kan utvecklas. Vi kommer också att ha initierat arbetet med att skräddarsy marknadsföringen av Sverige så att den verkligen gynnar de framväxande spetsområdena.

Vilket engagemang hoppas du på?

-  Lika stort eller helst ännu större än vad vi haft i IVAs tidigare innovationsprojekt. IVA är som bäst är när vi lockar nya kombinationer av aktörer att arbeta med viktiga framtidsfrågor utifrån den neutrala arena som IVA är. Det är jag övertygad kommer att ske nu och jag ser fram mot kontakterna över hela landet.