Bra infrastruktur nödvändigt för attraktiva städer

Förtäta och utnyttja befintlig infrastruktur bättre och förändra planeringsprocessen. Då blir det mer attraktivt att bo i framtidens goda stad.

Väl fungerande infrastruktur i urbana miljöer är, utöver bostäder och jobb, nyckelfaktorer om städer ska kunna locka människor att flytta dit, eller för den delen välja att bo kvar.

IVA-projektet Framtidens goda stad lyfte frågorna vid ett seminarium i Almedalen.

Maria Börjesson, chef för KTH:s Centrum för transportstudier, var övertygad om att den befintliga infrastrukturen kan användas betydligt mer effektivt. Hon tog också upp en av stadens nackdelar.

– I staden möter man främlingar. Det skapar otrygghet. Därför är det viktigt att skapa miljöer med hög täthet där det finns många människor hela tiden. Förtätning löser många problem, sa hon.

Maria Börjessons förslag på hur redan existerande städer ska kunna förtätas är kort och gott: Det finns för mycket grönområden och parker i städerna. Bygg där.

Grönområden är ofta skyddade av planer eller på annat sätt. Det leder till att om en stad ska expandera så blir konsekvensen utglesning. Nya stadsdelar byggs långt från centrum.

Ulla Hamilton, fd borgarråd i Stockholm, menade tvärtom.

– Närheten till naturen är en utmaning om man ska förtäta. Det gäller att ta tillvara de gröna kilarna samtidigt, sa hon.

Bäst är, enligt Ulla Hamilton, att bygga mer runt olika centrum för kollektivtrafiken.

– Och bostäder och arbetsplatser ska finnas på samma platser, sa hon.

En ny planeringsmodell av det gamla slaget skulle underlätta ansåg Ulrika Frnacke, vd för Tyréns och ordförande för IVA-projektet.

– Vi måste tillbaka till det som fanns tidigare, en statlig övergripande planering. Mycket av det vi ser nu av infrastruktur och bebyggelse markreserverades på 1950-talet, sa hon och efterlyste ledarskap för att reda ut vad aktörer på olika nivåer egentligen ska göra.

Ett annorlunda förslag för att utnyttja vägnätet bättre torgförde Eva Nygren, chef för Trafikverkets investeringar.

– Varför inte prova omvända vägtullar. Om ni använder den här vägen så får ni en belöning.

Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö framhöll vikten av att planera långsiktigt och i scenarior.  I detta fick han medhåll av Jonas Nygren, tidigare kommunalråd i Sundbyberg.

 

Bilder: Maria Börjesson, KTH, Ulla Hamilton, fd borgarråd Stockholm, Ulrika Francke, vd Tyréns, Eva Nygren, Trafikverket, Christer Larsson, Malmö stad, Jonas Nygren, fd kommunalråd Sundbyberg.

Kontaktinformation

Staffan Eriksson
Enhetschef
Telefon 08-791 29 53