Energieffektiviserande renovering av byggnader

Remissvar på Boverkets och Energimyndighetens förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har tagit del av rubricerat ärende och vill härmed framföra följande.

Den föreslagna strategin saknar mål och det är därför inte troligt att de långsiktiga energieffektiviseringsmålen som riksdagen antagit kommer att uppfyllas med de föreslagna styrmedlen.

De informationsåtgärder som föreslås är enligt vår mening inte tillräckliga för att nå energieffektiviseringsmålen. Det behövs en omfattande och djup kunskapsuppbyggnad om samverkan mellan renovering och energieffektivisering som vi föreslår allokeras till Nationellt Renoveringscentrum vid LTH. En nationell utbildning liknande den som tidigare kallades ByggaBoDialogen behöver genomföras och kunde få benämningen ByggaOmDialogen.

Strategier behöver riktas mot olika ägare av byggnader och utformas för olika typer av byggnader . Vi har gjort erfarenheten att ett kraftfullt och övertygande ledarskap i företag och hos olika aktörer är nyckeln till framgång. Åtgärder måste paketeras och göras övertygande för beslutsfattare hos fastighetsägarna.

IVA noterar att det finns ett antal hinder som myndigheterna kan hjälpa till att överbrygga: 

Byggreglerna som ska tillämpas vid renovering behöver skärpas och anpassas till olika renoveringssituationer

Fjärrvärmens förutsättningar och energibolagens roll när husens värmebehov minskar behöver utredas och klargöras.

Oklara regler för hantering av bevarandefrågor innebär ibland en betydande målkonflikt när energieffektivisering ska göras. Samhället behöver ta ansvar för framtagande av nationella riktlinjer för hur sådana frågor ska hanteras.

Brist på kapital till rimliga villkor är för många fastighetsbolag en orsak till att renovering och energieffektiviseringsåtgärder inte kan genomföras. Vi föreslår att möjligheterna till en kreditriskförsäkring utreds.

Vi föreslår kraftigt förbättrade energideklarationer som tar sikte på att ta fram en långsiktig åtgärds- och handlingsplan för varje hus som baseras på en noggrann teknisk besiktning av husen och en verifierad uppmätt energianvändning. En kvalificerad energideklaration kan utgöra underlag för värdering av byggnader.

Läs hela remissvaret (pdf)