Barometer kartlägger näringslivets FoU-klimat

Håller Sverige ställningarna inom forskning och utveckling, eller håller vi på att tappa vår ledande position? I en ny årlig FoU-barometer kartlägger IVA investeringsklimatet och pekar ut de viktigaste utmaningarna.
Foto: Daniel Roos

Efter Sydkorea och Israel är Sverige det land i världen som satsar mest på forskning och utveckling, FoU, i förhållande till BNP. Och det är företagen som står för lejonparten av den svenska FoU:n – 71 procent enligt de senaste siffrorna från SCB. Att företagen fortsätter att satsa på FoU i Sverige är avgörande för vår framtid.  

– FoU är det som driver svensk industri, och utan svensk industri har vi inget som betalar för välfärden, säger Pontus de Laval, tidigare teknikchef och numera senior rådgivare på försvarskoncernen Saab.  

Han är ordförande för det nya IVA-projektet ”Näringslivets FoU-investeringar” som kartlägger det svenska FoU-klimatet. Undersökningen bygger på intervjuer och en enkät som skickats till forsknings- och teknikcheferna hos 100 av de mest FoU intensiva företagen. Hur viktiga är till exempel faktorer som kompetenstillgång, patentregler och forskningspolitiska åtgärder för var företagen väljer att lägga sin FoU?  

FoU-cheferna får också sätta betyg på hur bra förhållandena är i Sverige på de olika punkterna. Resultatet blir en barometer som visar Sveriges styrkor och svagheter.  

– Syftet är att synliggöra förhållandena och peka på åtgärder som kan göra Sverige mer attraktivt. Ska vi överleva som kunskapsnation måste Sverige vara ett naturligt land att lägga FoU i, säger projektledaren Martin Wikström, chef för forsknings- och utbildningspolitik på IVA. För trots att satsningar på FoU är avgörande för industrins framtid finns det luckor i kunskapen om vad som styr FoU-investeringarna. SCB samlar vartannat år in data om hur mycket pengar och personal som företagen satsar, men det räcker inte enligt Martin Wikström.  

– Det finns en osäkerhet kring vad som styr näringslivets FoU-investeringar. Det gör att vi heller inte vet vilka policyåtgärder som behövs för att förbättra Sveriges konkurrenskraft. Det är därför IVA skapat projektet.  

Resultatet kommer bland annat att användas i IVA:s arbete med att ta fram förslag till nästa forskningsproposition som läggs fram nästa höst. Projektet styrs av en styrgrupp och stöttas av en expertgrupp. Där sitter bland andra Pontus Braunerhjelm, professor i nationalekonomi på KTH och Blekinge tekniska högskola samt forskningsledare på Entreprenörskapsforum. Han påpekar att det är många länder som flåsar Sverige i nacken. Därför är det viktigt att upprätthålla de svenska FoU-satsningarna.  

– Det finns indikatorer på att vi backat en del. Även om det inte är några drastiska förändringar ska man ta det på allvar. Börjar kunskapsbasen att erodera kan det på sikt få stora konsekvenser för FoU:n.  

Att IVA tar fram data till exempel över vilka hinder som företagen möter när de rekryterar FoU- personal är värdefullt, anser han. Internationell forskning visar att tillgången på kompetens är den allra viktigaste faktorn för var företagen väljer att placera sin FoU.  

– Det är A och O. För att inte bli omsprungna behövs en hög kvalitet på utbildning och forskning. Det är en grannlaga uppgift där man måste börja med skolan och gå hela kedjan uppåt.  

Han påpekar att andra länder jobbar en hel del med både skatteincitament och subventioner för att locka till sig FoU-investeringar.  

– Det kan vi tycka vad vi vill om, men vi måste förhålla oss till den spelplanen. Gör andra det kan det vara besvärligt för oss om vi bara tittar på, säger Pontus Braunerhjelm.  

FoU-barometern kan sätta fingret på saker som behöver förbättras i Sverige och tydliggöra detta för politiker och andra beslutsfattare.  

– Jag tror det vore nyttigt om politikerna kände nackflåset. Det är många som vill knipa svenska företags marknadsandelar. Har vi inte kompetensstrukturen på plats kommer det att ske en gradvis utlokalisering av kunskapsintensiva verksamheter.  

Även Lars Hultman, vd för Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, poängterar hur viktigt det är att företagen hittar rätt kompetens.  

– Annars är risken att de shoppar efter FoU på andra håll i världen. Vi har ett bra utgångsläge men vi får se upp för omvärlden satsar ännu hårdare och rör sig helt klart snabbare.  

Som en av initiativtagarna till projektet sitter han i både expert- och styrgruppen. Han säger att den statistik och de fakta som tas fram kommer att bli ett viktigt verktyg, inte bara för att lägga fram nya policyförslag utan även för att styra SSF:s kommande satsningar.  

– SSF:s perspektiv är 5 till 15 år och då är företagens strategiska synpunkter viktiga för var vi lägger våra forskningspengar. 

Första FoU-barometern presenteras 24 september på IVA.

Anmäl dig till seminariet

Foto: Daniel Roos