Cirkulärt paket cirkulerar vidare

Först skulle det bli ett cirkulär ekonomi-paket, sedan inte, och nu kräver flera medlemsländer att EU ändå dammar av och återupptar det ambitiösa initiativ inom resurseffektivitet som togs fram av den tidigare miljökommissionären Janez Potočnik.
EU-flaggor_1200px.jpg

Janez Potočnik drev som EUs tidigare miljökommissionär igenom många stora förslag för ökad resurseffektivitet och hållbarhet inom unionen. Ett av de mest uppmärksammade, det så kallade "cirkulär ekonomi"-paketet, skulle genom styrmedel för ökad återanvändning och återvinning skapa nya jobb och hållbar tillväxt. Detta stoppades emellertid av den nya kommissionen under ordföranden Jean-Claude Juncker och nye miljökommissionären Karmenu Vella. En av anledningarna var att man ville återkomma med "mer ambitiösa förslag", en annan att de framlagda förslagen behövde "stämmas av gentemot jobb- och näringspolitiken".

Detta kom att föranleda kritik från många parlamentariker, miljöministrar i EUs medlemsländer, miljöorganisationer med fler aktörer. Inte bara angavs miljöskäl som anledning för att fortsätta med paketet, utan även jobb- och näringslivsaspekten betonades, eftersom framsynta resurseffektiviseringsåtgärder på olika nivåer inom unionen skulle kunna skapa fler jobb och företag.

Den Europeiska miljöbyrån, EEA, har dessutom i dagarna släppt en rapport om miljötillståndet i unionen, som menar att de politiska styrmedel som finns idag inte räcker till överhuvudtaget för att åtgärda problem såsom hotet mot den biologiska mångfalden och en alltför dålig vattenkvalitet i sjöar och hav inom EU. Även organisationen för EUs miljöorganisationer, EEB, har gett ut en publikation, "Circular Economy Package 2.0", där de föreslår att kommissionen håller fast vid de ursprungliga förslagen för cirkulär ekonomi men kompletterar dem med åtgärdsförslag för förebyggande av avfall och hållbar produktdesign.

EU-kommissionen har nåtts av kritiken, och har påbörjat arbetet med att lansera en ny färdplan för cirkulär ekonomi, liksom förslag till lagstiftning med nya återvinningsmål. Bland annat vill kommissionen koppla avfalls- och resursfrågorna till den pågående råvarustrategin, liksom till tidigare angivna frågor som tillväxtens roll. Även mer fokus lär komma att hamna på att begränsa farliga ämnen i kretsloppen, att begränsa deponering och att höja målen för så kallad kvalitativ återvinning, samtidigt som energi ur avfall ges en tydligare roll (i enlighet med planerna på en "energiunion"). Detta ska enligt kommissionen vara klart förhoppningsvis innan årsskiftet.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42