Dialog om samhällsbyggnad blåser liv i lokal politik

Städer utvecklas bäst om planeringen sker i dialog med många och kunniga deltagare. Det blåser liv i den lokala politiken. Men det lokala engagemanget behöver stöd från en egen minister för samhällsbyggnad.

Senast efter årets val ska det finnas en samhällsbyggnadsminister i regeringen. Det anser i alla fall styrgruppen för IVAs projekt Framtidens goda stad. Projektet har under två år arbetat med att ta reda på hur en växande befolkning ska få tillgång till attraktiva livsmiljöer.

För att dessa miljöer ska bli verklighet, i både nya och existerande urbana områden, krävs bland annat ett sammanhållet och tydligt politiskt ledarskap och en bredare dialog fri från så kallat stuprörstänkande. Fler ingenjörer med kunskap om samhällsbyggnad är också en nödvändighet.

Men att åstadkomma levande och lockande miljöer är inte bara en uppgift för politiker och tjänstemän i kommunerna. Därför är kvalificerade och engagerade samråd med många parter viktiga om det som ska byggas ska bli just en lockande miljö.

– Det starka politiska ledarskap som behövs måste därför vara inkluderande, sa Anna Bertilson, fastighets- och gatudirektör i Malmö, vid projektets slutseminarium.

För att samråden med medborgare och exempelvis näringsliv ska bli meningsfulla måste deltagarna ha likvärdiga kunskaper. Dessutom måste anledningen till att det ska byggas på en viss plats vara tydlig. Åtminstone på en övergripande nivå.

Det är, påpekade Anna Bertilson, förändringar i människors närmiljö som väcker engagemang. Och då kan deras lokalkännedom komma till nytta.

Det gäller även när socialt utsatta områden ska förbättras. Men kunskap om hur det verkligen står till i ett visst område ligger ofta inte till grund för åtgärder. Det menar Anders Hall, Polismyndighetens utvecklingschef.

– Kunskap på marknivå når inte högt nog. Därför baseras besluten på statistik. Och då blir det fel, sa han.

Just aktuella frågor på lokal nivå har varit en av utgångspunkterna för projektets arbete. Workshoppar, med utgångspunkt i faktiska utmaningar för en viss kommun har varit en framgångsrik modell. I dessa har kommunala toppolitiker, tjänstemän, byggbolag, handel och övrigt näringsliv varit delaktiga.

Peter Nygårds, som är en av styrgruppens medlemmar, ansåg att arbetssättet, baserat på lokala sakfrågor, kan få vidare effekter.

– Om fler blir engagerade och man får igång processen kan det bli en vitalisering av den lokala politiken. Kanske skulle Sveriges Kommuner och Landsting kunna driva detta vidare, sa han.

Kontaktinformation

Staffan Eriksson
Enhetschef
Telefon 08-791 29 53