De fem vägvalen

Sverige behöver säker energiförsörjning med konkurrenskraftiga villkor för näringslivet – samtidigt som utsläppen av växthusgaser minskar. Det är en utmanande vision, men Sverige har en bra position att utgå ifrån.

Sverige har redan idag klimatvänlig elproduktion och vår industri är energieffektiv och anpassad efter höga miljökrav. Sverige kan också påverka och göra sin röst hörd internationellt inom klimat- och energifrågor. Men att ställa om energisystemet kräver stora investeringar och tar lång tid.

Därför är det nödvändigt med stabila spelregler, det vill säga en långsiktig och förutsägbar energipolitik. En bred politisk uppgörelse om energipolitiken skulle bidra till detta.

Det viktigaste klimatmålet är att minska utsläppen av växthusgaser i atmosfären. Energieffektivisering och förnybar energi är medel för att uppnå detta mål. Detta resonemang bygger på EUs så kallade 20-20-20-mål. Andra sätt att nå målet är fortsatt utnyttjande av kärnkraften och introduktion av teknik för att avskilja och lagra koldioxid (Carbon Capture and Storage, CCS).

För att lyckas måste politiker välja klokt och kostnadseffektivt, det vill säga börja med de åtgärder som ger störst klimateffekt för pengarna. Annars kommer energikonsumenterna att få betala dyrt. Dessutom minskar näringslivets konkurrenskraft och jobb riskerar att försvinna utomlands.

Det mest kostnadseffektiva sättet att minska utsläppen av växthusgaser är så kallade marknadskonforma styrmedel, som sätter ”marknadspris” på utsläppen. Handel med utsläppsrätter är ett sådant marknadskonformt styrmedel. Koldioxidskatt är ett annat exempel. Resultatet blir att fossila bränslen och el producerad av fossila bränslen belastas med högre kostnader. El och värme från koldioxidneutral kraftproduktion belastas inte och blir därmed mer konkurrenskraftig. Men för att detta system ska fungera optimalt krävs en global marknad – och där är vi inte ännu.

Marknadsingripande styrmedel, som subventioner, avgifter och styrande regelverk, kan vara effektiva på kort sikt men ökar osäkerheten och snedvrider konkurrensen. I realiteten kommer vi att ha en mix av marknadskonforma och marknadsingripande styrmedel. Framtidens energipolitik bör bygga på koldioxidskatt och handel med utsläppsrätter. De kan kompletteras av marknadsingripande styrmedel – men det är viktigt att start- och slutdatum för dessa styrmedel anges i förväg.

Vi har funnit fem områden som vi anser vara viktigare än andra. Vi kallar dem vägval.


Läs rapporten  Ladda ner PDF