Emmanuelle Charpentier ny ledamot av IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, valde vid den senaste akademisammankomsten in sex nya utländska ledamöter. Mikrobiologen och biokemisten Emmanuelle Charpentier är en av de nyinvalda.
Emmanuelle_Charpentier-1200px.jpg

Emmanuelle Charpentier, född 1968, väljs in som utländsk ledamot. Emmanuelle Charpentier tog sin doktorsexamen i mikrobiologi vid Pasteurinstitutet i Paris. Hon är mest känd för den så kallade CRISPR/Cas9-tekniken som hon utvecklade under sin tid vid Umeå universitet i samarbete med Jennifer Doudna vid University of California, Berkeley.  CRISPR/Cas9 är ett verktyg –”en genetisk sax” – som ger möjlighet att enkelt och precist modifiera organismers arvsmassa. Metoden bygger på naturliga mekanismer för hur bakterier ändrar sin egen arvsmassa för att försvara sig mot virus. Genom sin forskning har Emmanuelle Charpentier öppnat upp för nya möjligheter på laboratorier runt om i världen.

Mikko Hupa, född 1952, väljs in som utländsk ledamot. Mikko Hupa är professor och sedan 2015 rektor på Åbo Akademi i Finland. Mikko Hupa tog sin ingenjörsexamen vid Åbo Akademis kemisk-tekniska fakultet 1975 och disputerade 1980. Mikko Hupas forskningsområde är traditionell oorganisk kemi, högtemperaturkemi och korrosion vid höga temperaturer samt tillämpningar av biokeramer.

Wilhelm Krull, född 1952, väljs in som utländsk ledamot. Wilhelm Krull är sedan 1996 generalsekreterare för Volkswagen Stiftung. Han är filosofie doktor i filosofi och har varit DAAD-lektor vid universitetet i Oxford. Wilhelm Krull anlitas som expert i nationella och internationella sammanhang, bland annat har han deltagit i OECDs grupp för vetenskaplig universitetsrelaterad forskning, och i Monitoring panel för EUs fjärde och sjätte ramprogram. 

Pekka Lundmark, född 1963, väljs in som utländsk ledamot. Pekka Lundmark är utbildad civilingenjör och vd och koncernchef för Fortum. Han började sin karriär på Nokia och var tidigare vd för Konecranes och har även varit vd för designföretaget Hackman. Under sina elva år som vd för lyftkranstillverkaren Konecranes flyttade han huvudkontoret till Singapore. Lundmark har varit styrelseordförande i Marimekko.

Bin Ning, född 1959, väljs in som utländsk ledamot. Professor Bin Ning är rektor vid Beijing Jiao Tong University och verksam inom State Key Laboratory of Rail Traffic Control and Safety. Bin Ning har bidragit till forskning och utveckling kring system för höghastighetståg och tågsystem i stadsmiljö, och har spelat en nyckelroll i design av styrning, operation, säkerhet och tillförlitlighet av tågsystem i Kina. Bin Ning har nära koppling till Sverige genom samarbete inom järnvägs- och transportsystem samt genom samarbete med svenska universitet.

Thomas Wilhelmsson, född 1949, väljs in som utländsk ledamot. Thomas Wilhelmsson blev 1980 juris doktor vid Helsingfors universitet och två år senare utnämndes han till professor i civil- och handelsrätt. Thomas Wilhelmsson har lett flera stora forskningsprojekt samt lett eller medverkat i en rad kommittéer inom lagstiftning i Finland och på europeisk nivå. Thomas Wilhelmsson är styrelseledamot i Stockholms universitet och fick 2011 Knut och Alice Wallenbergs stiftelses pris för rättsvetenskapliga insatser. 

Ledamot i IVA

IVA är en fristående akademi med runt 1 300 svenska och utländska ledamöter. Ledamöterna är beslutsfattare, specialister och forskare från näringsliv, akademi och förvaltning. H.M. Konungen är IVAs högsta beskyddare och deltar aktivt i verksamheten. De runt 1 000 svenska ledamöterna är indelade i tolv avdelningar inom olika branscher.

Till svensk ledamot väljs svensk medborgare eller en i Sverige stadigvarande bosatt person som gjort framstående insatser inom området för akademiens verksamhet och som är beredd att verka för akademiens ändamål.

Till utländsk ledamot kan utses en utanför Sverige stadigvarande person som gjort framstående insatser inom området för akademiens verksamhet och som visat särskilt intresse för att utveckla kontakterna med svensk forskning och svenskt näringsliv.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Telefon Tel: 08-791 29 42