Sverige 2.0. IVA debatterar för en fungerande digital infrastruktur

Sverige är helt beroende av en fungerande digital infrastruktur. För att snabbt och smart kunna integrera ny teknik i samhället bör regeringen inrätta ett samordningskansli under digitaliseringsministern och det nya Infrastrukturdepartementet. Om detta skriver vi i en debattartikel i Dagens Industri ( 28 januari 2019)
nasa-53884-unsplash.jpg

Förslagen kommer från IVAs projekt Digitalisering för ökad konkurrenskraftHär är hela texten som publicerats i Dagens Industri:

Ge Ygeman ansvaret för cybersäkerheten

Sverige är helt beroende av en fungerande digital infrastruktur, men koordinationen brister. Regeringen bör åtgärda detta genom att inrätta ett samordningskansli under digitaliseringsministern i det nya Infrastrukturdepartementet, skriver företrädare för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Digitaliseringen beskrivs ofta som den fjärde industriella revolutionen. Precis som vid tidigare genomgripande strukturomvandlingar krävs en kombination av ett dynamiskt näringsliv med tillräcklig omställningsförmåga och politiska insatser för att säkerställa Sveriges framtida konkurrenskraft. Många länder som står inför liknande utmaningar som Sverige kraftsamlar. Tyvärr är Sverige långt ifrån bäst i klassen. Det brister i samordning på statlig och kommunal nivå. Vi lyckas heller inte utnyttja den fulla potentialen i samarbeten mellan stat och näringsliv.

Sverige är idag totalt beroende av en fungerande digital infrastruktur. De flesta samhällstjänster förutsätter ständig tillgång till internet Även när det händer olyckor eller någon försöker sabotera systemen. Detta kräver ett väl fungerande system av fiber, radio - det vill säga trådlös kommunikation - samt de system som ser till att informationen kommer fram.  

I dagens digitala infrastruktur samverkar en rad olika aktörer på olika nivåer. Om Televerkets tidigare kontroll av infrastrukturen kunde liknas vid ett stuprör så kan dagens system beskrivas som en lasagne. Det är samspelet mellan lasagnens olika lager som ger oss en hel smakupplevelse, precis som när vi som användare på ett smidigt sätt använder den komplexa digitala infrastrukturen.

Systemetkräver samordning. Men av vad?  Låt oss använda vattenförsörjningen som bild. Innan vi får vatten i kranen har en rad aktörer och system med olika uppgifter samverkat. Allt från reningsverket vid vattentäkten, kontrollen av vattnets kvalitet och tillsynen av vattenledningarna. Här finns tydliga bestämmelser, regler och en klar ansvarsfördelning. Utan att tveka dricker vi vattnet i kranen och är säkra på att få en varning i mobilen när något gått snett.

Den digitala infrastrukturen saknar en motsvarande samordning och tydlig ansvarsfördelning. Många myndigheter arbetar ambitiöst inom sina ansvarsområden. Men samordningen beror i allt för mycket på enskilda individer och för lite på genomarbetade processer.

Med den nya regeringen på plats finns alla chanser att ändra på detta. Förändringen bör utgå från insikten att digitaliseringen berör alla politikområden. I den tidigare rödgröna regeringen var ansvaret i huvudsak uppdelat på två ministrar, närings- respektive civilministern. Därutöver hade några andra departement ett mer synligt ansvar. Ett av dessa var Försvarsdepartementet.

Detta var ingen bra eller effektiv lösning. Därför vill vi föreslå ett samordningskansli med både finansiella resurser och mandat att driva styrnings- och samordningsfrågorna. Det ska inte ta över uppgifter som redan utförs av olika myndigheter eller organisationer, vare sig de är privata eller offentliga. Istället ska uppgiften vara att koordinera satsningar och sprida information om det som redan görs för att undvika dubbelarbete och utnyttja samordningsfördelar.

Ett sätt att snabbt förverkliga samordningskansliet är att lyfta in regeringens Digitaliseringsråd i Regeringskansliet.  Uppdraget bör utformas så att det innefattar alla delar av digitaliseringen, inte minst infrastrukturfrågor. Samtidigt måste organisationen utformas och bemanningen förstärkas för att kunna fungera i Regeringskansliets miljö.

Samordningskansliet ska ha:

  • Ett övergripande ansvar för gemensamma standarder och plattformar på vilka för samhället grundläggande system, applikationer och infrastruktur byggs. Det innebär både arbete med planeringen av helt nya system samt ut- och ombyggnad av befintliga. Uppdraget innebär även att samarbeta, påverka och när det bedöms som nödvändigt föreslå lagstiftning för  kommunala och privata aktörer.

  • Ett motsvarande övergripande ansvar för cybersäkerhet, det vill säga nationella säkerhetsfrågor.

För att kunna arbeta effektivt måste samordningskansliet vara en integrerad del av Regeringskansliet. Ofta hörs en önskan om att denna typ av samordningsuppdrag ska placeras i Statsrådsberedningen under statsministern. Det är naturligtvis en fullt möjlig lösning, men inte alltid önskvärd enligt tradition och praxis.  I regeringens nya organisation är Infrastrukturdepartementet en naturlig placering. Men frågan om placering är underordnad önskan om att ett samordningskansli kommer till stånd.

En ny digitaliseringsmyndighet har just tillsatts. Dess uppdrag är enligt dess instruktioner ”att samordna och stötta den förvaltningsgemensamma digitaliseringen, ansvara för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen, bistå regeringen med underlag för utvecklingen av digitalisering av offentlig förvaltning samt att följa och analysera utvecklingen”. Konsekvensen av vårt förslag är att denna myndighet ska ligga under och vara en resurs för det departement där samordningskansliet finns.

Idag innefattar digitaliseringsmyndighetens uppdrag inte analys och samverkan med den privata sektorn. Vårt förslag utgår från att det finns ett stort behov av en sådan samordning och att detta är ett statligt ansvar. En möjlighet är att utöka myndighetens uppdrag. En annan är att skapa sådana resurser i samordningskansliet och att arbetet sköts där.

Sverige har en tradition av framgångsrik samverkan mellan privat och offentligt. Vår styrka är att i konstruktiva dialoger arbeta fram effektiva lösningar. Nu prövas denna förmåga i en digitaliserad och globaliserad värld. Digitaliseringen ger oss stora möjligheter att möta de stora samhällsutmaningarna. Det finns inget alternativ till att lyckas.

Jan Nygren, ordförande IVA projektet Digitalisering för ökad konkurrenskraft
Karl Bergman, ordförande i projektets arbetsgrupp Kompetens
Patrik Fältström, ordförande i arbetsgruppen Digital infrastruktur
Cecilia Molinder, tidigare ordförande i IVAs studentråd
Per Hjertén, projektledare
Pia Sandvik, ordförande i arbetsgruppen Integritet
Tuula Teeri, vd IVA