Besparingarna börjar från toppen

Det är ledningens attityd som avgör hur bra industriföretag är på att spara energi. En ledning som är intresserad och aktiv kan spara mycket. En ledning som rycker på axlarna får sällan några resultat alls.

Avgörande är att företagen har en klar målbild, och ett systemövergripande tankesätt. Det är också viktigt att det finns ett tydligt ramverk för näringslivet att hålla sig till.

Det var några av slutsatserna på IVAs seminarium ”Energieffektivisering – en fråga för ledningen” i Almedalen på måndagen.

– Den högsta ledningens engagemang är oerhört viktigt, sa Maria Sunér Fleming, ansvarig för energi och klimat hos Svenskt Näringsliv.

Tommaso Auletta, ansvarig för energieffektiviseringsenheten på ABB, pekade också på hur viktigt det är att effektiviseringen genomsyrar hela verksamheten:

– Företagen måste arbeta strategisk och ta hänsyn till energifrågor i hela organisationen, från inköp till underhåll och drift.

rudbertNya affärsmodeller behövs också för att kunna ”sälja” effektiviseringen till kunder. Här kan ny teknik spela en viktig roll, menar Per-Arne Rudbert, vd för fastighetsföretaget Humlegården.

– Mätningen av energi i realtid är ett exempel på hur teknik kan öppna för nya affärsmöjligheter, sa han vid seminariet.

IVA driver just nu projektet Ett energieffektivt samhälle. Det ska identifiera nya affärsmöjligheter och affärsmodeller inom energieffektivisering. Visionen är en 50 procent mer effektiv energianvändning år 2050. Slutrapporten ska vara klar våren 2014.

energi-2-bergman– Egentligen är det väldigt enkelt: det ligger i allas intresse att använda våra resurser med måtta, sa professor Lars Bergman, ordförande för projektet.

– Men trots att vi under lång tid sett rapporter och undersökningar som visar att det är lönsamt för företagen att spara energi går det sakta.

Inom industrin går utvecklingen ändå åt rätt håll. Trots att produktionen ökar minskar användningen av energi per producerad enhet.

Transportsektorn är den stora utmaningen: den står för 25 procent av Sveriges energianvändning och 93 procent av drivmedlen är fossila. Den allmänna trenden sedan 1970-talet har dessutom varit att energianvändningen inom transporter ökar.

energi-2karlstrom– Vi är på gång, sa Urban Karlström, Forum för innovation inom transportsektorn, och pekade bland annat på att andelen förnybara drivmedel stadigt ökar.

- Men vi är samtidigt medvetna om att vi har en lång väg att gå. Å andra sidan: vi vill inte hålla på med projekt som inte är lönsamma, det måste finnas ekonomi i satsningarna om de ska få genomslagskraft.

Slutligen efterlyste panelen mer kunskap och medvetenhet om det som kallas livscykelkostnad. Även om fler företag upptäckt att energieffektivisering är en del av den dagliga verksamheten finns det många som fortfarande ser investeringar i besparingar som en kostnad.

– Inköpskostnaden för en elmotor är ju bara en procent av de totala livscykelkostnaderna för elmotorer. Resten är el, säger Tommaso Aluetta.