Cirkulär ekonomi-förslag blir lag

Den 25 juni i år antog Europeiska rådet slutsatserna för att förverkliga EU:s handlingsplan för den cirkulära ekonomin. Händelsen, som uppmärksammades föga här i Sverige, är en milstolpe för att förverkliga en cirkulär ekonomi inom EU.
EU_flags_1200px.jpg

I korthet innebär beslutet att handlingsplanen (CEP; Circular Economy Package) blir lag den 4 juli. Medlemsländernas regeringar har därefter 24 månader på sig att föra över direktiven i lagen till nationell lagstiftning.

CEP kommer framgent att avkräva medlemsländerna återvinningsnivåer för kommunalt avfall om 55 procent till år 2025, 60 procent till 2030 och 65 procent till år 2035.

Dessutom inkluderar CEP specifika mål kring förpackningsmaterial och separata krav för bioavfall och deponi. EU:s medlemsländer kommer att förväntas nå återvinningsnivåer till år 2030 om:

  • 70 procent för alla förpackningar,
  • 55 procent för plast,
  • 30 procent för trä,
  • 80 procent för järnmaterial,
  • 60 procent för aluminium,
  • 75 procent för glas och
  • 85 procent för papper och kartong.

Vidare kommer medlemsländerna att få på sig till den 1 januari 2025 för att sätta upp separat insamling av textilavfall och farligt avfall från hushållen, medan bioavfall antingen måste samlas in separat eller återvinnas genom hemkompostering, till den 31 december 2023.

Ifråga om deponi kommer medlemsländerna att till år 2030 förväntas tillgodose att inget avfall som kan återvinnas eller återanvändas går till deponi, förutom för avfall där deponi ger den bästa miljönyttan. Medlemsländerna måste dessutom tillse att de senast år 2035 skickar mindre än 10 procent av det totala kommunala avfallet till deponi.