Det gröna guldets potential

Drygt en tredjedel av Sveriges exportvärde kommer från skogsindustrin. Dessutom behövs, till skillnad från flera andra exportstarka branscher, nästan ingen import av in­satsvaror. Handelsnettot blir därför betydande.

Projektet Innovation i skogsnäringen lanseras vid ett seminarium i Almedalen måndagen 29 juni på Hästgatan 2.

Men den traditionstunga branschen är inte problemfri. Lönsamheten är låg och mins­kad efterfrågan på exempelvis tidningspapper genom den snabbt ökande digitaliseringen har satt sina spår.

Under årets Almedalsvecka arrangerar därför IVA ett seminarium på temat innovation i skogs­näringen.

Seminariet tar upp vilka möjligheter till utveckling som finns att hämta i skogsnä­ringen. Det handlar förstås om möjligheten att bidra till att nya jobb uppstår, men framför allt att realisera den stora potential som skogsnä­ringen besitter, säger Hampus Lindh, projektledare på IVA.

Forskning, innovation och produktut­veckling är väsentliga för att få högre fart i skogsbranschen. Skogen har släpat efter en del när det gäller att utveckla och marknadsföra nya biobaserade produkter. Branschen har också svårt att omsätta FoU till produkter. Men eftersom alla bran­scher siktar mot hållbarhet, återvinning och klimatanpas­sade produkter, så borde en innovativ skogsbransch ha rena straffsparksläget.

Det finns mer på plussidan. Tillgången till råvara är ju god. Och skogsbolagens anlägg­ningar är moderna med mycket effektiva tillverkningsproces­ser, fortsätter Hampus Lindh.


Almedalsprogram 2015 

Kontaktinformation

Hampus Lindh
Projektledare
Telefon 08-791 29 31