Effektivisera tillståndsprocesserna för miljöprövningar

Effektivare och mer förutsägbara tillståndsprocesser är en förutsättning för investeringar i ny fossilfri teknik, resurs-effektiva processer och infrastruktur som möjliggör en omställning till ett mer hållbart samhälle. I förlängningen påverkar de företagens konkurrenskraft och viljan att investera i Sverige.

Svårigheter, inte minst på grund av de långa handläggningstiderna, för att få till stånd förändringar av befintlig verksamhet eller helt ny är ett betydande hinder för investeringar och utveckling av nya tekniker. Det har en bromsande effekt på satsningar på ny fossilfri teknik och processer, och nödvändig infrastruktur, exempelvis elnät.

Nu behövs politisk vilja för att få till ett fungerande system med kortare handläggningstider utan att tumma på i högsta grad legitima samhällsintressen som miljö och äganderätt. En översyn för att åstadkomma effektiva och rättssäkra tillståndsprocesser är ett måste för att Sverige ska klara att i tid få till nya och nödvändiga investeringar, och andra förändringar som behövs för att utveckla samhället i en hållbar riktning.

Systemskiften kräver politisk helhetssyn

I denna rapport föreslår vi en rad åtgärder som är nödvändiga för en hållbar nystart av Sverige. Fokus ligger på investeringar i infrastruktur och ny teknik för att klara klimatmålen, andra hållbarhetsmål och för att stärka vår konkurrens-kraft. Att utveckla ny teknik är en utmaning, det krävs forskning och utveckling, demonstrationsanläggningar och en uthållig finansiering.

Ofta är det inte enskilda tekniska lösningar som är problemet, utan att det krävs systemskiften på olika nivåer som är beroende av varandra. För att genomföra dessa krävs en politisk helhetssyn där olika politikområden samspelar för att nå olika samhällsmål. Vid tillståndsprövningar kan till exempel lokala miljöhänsyn ställas mot åtgärder som exempelvis investeringar i vindkraftverk eller elledningar som är nödvändiga för att nå klimatmålen.

Hållbarhet innebär en avvägning mellan ekonomi, ekologi och sociala aspekter. Tillståndsprocesserna måste klara av att göra dessa avvägningar på en rimlig tid. Idag väger ofta skyddsintressen betydligt tyngre än exploateringsintressen när krav på olika markanvändning ställs mot varandra. Myndigheter måste våga stödja och fatta beslut även om de innebär en lokal miljöpåverkan, särskilt eftersom alternativbelastningen ur klimatsynpunkt många gånger kan vara betydligt större om verksamheten inte ges tillstånd. Ett fokus på att stärka synergieffekter bör prägla myndigheternas arbete, vilket kräver samverkan mellan olika sakområden.

Klimatomställningen är i hög grad beroende av ett stort antal decentraliserade nationella, regionala och kommunala beslut, regelverk och praxis. Resultatet avgörs i vardagen vid den löpande tillämpningen av regelverk, vid tillståndsgivning och uppföljning samt vid den offentliga sektorns investeringar i infrastruktur och transportmedel. Den politiska styrningen måste ha förmåga att få förvaltningen att se helheten och slutmålet av de åtgärder som behöver vidtas för omställning.

Vi har i rapporten pekat på en rad områden där dagens förvaltningsmodell har svårigheter att lösa dessa.

Förslag

Starta en översyn för att åstadkomma effektiva och förutsägbara tillståndsprocesser för investeringar, speciellt med avseende på längden och tidpunkter för överklaganden.

Läs online Ladda ner