En utvecklad vattenförvaltning

Yttrande över En utvecklad vattenförvaltning (SOU 2019:66).
remissvar-ny.jpg

IVA är överlag positiv till utredningens förslag. Det är mycket värdefullt att utredningen understryker vikten av att vattenpolitiken förankras på högsta politiska nivå och att ansvaret får en tydlig utformning. IVA tillstyrker därför förslagen om att regeringen ska tillskriva riksdagen med ett förslag om en nationell handlingsplan för vattenförvaltningen.

Läs hela remissvaret om vattenförvaltning.

Kontaktinformation

Staffan Eriksson
Enhetschef
Telefon 08-791 29 53