Dimensioneringen av svensk forskarutbildning

I detta PM diskuteras den nuvarande dimensioneringen av svensk forskarutbildning utifrån tillgänglig statistik. De sex frågor som belyses är utvalda för att ge underlag till en diskussion av två övergripande frågeställningar.

Hur är svensk forskarutbildning dimensionerad idag och vilka effekter får en förändrad dimensionering? Urvalet av ämnen är avsett att sålla bort sådana ämnen där traditionella bibliometriska mått är mer omstridda som mått på vetenskaplig framgång och genomslagskraft. 


Läs rapporten  Ladda ner PDF